Streszczenie opisu wpływu

Celem działań podejmowanych w ramach bezpieczeństwa publicznego przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości stanowi tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla społeczeństwa. To efekt wysiłku i współpracy zarówno organów administracji publicznej, służb, straży, inspekcji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw a także instytucji naukowych. Badania nad bezpieczeństwem przyczyniają się bowiem do wypracowania optymalnych rozwiązań, których implementacja ogranicza ryzyko zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ponadto ważną rolą nauki w powyższym kontekście jest edukacja oraz prewencja. Społeczeństwo znające zasady postępowania w sytuacji zagrożenia to społeczeństwo bezpieczne. Dlatego też dużym wyzwaniem stanowi również dążenie do rozwinięcia świadomości społecznej na temat otaczających człowieka zagrożeń. Powyższe działania przyczyniają się do tworzenia bezpiecznych przestrzeni pozwalając na zrównoważony i stabilny rozwój wypełniając elementarną potrzebę człowieka.

 

Charakterystyka głównych wniosków z badań naukowych

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości dąży do zacieśniania międzynarodowej współpracy w ramach European Penitentiary Training Academies Network, w którym to przedstawiciele licznych penitencjarnych instytucji szkoleniowych z krajów członkowskich w EPTA wspólnie realizuje przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze. W 2021 r. SWWS objęła prezydencję w EPTA, a w dniach 21-23.09.2021 r. była gospodarzem konferencji naukowej nt. „Służba Więzienna w czasach COVID: wpływ na szkolenie i nauczanie” [R1]. Inicjatywa podjęta przez Uczelnię wpłynęła ma rozwój personelu penitencjarnego w kraju i za granicą. Problematyka konferencji stanowiła swoistą odpowiedź na zagrożenie COVID-19 przed jakim stanęła Służba Więzienna realizując swoje zadania. Podejmowane działania przyjęte zostały z uznaniem przez środowisko reprezentowane przez EPTA. Organizacja niniejszego przedsięwzięcia wydatnie przyczyniła się do tworzenia bezpiecznych przestrzeni dla społeczeństwa.

Dużym problemem determinującym poziom bezpieczeństwa publicznego stanowi użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez służby, straże, inspekcje oraz koncesjonowane agencje ochrony osób i mienia. Problem jest tym większy, że obecnie za ochronę obiektów użyteczności publicznej (w tym infrastruktury krytycznej) odpowiadają w głównej mierze zewnętrzne agencje ochrony. SWWS dążąc do rozwiązania sytuacji problemowej wraz z przedstawicielami instytucji uprawnionych do stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz przedsiębiorstwami zatrudniającymi agencje ochrony osób i mienia podjęła działania celem wdrożenia stosownych zmian [R2]. Pracownicy naukowi SWWS analizie poddali zasady i sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego przez wybrane podmioty bezpieczeństwa dzieląc się swoimi doświadczeniami w zakresie szkolenia z innymi podmiotami podczas konferencji naukowej połączonej z warsztatami [R3]. Elementem badań z powyższego zakresu jest również dążenie do wypracowania wspólnych metod wykorzystania środków przymusu [R4].

W obliczu dynamicznie zmieniającego się świata determinującego wzrost liczby zagrożeń niezbędne jest także integrowanie środowiska naukowego oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w celu wymiany doświadczeń i poglądów oraz stworzenia wspólnych koncepcji rozwoju potencjału ochronnego. Powyższe działanie przyczynia się do budowania bezpiecznych przestrzeni dla społeczeństwa stanowiąc odpowiedź na współczesne wyzwania wynikające z rozwoju cywilizacyjnego [R5].

Charakterystyka roli podmiotu w osiągnięciu efektów działalności naukowej

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości dąży do tego, aby nowa wiedza z obszaru bezpieczeństwa publicznego nie tylko poszerzała zakres teorii. Z punktu społecznego zasadne jest wykorzystać wyniki badań do poprawy jakości życia społecznego, dlatego też działalność naukowców SWWS ukierunkowana jest na wymiar praktyczny. Utylitaryzm prowadzonych badań naukowych m.in. wyraża się poprzez stworzenie efektywnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa lub poprawę istniejących procedur, metod postępowania czy sposobów zabezpieczenia. Z uwagi na powyższe Uczelnia podejmuje różne formy aktywności naukowych, które przyjmują postać badań, publikacji, ekspertyz, konferencji i seminariów naukowych oraz debat z udziałem przedstawicieli różnych podmiotów celem tworzenia bezpiecznych przestrzeni w miejscach przebywania ludności. Uczelnia współpracuje także z dużymi przedsiębiorstwami kładąc nacisk w działalności badawczo-rozwojowej na wypracowanie optymalnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.

