dr Bartosz Nieścior

Doktor nauk prawnych

2015 r. – Studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Obroniona praca magisterska na ocenę bardzo dobrą z postępowania cywilnego.
2017 r. – Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja Administracja Rządowa i Samorządowa, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.
2018 r. – Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie, specjalizacja Executive Master of Business Administration, MBA.
2018 r. – Studia podyplomowe w języku angielskim na Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizacja LLM in International Commercial Law, LLM.
2019 r. – New York University, specjalizacja International Business Program, Introduction to Global Business Leadership.
2019 r. – London School of Economics, specjalizacja Business Management, International Relations and the Political Economy Certificate Course.
2022 r. – Obroniona praca doktorska z wyróżnieniem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozprawa pt. „Odpowiedzialność   dyscyplinarna urzędników skarbowych w międzywojennej Polsce”.
2022 r. – uzyskany stopień zawodowy Radcy Prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
2023 r. – członek The New York State Bar Association.

Zainteresowania naukowe:

Historia ustroju i prawa polskiego;
Powszechna historia prawa;
Prawo konstytucyjne;
Prawo karne;
Prawo cywilne;
Prawo administracyjne;
Prawo finansowe.

Dorobek naukowy

 • Aneksja Austrii i Kraju Sudetów do III Rzeszy aspekty prawno-organizacyjne.

  Bartosz Nieścior

  Wydawnictwo Arche, Sopot 2021
 • Instrumenty płatnicze, usługi bankowe i usługi finansowe w świetle prawa polskiego.

  Bartosz Nieścior

  Wydawnictwo ArchaeGraph, Łódź 2023.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników służby cywilnej.

  Bartosz Nieścior

  Prawo, Ekonomia i Bezpieczeństwo w XXI wieku. red. Agnieszka Barczak. Wydawnictwo Archaegraph Wydawnictwo Naukowe, Łódź 2022, s. 125-137.
 • Pojęcie prawa wojennego – definicja, zakres aspekty prawno-porównawcze.

  Bartosz Nieścior

  Polityka zagraniczna państw w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych. red. R. Kordonski, R. Romaniuk, D. Mościcka, Ł. Muszyński. Olsztyn 2022, s. 208-218.
 • Kary dyscyplinarne orzekane wobec sędziów w prawie polskim.

  Bartosz Nieścior

  K. Tkaczyk-Rymanowska, Łódź 2023, s. 95-103.
 • Początki odpowiedzialności dyscyplinarnej polskich policjantów,

  Bartosz Nieścior  (współator)

  Journal of Modern Science, ISSN: 1734-2031, Tom3/52/2023, s. 285-299.
 • Prawo obwinionego do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym urzędników skarbowych w Drugiej Rzeczypospolitej,

  Bartosz Nieścior  (współator)

  ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, ISSN 1507-7896, Tom  XXXII, numer  4, 2022, s. 27-37.
 • Dietary Supplement vs Medicinal Product,

  Bartosz Nieścior

  iJournals: International Journal of Social Relevance & Concern (IJSRC) ISSN-2347-9698, Volume 11 Issue 5 May 2023, s. 31-41.
 • The legal status of the State Police in the Second Republic of Poland,

  Bartosz Nieścior

  artykuł w czasopiśmie naukowym
 • Legal aspects of fiscal enforcement in the Second Polish Republic,

  Bartosz Nieścior

  Humanities & Social Sciences Reviews, eISSN: 2395-6518, Vol 10, No 6, 2022, s. 49-55.

Dorobek organizacyjny

 • Kolegium redakcji międzynarodowych czasopism naukowych:
  1. Editorial Team – Indonesian Journal of Public Policy Review.
  2. Advisory Board – European Journal of Educational and Social Scienes.
  3. Editorial Team – Prizren Social Science Journal.
  4. Editorial Member – European Journal of Theoretical and Applied Sciences.
  5. Editorial Board – International Journal of Law an Society.

 • Towarzystwa naukowe:
  1. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych;
  2. Członek Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno-Naukowego.

   

   

dr Bartosz Nieścior