Współpraca

Od jesieni 2019 roku współpraca Instytutu Badawczo-Rozwojowego SWWS z University of York (Wlk. Brytania) w zakresie stworzenia programu przeciwdziałania samouszkodzeniom wśród więźniów, opartego na naukowych dowodach i założeniach psychoterapii poznawczo-behawioralnej, rozwija się dynamicznie, co pokazują m.in. oficjalne komunikaty uczelni na specjalnych stronach internetowych.

Informacje na temat projektu IAPSS (International Adaptation of Problem-Solving Skills), dotyczącego międzynarodowej adaptacji umiejętności rozwiązywania problemów dla osób pozbawionych wolności w Polsce, w oparciu o doświadczenia brytyjskiego systemu więziennictwa, można odnaleźć na stronie internetowej:

https://www.york.ac.uk/healthsciences/research/mental-health/ourresearch/forensic-mental-health/

Według założeń i partnerskich ustaleń, głównym celem projektu IAPSS jest przeszkolenie kadry penitencjarnej oraz stworzenie ram szkoleń z wykorzystaniem materiałów psychoedukacyjnych, dzięki którym nabyte przez personel więzienny umiejętności przełożą się bezpośrednio na profilaktykę presuicydalną wobec osób pozbawionych wolności. Poszczególne etapy projektu oparte są o badania prowadzone wśród personelu więziennego pod kątem wyboru formy działań najbardziej skutecznej i dostosowanej do polskiego systemu więziennictwa.

Z kolei informacje zamieszczone na głównej stronie internetowej University of York, odnoszą się do prowadzonej pod kierunkiem dr Amandy Perry grupy wymiaru sprawiedliwości ds. zdrowia psychicznego, działającej na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

https://www.york.ac.uk/healthsciences/research/mental-health/projects/international-adaptation-poland

Ogólnym celem działania tej grupy jest wdrożenie programów ukierunkowanych na profilaktykę zdrowia psychicznego więźniów oraz systematyczne przeglądy ewaluacyjne i synteza dowodów z badań naukowych. Cele szczegółowe odnoszą się między innymi do oceny i przeglądu zachowań samobójczych w więzieniach, wykorzystania dorobku psychoterapii poznawczo-behawioralnej w procesie niesienia pomocy osobom samookaleczającym się czy też opracowanie nowego narzędzia do monitorowania ryzyka samobójczego, wspierającego proces zarządzania „osobami zagrożonymi” w areszcie czy zakładzie karnym (m.in. dzięki współpracy z University of Leeds, University of Manchester i University of Oxford).

Dotychczas zrealizowano trzy z czterech etapów bilateralnej współpracy między Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości a University of York:

I. Przeszkolenie grupy funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie stosowania techniki Problem Solving, w ramach programu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych.


II. Proces translacji materiałów psychoedukacyjnych celem opracowania polskiego pakietu szkoleniowego (praktyczny skrypt, nagranie wideo, monografia dydaktyczna).


III. Konsultacje z personelem więziennym w celu oceny zastosowania w praktyce opracowanych materiałów oraz praca nad polską animacją video, za pośrednictwem której demonstrowane jest rozwijanie umiejętności za pomocą techniki Problem Solving.


Ostatnią fazą projektu są randomizowane kontrolowane badania kliniczne celem oceny wpływu wykorzystania techniki w oparciu o materiały szkoleniowe w grupie osadzonych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano badanie 100 osadzonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej z oddziałów z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi.

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości wraz z University of York zorganizowała polsko-brytyjski webinar, w ramach którego omawiano dotychczas podjęte działania w ramach realizowanego wspólnie projektu naukowego.

Podczas webinaru wskazywano na skuteczność programu Problem Solving w brytyjskich więzieniach (na podstawie wywiadów z osadzonymi), możliwość stosowania technologii jako wsparcia w procesie szkolenia, a podczas warsztatów rozwijano umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Polska strona wskazywała na dotychczasowe rezultaty badań dotyczące oceny wdrożenia poszczególnych elementów programu, adekwatnie do polskich realiów więziennych.


Źródło: A.E. Perry et al., The effect of a peer-led problem-support mentor intervention on self-harm and violence in prison: An interrupted time series analysis using routinely collected prison data. E Clinical Medicine (2020); see: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537020304466

The European Prison Training Academies (EPTA).

Od początku swojego istnienia Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości pozostaje członkiem konsorcjum uczelni wyższych oraz instytucji realizujących badania oraz szkolenia w obszarze penitencjarystyki, bezpieczeństwa i kryminalistyki – The European Prison Training Academies (EPTA).

