Współpraca z The University of York

Od jesieni 2019 roku współpraca Instytutu Badawczo-Rozwojowego SWWS z University of York (Wlk. Brytania) w zakresie stworzenia programu przeciwdziałania samouszkodzeniom wśród więźniów, opartego na naukowych dowodach i założeniach psychoterapii poznawczo-behawioralnej, rozwija się dynamicznie, co pokazują m.in. oficjalne komunikaty uczelni na specjalnych stronach internetowych.

Informacje na temat projektu IAPSS (International Adaptation of Problem-Solving Skills), dotyczącego międzynarodowej adaptacji umiejętności rozwiązywania problemów dla osób pozbawionych wolności w Polsce, w oparciu o doświadczenia brytyjskiego systemu więziennictwa, można odnaleźć na stronie internetowej:

https://www.york.ac.uk/healthsciences/research/mental-health/ourresearch/forensic-mental-health/

Według założeń i partnerskich ustaleń, głównym celem projektu IAPSS jest przeszkolenie kadry penitencjarnej oraz stworzenie ram szkoleń z wykorzystaniem materiałów psychoedukacyjnych, dzięki którym nabyte przez personel więzienny umiejętności przełożą się bezpośrednio na profilaktykę presuicydalną wobec osób pozbawionych wolności. Poszczególne etapy projektu oparte są o badania prowadzone wśród personelu więziennego pod kątem wyboru formy działań najbardziej skutecznej i dostosowanej do polskiego systemu więziennictwa.

Z kolei informacje zamieszczone na głównej stronie internetowej University of York, odnoszą się do prowadzonej pod kierunkiem dr Amandy Perry grupy wymiaru sprawiedliwości ds. zdrowia psychicznego, działającej na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

https://www.york.ac.uk/healthsciences/research/mental-health/projects/international-adaptation-poland

Ogólnym celem działania tej grupy jest wdrożenie programów ukierunkowanych na profilaktykę zdrowia psychicznego więźniów oraz systematyczne przeglądy ewaluacyjne i synteza dowodów z badań naukowych. Cele szczegółowe odnoszą się między innymi do oceny i przeglądu zachowań samobójczych w więzieniach, wykorzystania dorobku psychoterapii poznawczo-behawioralnej w procesie niesienia pomocy osobom samookaleczającym się czy też opracowanie nowego narzędzia do monitorowania ryzyka samobójczego, wspierającego proces zarządzania „osobami zagrożonymi” w areszcie czy zakładzie karnym (m.in. dzięki współpracy z University of Leeds, University of Manchester i University of Oxford).

Dotychczas zrealizowano trzy z czterech etapów bilateralnej współpracy między Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości a University of York:

I. Przeszkolenie grupy funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie stosowania techniki Problem Solving, w ramach programu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych.


II. Proces translacji materiałów psychoedukacyjnych celem opracowania polskiego pakietu szkoleniowego (praktyczny skrypt, nagranie wideo, monografia dydaktyczna).


III. Konsultacje z personelem więziennym w celu oceny zastosowania w praktyce opracowanych materiałów oraz praca nad polską animacją video, za pośrednictwem której demonstrowane jest rozwijanie umiejętności za pomocą techniki Problem Solving.


Ostatnią fazą projektu są randomizowane kontrolowane badania kliniczne celem oceny wpływu wykorzystania techniki w oparciu o materiały szkoleniowe w grupie osadzonych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano badanie 100 osadzonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej z oddziałów z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi.

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości wraz z University of York zorganizowała polsko-brytyjski webinar, w ramach którego omawiano dotychczas podjęte działania w ramach realizowanego wspólnie projektu naukowego.

Podczas webinaru wskazywano na skuteczność programu Problem Solving w brytyjskich więzieniach (na podstawie wywiadów z osadzonymi), możliwość stosowania technologii jako wsparcia w procesie szkolenia, a podczas warsztatów rozwijano umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Polska strona wskazywała na dotychczasowe rezultaty badań dotyczące oceny wdrożenia poszczególnych elementów programu, adekwatnie do polskich realiów więziennych.


Źródło: A.E. Perry et al., The effect of a peer-led problem-support mentor intervention on self-harm and violence in prison: An interrupted time series analysis using routinely collected prison data. E Clinical Medicine (2020); see: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537020304466