„Prywatnoprawne aspekty przeciwdziałania przestępczości i pomocy ofiarom przestępstw”

Projekt badawczy pn. ,,Prywatnoprawne aspekty przeciwdziałania przestępczości i pomocy ofiarom przestępstw” zakłada identyfikację oraz analizę funkcjonowania instytucji i rozwiązań normatywnych prawa prywatnego, które pozostają w związku z problematyką przeciwdziałania przestępczości i pomocy ofiarom przestępstw. Tak określone cele wymagają dokonania podziału zadań dostosowanego do głównych obszarów badawczych.

Problematyka pomocy ofiarom przestępstw i przeciwdziałania przestępczości kojarzona bywa często z obszarem prawa karnego oraz pomocy społecznej. Nie powinno jednak budzić wątpliwości, że osiąganie trwałych i długofalowych skutków w tym zakresie, w istotny sposób wiąże się z niektórymi aspektami regulacji prawa prywatnego (rodzinnego, cywilnego). Celem planowanego projektu badawczego jest identyfikacja tych aspektów instytucji prawnych oraz określenie obecnych w nich czynników (konstrukcji prawnych) determinujących efekt w postaci obniżenia wskaźników przestępczości oraz wsparcia dla ofiar przestępstw, co pozwoli na sformułowanie funkcjonalnych rozwiązań prawnych.

Zidentyfikowano dwa główne obszary badawcze, którym odpowiadają zadania realizowane w ramach projektu. Należy do nich problematyka władzy rodzicielskiej oraz problematyka zdolności do czynności prawnych osób fizycznych:

 – problematykę władzy rodzicielskiej – rozwiązania prawne w tym zakresie w oczywisty sposób przekładają się na osiągnięcie skutków wychowawczych i resocjalizacyjnych;

– problematykę zdolności do czynności prawnych, której funkcja ma przede wszystkim charakter ochronny i polega na uniemożliwieniu podejmowania działań naruszających interesy podmiotów prawa cywilnego.

Pozytywnym skutkiem realizacji projektu będzie identyfikacja rozwiązań normatywnych prawa prywatnego, które pozostają w związku z problemem przeciwdziałania przestępczości i pomocy ofiarom przestępstw. Pozwoli to na dokonanie trafnej wykładni obowiązujących przepisów oraz sformułowanie projektów zmian obowiązującego prawa oraz umożliwi popularyzację wyników badań przekładającą się na upowszechnienie właściwych wzorców realizacji dyspozycji norm prawnych.

Odbiorcami projektu są zarówno przedstawiciele nauki prawa (rodzinnego, cywilnego, konstytucyjnego i międzynarodowego), jak również praktycy: sędziowie, prokuratorzy, biegli sądowi, adwokaci czy radcowie prawni.

Wyniki realizacji projektu będą miały istotne znaczenie dla organów państwa (przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz organów władzy ustawodawczej).

Projekt jest realizowany od maja 2020 do kwietnia 2023.