Konsorcjum powołane zostało w 2008 roku. Członkowie EPTA reprezentują wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz Rady Europy. Konsorcjum realizuje – przy udziale EuroPris (agendy UE) – granty europejskie w obszarze badań i szkoleń służby więziennej. Kluczowym wydarzeniem dla transferu doświadczeń oraz wyników badań jest doroczna konferencja EPTA organizowana każdorazowo w państwie instytucji pełniącej prezydencję.

W 2020 roku Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zdobyła zaufanie członków EPTA i objęła prezydencję w konsorcjum.

Prezydencja EPTA to wyjątkowy zaszczyt oraz wyraz uznania dla młodej, ale intensywnie i sukcesywnie rozwijającej się Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Funkcja prezydenta była uprzednio sprawowana przez podmioty posiadające ustabilizowaną pozycję krajową i międzynarodową. Powierzenie zadania kierowania międzynarodowym, europejskim konsorcjum realizującym granty UE jest sytuacją wyjątkową i dobrą prognozą na przyszłość.

W trakcie prezydencji SWWS wytycza kierunki rozwoju, nadzoruje pracę Komitetu Sterującego EPTA oraz pełni funkcję głównego organizatora oraz gospodarza dorocznej konferencji. W trakcie kadencji roku 2021, oprócz realizowanych w ramach grantu europejskiego firecamps, prezydencja rozwinęła program naukowych seminariów.

Inauguracyjne seminarium pt.: ENAP Seminar on Counteracting Alcoholism, odbyło się w dniu 22.04.2021 (VIRTUAL). Zostało ono zrealizowane w ramach cyklu praktycznych seminariów konsorcjum EPTA i było poświęcone problematyce profilaktyki i walki ze zjawiskiem alkoholizmu. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele z 6 krajów europejskich.

EPTA Annual Conference 2021 (21-23.09.2021, Warszawa) – doroczna konferencja gościła prelegentów z większości instytucji członkowskich EPTA. Ze względu na pandemię XIV edycja została zorganizowana w trybie hybrydowym: w Warszawie, Kaliszu i online. Tematem konferencji była „Służba Więzienna w czasach COVID: Wpływ na szkolenie i nauczanie”.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczęła uroczysta ceremonia otwarcia. Została poprowadzona przez Rektora-Komendanta gen. dr Marcina Strzelca. Gościem szczególnym obecnym na powitaniu był dr Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Podczas pierwszej prelekcji Emma Oosten zaprezentowała perspektywę przyszłej współpracy międzynarodowej w ramach EPTA II Project”. Kolejno reprezentanci Komisji Europejskiej – Lena Geckle i Cédric Le-Bosse zabrali głos w sprawie perspektywy szkoleń sądowych na lata 2021-2024. Następna prezentacja dr inż. Dominiki Teklińskiej dotyczyła oferty 2-letnich stypendiów podoktorskich możliwych do realizacji w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce. Pierwsza sesja plenarna rozpoczęła się prezentacją Jean-Philippe Mayol oraz Hugues Belliard dotyczącą kryzysu zdrowotnego w związku z pandemią COVID-19 oraz transformacją działania instytucji szkolącej ENAP w dobie kryzysu. Metodycznie zaprezentowano analizę wpływu kryzysu na szkolenie, reorganizację pracy i metod kadry pedagogicznej i kadry szkolącej oraz sam wpływ na wiedzę i kompetencje uzyskane w trakcie szkolenia uczestników kursów. Kolejna prezentacja prowadzona przez prof. Oleksija Togochynskyi i dra Stanislava Chebonenko poświęcona była wyzwaniom, jakie powstały w wyniku pandemii. Zaprezentowano rozwiązania, które umożliwiły kontynuowanie szkoleń na Ukrainie pomimo warunków, które należało wprowadzić w związku z pandemią tj. dystans, zdalne nauczanie, etc. W trakcie ostatniego warsztatu przedstawiciele Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości: dr Jarosław Rychlik, Maja Zawadzka, dr Amanda Perry mieli możliwość zaprezentowania aspektów szkolenia psychologicznego w Służbie Więziennej. Warsztat ten poświęcony był wdrażaniu podejścia psychologicznego w szkoleniach kadry Służby Więziennej i codziennej pracy z osadzonymi. W trakcie warsztatu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi i praktycznych podejściach w treningu psychologicznym.