https://swws.edu.pl/czy-potrzebna-jest-nowa-regulacja-ustawy-o-broni-i-amunicji-konferencja-naukowa-instytutu-nauk-o-bezpieczenstwie-szkoly-wyzszej-wymiaru-sprawiedliwosci/

https://swws.edu.pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-3/

https://swws.edu.pl/konferencja-w-ramach-projektu-tmsa-we-wroclawiu-z-udzialem-wiceministra-dr-marcina-romanowskiego/

https://swws.edu.pl/wspolczesne-wyzwania-i-zagrozenia-dla-bezpieczenstwa-panstwa/

https://swws.edu.pl/bezpieczne-przestrzenie/

Opis bibliograficzny i streszczenie osiągnięć naukowych

Lp.
Tytuł dowodu wkładu
Rodzaj
Krótka charakterystyka
Autor wraz z zespołem
R1
EPTA Annual Conference 2021
konferencja
Międzynarodowa konferencja naukowa, podczas której przedstawiciele licznych penitencjarnych instytucji szkoleniowych z krajów zrzeszonych w EPTA, na podstawie porozumienia realizuje wspólne przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze. Tematem tegorocznej konferencji była „Służba Więzienna w czasach COVID: wpływ na szkolenie i nauczanie”.
A scientific conference, during which representatives of numerous penitentiary training institutions from EPTA countries, on the basis of an agreement, implements joint educational and research projects. The theme of this year’s conference was „The Prison Service in the COVID Era: Impact on Training and Teaching.”
R2
Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Perspektywa zmian w systemie bezpieczeństwa narodowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy publicznych – wymiar personalny i instytucjonalny
konferencja
The conference was a forum for the exchange of experiences and scientific narration enabling the presentation of the results of research in the field of security sciences and management and quality sciences that fit into the issues of scientific research in the field of improving cooperation and integration of security entities in the field of public safety conducted by research and teaching staff of the Academy of Justice.
R3
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Środki przymusu bezpośredniego. Zakres użycia i standardy szkolenia”
konferencja
On September 2021, a scientific conference was organized on the uniformed campus of the Academy of Justice in Kalisz, presenting the results of analyzes undertaken by the research group operating in the Academy of Justice environment. The conference was attended by numerous representatives of services, inspections and guards. The main goal of the conference was to analyze the principles and methods of using direct coercive measures by selected security entities.
R4
Środki przymusu bezpośredniego. Zakres i sposoby użycia na przykładzie wybranych podmiotów bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2020
monografia
Monografia obejmuje problematykę wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez różne organy i instytucje
The monograph covers the issue of the use of direct coercion measures by various institutions.
R5
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Przeciwdziałanie przestępczości – aspekty teoretyczne i praktyczne
konferencja
Konferencja stanowiła forum wymiany poglądów środowisk naukowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za wymiar bezpieczeństwa publicznego odnośnie do zachodzących trendów i zagrożeń. W sposób szczególny ukierunkowana została na kwestie związane z wielowymiarowością współczesnego bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałaniem aberracjom społecznym, instytucjonalnymi i prawnymi aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego.
The conference was a forum for the exchange of views of the scientific community and entities responsible for the dimension of public safety regarding the trends and threats taking place. It was particularly focused on issues related to the multidimensionality of contemporary public security, counteracting social aberrations, institutional and legal aspects of internal security.
2019

Interdyscyplinarność badań naukowych

Szerokie spektrum działań oraz inicjatyw podejmowanych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości mających na celu budowanie bezpiecznych przestrzeni dla społeczeństwa wymagało interdyscyplinarnego podejścia naukowego. Konieczne bowiem stało się dogłębne poznanie człowieka i jego środowiska, aby zrealizować właściwe przedsięwzięcia naukowe będące odpowiedzią na potrzebę bezpieczeństwa wśród ludności. Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym uruchomiono studia podyplomowe pn. „Ochrona ludności” adresowane do pracowników, funkcjonariuszy i ratowników podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, a także podjęto szereg innych inicjatyw edukacyjnych w postaci debat czy konferencji naukowych. Działania badawcze realizowane przez SWWS w dziedzinie bezpieczeństwa ukierunkowane są na wymiar praktyczny (utylitarny). Co przede wszystkim wyraża się przy opracowywaniu nowelizacji ustaw i rozporządzeń, a także tworzonych procedurach, metodach postępowania, sposobach zabezpieczenia czy zawartych porozumieniach. A zatem na powstanie wpływu działalności naukowej na otoczenie, obok nauk o bezpieczeństwie, miały także nauki prawne, nauki socjologiczne oraz pedagogika.

Charakterystyka wpływu działalności naukowej, w tym której wyniki są przedmiotem komercjalizacji, ze wskazaniem związku między działalnością naukową a tym wpływem oraz grupy społecznej będącej beneficjentem tego wpływu i obszaru, na który działalność naukowa ma największy wpływ

Niezwykle istotnym elementem w aspekcie tworzenia bezpiecznych przestrzeni stanowi międzynarodowa współpraca w ramach European Penitentiary Training Academies. Prezydencja Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w EPTA znacząco wpłynęła na kierunek rozwoju organizacji [S1]. Uczelnia wraz z międzynarodowymi partnerami realizowała przedsięwzięcia szkoleniowe i edukacyjne na rzecz personelu penitencjarnego przyczyniając się do zwiększania świadomości pracy w warunkach więziennych i kuratorskich co dobrze wpisuje się w cel działalności naukowej Uczelni jakim jest tworzenie bezpiecznych przestrzeni.

