dsfsdf

Rola ochotniczych straży pożarnych na rzecz bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawa

Miejsce i rola Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie zarządzania kryzysowego

Rola ochotniczych straży pożarnych na rzecz bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawa [w:] B. Pacek, T. Szmidtka, K. Jakubczak-Krawczyńska (red.), Organizacje pozarządowe w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa, UJK, Piotrków Trybunalski 2017

Analiza komparystyczna w przedmiocie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w wybranych krajach europejskich [W:] Środki przymusu bezpośredniego. Zakres i sposoby użycia na przykładzie wybranych podmiotów bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2020

Kompetencje Służby Więziennej w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego [W:] Środki przymusu bezpośredniego. Zakres i sposoby użycia na przykładzie wybranych podmiotów bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2020

Wpływ użycia środków przymusu bezpośredniego na zachowanie osób pozbawionych wolności. Rozważania w kontekście zdarzeń mających miejsce w polskich jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w latach 2010-2019 [W:] Środki przymusu bezpośredniego. Zakres i sposoby użycia na przykładzie wybranych podmiotów bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2020

Rola środków przymusu bezpośredniego w działaniach na rzecz utrzymania bezpieczeństwa obiektów – na przykładzie dworców kolejowych [W:] Środki przymusu bezpośredniego. Zakres i sposoby użycia na przykładzie wybranych podmiotów bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2020

Rozdział…

Wojcieszek K. (2019). Dlaczego młodzież pije mniej? Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego, nr 8 (312), Lipiec – Sierpień 2019, s. 2-5

Wojcieszek K. (2019). Cnota trzeźwości: indywidualna czy społeczna? Rocznik Tomistyczny, wydany w 2019 jako 2018, s. 255 – 270

Wojcieszek K. (2019 – rok faktycznego wydania). Dlaczego Narodowy Program Trzeźwości? [w:] W trosce o wolność. Narodowy Kongres Trzeźwości 2017, Biskup. Tadeusz Bronakowski (red.), Wyd. Fundacji „Signum Magnum”: Katowice, s. 43 – 63