W drugim dniu program objął również zwiedzanie siedziby głównego Kampusu Mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu. Uczestnicy mogli osobiście zobaczyć, w jakich warunkach studenci uczą się w SWWS oraz przede wszystkim jakiego rodzaju szkolenia są kluczowe w trakcie nauki w Służbie Więziennej. W trakcie prowadzonego warsztatu prof. SWWS, dr Krzysztof Wojcieszek zaprezentował różne wzorce szkoleń związanych z walką z alkoholizmem i uzależnieniami, w wyniku których skazani często wracają do łamania prawa. Podczas warsztatów uczestnicy analizowali stadia różnych przypadków uzależnień i mieli okazję zapoznać się z aktualnymi wzorcami szkoleniowymi dla personelu więziennego w zakresie przygotowania do walki z uzależnieniami więźniów. Następnie uczestnikom konferencji zaplanowano zwiedzanie Ratusza wraz z wieżą widokową oraz zaprezentowano historię Kalisza. Kolejną atrakcją ściśle związaną ze Służbą Więzienną były odwiedziny w Zakładzie Karnym w Kaliszu, który w latach 1846 –2015 był jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla mężczyzn odbywających po raz pierwszy karę pozbawienia wolności. W oddziale zewnętrznym przebywali skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności natomiast w zakładzie karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości stała się właścicielem Jednostki Penitencjarnej od 2020 roku.

Podczas ostatniego, trzeciego dnia dr Vincenzo Abbodante zaprezentował wystąpienie o tytule „Prison Service in Time of Covid: impact on training and teaching”. W trakcie prezentacji zwrócono szczególną uwagę na złożoność włoskiej administracji więziennej, która jest kluczowa w społeczeństwie oraz odgrywa ważną rolę w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i jednocześnie nie powinna być niedoceniana. Stwierdzono również, że włoska administracja więzienna musi być odpowiedzialna za sposób, w jaki wykonuje powierzone jej uprawnienia. Z kolei może to nastąpić tylko poprzez poważne i gruntowne szkolenie oraz uaktualnianie wiedzy personelu więziennego. Zwłaszcza w celu ochrony podstawowych praw jednostki i zapobiegania poważnym naruszeniom praw człowieka wobec osadzonych, których włoska administracja więzienna ma obowiązek chronić i redukować. Frantisek Vlach zaprezentował wykład na temat „Innovative Approaches to Prison Staff Enhancement within International Cooperation”. Głównym rozwiązaniem problemu szkolenia, który został poruszony było przełamanie bariery językowej, a konkretnie nacisk służby na naukę języka angielskiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu kadra służby więziennej mogła szkolić się w trybie zdalnym od wybitnych naukowców z całego świata. Autor wymienił dwa główne kraje, z którymi rozwinęła się współpraca w trakcie pandemii, czyli Rumunia i Niemcy. Marc Ceron Riera przedstawił wystąpienie o następującym tytule „Prison Service and virtual training: what will remain after the COVID pandemic? Lessons learnt in Catalonia”. Autor opisywał sytuację w Katalonii w trakcie rozpoczęcia pandemii COVID-19, a dokładnie w jaki sposób sama pandemia zmieniła podejście w służbie więziennej oraz w jaki sposób służba ta przystosowała się do zmienionej rzeczywistości. Głównymi problemami poruszanymi przez autora były różne formy szkolenia wymagające spotkań „twarzą w twarz” w rzeczywistości. Zastosowanie formy zdalnej jako formy szkolenia pomimo utrudnienia spowodowanego brakiem możliwości samych spotkań dało inne korzyści, m.in. w postaci umożliwienia przeprowadzania szkoleń dla większej liczby osób oraz niezależnie od odległości dzielących uczniów oraz szkoleniowców. W konsekwencji wpłynęło to na wzrost jakości szkolenia, dzięki możliwości skorzystania z wiedzy wybitnych specjalistów. Ostatnimi prelegentami tego dnia prowadzącymi warsztat byli Laura Jeffrey, Andrea Huber and Martin Gillå z „Office for Democratic Institutions and Human Rights”. Trzecie warsztaty zakończyły się nakreśleniem wytycznych i szkoleniami w zakresie odpowiedniego zarządzania więzieniami. Ponadto główny nacisk warsztatów dotyczył kwestii praw człowieka. W więzieniach wprowadzono główne priorytety strategiczne, które pomagały zapobiegać stosowania tortur. W trakcie warsztatu dostarczono materiały instruktażowe i program szkoleniowy dla personelu penitencjarnego opracowany przez ODIHR i Penal Reform International. Skupiono się na zmienionym Regułom Mandeli (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners), tłumaczącymi obecne międzynarodowe standardy oraz praktyczne wytyczne dla personelu penitencjarnego i administracji więziennej.

Doroczna konferencja zakończyła się wyborem następnego przewodniczącego, którym zostało Centre of Legal Studies and Specialized Training w Katalonii.