Współczesne środowisko bezpieczeństwa wymusza konieczność poszukiwania nowych rozwiązań i implikacji niejednokrotnie niestandardowych rozwiązań zarówno na poziomie instytucjonalno-funkcjonalnym jak i naukowo-eksperckim umożliwiających spojrzeć na dany problem kompleksowo. Niniejsze zagadnienia stanowią obszar współpracy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości przyczyniając się do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa na poziomie państwa, przede wszystkim w odniesieniu do problematyki budowania bezpiecznych przestrzeni [S2]. Badania nad bezpieczeństwem publicznym i powszechnym prowadzone przez SWWS ukierunkowane są na kreowanie zmian w wymiarze społecznym poprzez poprawę bezpieczeństwa ludności cywilnej. Tworzone na podstawie badań rekomendacje Uczelni zostały docenione przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości przygotowuje ogólnopolskie zawody i warsztaty ratownictwa taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej pn. „Tactical Prison Rescue”. Projekt skierowany jest przede wszystkim do jednostek specjalnych podlegających Ministerstwu Sprawiedliwości, ale także Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. Obok 15 Grup Interwencyjnych SW w wydarzeniu uczestniczą: Centralne Biura Śledcze Policji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Wydziały Zabezpieczeń Lotnisk Straży Granicznej, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, żołnierze Akademii Wojsk Lądowych, Batalionów Powietrznodesantowych, Wojsk Obrony Terytorialnej czy Jednostki Wojskowej AGAT.

Wiedza na temat ratownictwa jest szczególnie istotna w sytuacjach kryzysowych, do których zwalczania podmioty uczestniczące w warsztatach zostały powołane. A zatem „Tactical Priosn Rescue” wpływa na wysoki poziom przygotowania służb, straży i inspekcji [S3].

Kolejnym podmiotem współpracującym z Uczelnią jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. W kontekście tworzenia bezpiecznych przestrzeni niniejsza kooperacja jest kluczowa bowiem Lasy Państwowe zarządzają obszarem stanowiącym niespełna 30% powierzchni państwa. Niezagospodarowanym potencjałem w aspekcie bezpieczeństwa publicznego dysponuje Straż Leśna stanowiąca umundurowaną jednostkę powołaną w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń na obszarze leśnym. Uczelnia poprzez badania naukowe realizowane dla Lasów Państwowych poszukuje optymalnych rozwiązań dotyczących wykorzystania Straży Leśnej na rzecz bezpieczeństwa publicznego [S4].

Uczelnia rozpoczęła również współpracę z Polskim Związkiem Łowieckim. Główną platformą współdziałania stanowi bezpieczeństwo strzelnic przeznaczonych dla myśliwych. SWWS podjęła się merytorycznego wsparcia poprzez opracowanie regulaminu strzelnic, szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania broni palnej przez myśliwych [S5].

Proces tworzenia bezpiecznych przestrzeni jest nierozerwalnie związany z profilaktyką oraz prewencją. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym uruchomiła także studia podyplomowe pn. „Ochrona ludności” skierowane dla pracowników, funkcjonariuszy i ratowników podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

SWWS podjęła także współpracę z ochotniczą strażą pożarną, która dotyczy przede wszystkim rozwiązywania ich problemów kadrowych mających kluczowe znaczenie dla utrzymania stałej gotowości bojowej. Badania pracowników Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości pokazują, że działalność w OSP dla części strażaków-ochotników stanowi pole zbierania doświadczeń na drodze do ubiegania się o pracę w Państwowej Straży Pożarnej. Można więc wnioskować, iż OSP stanowi swoiste zaplecze dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP. Ponadto jak bardzo istotne znaczenie mają organizacje pozarządowe o profilu ratowniczym dla bezpieczeństwa ludności wyraźnie pokazała epidemia COVID-19 w Polsce. W sytuacji, gdy państwowe podmioty odpowiedzialne za zwalczanie sytuacji kryzysowych stanęły na granicy wydolności operacyjnej to ratownicze organizacje pozarządowe współodpowiadając za bezpieczeństwo państwa odciążyły ich z części zadań umożliwiając dalsze operatywne funkcjonowanie systemów ochrony ludności. Stąd tak ważne jest dążenie do rozwiązywania problemów kadrowych ochotniczych straży pożarnych, których podejmuje się Uczelnia.

Zawarte porozumienia

.

.

Otrzymane rekomendacje

Zasięg wpływu

Międzynarodowy

Znaczenie wpływu

Przełomowe

.