dr Konrad Wierzbicki

mjr dr Konrad Wierzbicki, prof. AWS – pedagog, dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, mjr SW, wykładowca akademicki w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, Instytut Nauk o Rodzinie. Doświadczenie akademickie zdobywał w ramach współpracy m.in. z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Przynależy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Stowarzyszenia Rocznik Chełmski oraz do Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

Jego dorobek stanowi kilkadziesiąt opracowań naukowych poświęconych głównie funkcjonowaniu systemów penitencjarnych, problemom współczesnej profilaktyki i resocjalizacji. Zainteresowania naukowo – badawcze skoncentrowane wokół efektywności problematyki wykonywania kary pozbawienia wolności, w zakresie inicjowania, przeprowadzania oraz wspierania nowych kierunków badań naukowych, dotyczących działalności Służby Więziennej i niektórych problemów współczesnej resocjalizacji. Kolejny obszar zainteresowań naukowych dotyczy problematyki pedagogiki społecznej, pedagogiki rodziny, pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie w środowisku funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej we współczesnym społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem jej znaczenia w budowaniu przestrzeni życia i warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Ekspert w zakresie profilaktyki, diagnozy problemów wychowawczych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Członek Senatu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na kadencję 2023-2027.

Prelegent, członek komitetów naukowych i organizacyjnych  wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych. Jest redaktorem tematycznym czasopism naukowych: „Archive of Social Sciences and Humanities” z siedzibą w Londynie oraz „International Journal of Legal Studies”, jest sekretarzem redakcji kwartalnika naukowego „Law • Education • Security”, poprzednio „The Prison Systems Review”.  Jest również recenzentem czasopism naukowych:   „Probacja”;  „Journal of Modern Science”;  oraz „Forum Pedagogiczne”.

W związku z przygotowywaną rozprawą habilitacyjną odbył staże naukowe na prestiżowych uczelniach.

W roku 2023 powołany został na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Warszawie, organizacji społecznej, której nadrzędnym zadaniem jest niesienie różnorakich form pomocy osobom pozbawionym wolności, a zatem przebywającym w zakładach karnych, aresztach śledczych, jak i zwalnianym z zakładów karnych oraz ich rodzinom.

 

 

Dorobek naukowy

 • Wierzbicki Konrad, Marta Jaroszewska

  International Journal of Legal Studies: Rok 2023, Tom 13, Nr 1 s. 347-359
 • Wierzbicki Konrad

  „Law • Education • Security”, nr 120, 2023.
 • Działalność pastoralna w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

  Wierzbicki Konrad

  (w druku),  2023.
 • Gwarancje nienaruszalności godności ludzkiej. Rozważania na gruncie wybranych przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej.

   

  Wierzbicki Konrad, Sękowski Piotr

  (w druku), 2023.
 • Nie przestrzeganie normy prawdomówności i uczciwości jako problem społeczny

  Wierzbicki Konrad., Stańczuk M., Kulesza M.,

  (w druku) 2023.
 • Rozważania na temat możliwości wykorzystania potencjału aksjologicznego w profilaktyce przestępczości i resocjalizacji – wykonanie ekspertyzy w ramach projektu: „Tworzenie rozwiązań normatywno-opisowych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w postaci opartego na wiedzy aksjologicznego uzasadnienia podstaw praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa”, finansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

  Konrad Wierzbicki

 • Konrad Wierzbicki, Dominika Gałek

  „The Prison Systems Review” nr 118, 2023.
 • Aksjologia wychowania – chrześcijańskie ujęcie prawa naturalnego – opracowanie ekspertyzy w ramach projektu: „Tworzenie rozwiązań normatywno-opisowych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w postaci opartego na wiedzy aksjologicznego uzasadnienia podstaw praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa”, finansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

  Konrad Wierzbicki

 • Konrad Wierzbicki, Dominika Gałek, Michał Stańczuk

  „International Journal of New Economics and Social Sciences”, 2022.
 • Konrad Wierzbicki, Dominika Gałek

  „International Journal of New Economics and Social Sciences”, 2022.
 • Konrad Wierzbicki

  Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w sieci. Ochrona praw dziecka w przestrzeni Internetu, red. B. Kmieciak, H. Elżanowska, J. Kotowska, Wyd. Difin, Warszawa  2022.
 • Konrad Wierzbicki, Emilia Witkowska – Grabias

  Potencjał kadrowy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych zadań służbowych, red. M. Szewczyk,  S. Grzesiak, Wyd. SWWS, Warszawa  2022.
 • Podstawy prawne udziału społeczeństwa w resocjalizacji skazanych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Konrad Wierzbicki

  Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, A. Grzędzińska, K. Majdzińska, A. Sulowska, (red.), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa - Bramasole Public Relations & Publishing House, Warszawa 2010.
 • Ewangelizacja więźniów (na przykładzie Zakładu Karnego w Chełmie).

  Konrad Wierzbicki

  Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, S. Bębas (red.), Wydawnictwo WSH w Radomiu, Radom 2010.
 • Nauczanie Jana Pawła II jako środek resocjalizacji więźniów w Zakładzie Karnym w Chełmie.

  Konrad Wierzbicki

  Wykluczenie społeczne, czynniki ryzyka, profilaktyka, remedia, E. Konovaluk, S. Nazaruk, M. Nowak, (red.), Biała Podlaska 2011.
 • Problem korupcji w warunkach izolacji więziennej w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych a poczucie godności człowieka.

  Konrad Wierzbicki

  Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji, S. Bębas (red.), Wydawnictwo WSH w Radomiu, Radom 2011.
 • Praca jako szczególna forma oddziaływań wychowawczych w polskim systemie penitencjarnym, na przykładzie Zakładu Karnego w Chełmie.

  Konrad Wierzbicki

  Wychowanie. Profilaktyka. Terapia Szanse i zagrożenia, M. Boczkowska,  E. Tymoszuk, P. Zielińska, (red.), Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012.
 • Duszpasterstwo więzienne na tle kondycji religijnej skazanych.

  Konrad Wierzbicki

  Szanse i zagrożenia resocjalizacji penitencjarnej, S. Bębas (red.),  Oficyna Wydawnicza WSETiNS, Kielce 2012.
 • Warunki izolacji penitencjarnej a wizja procesu resocjalizacji.

  Konrad Wierzbicki

  Współczesne zagrożenia. Formy i skutki, Ks. prof. dr hab. Jan Zimny (red.), Stalowa Wola 2013.
 • Działania Służby Więziennej w zakresie przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom wśród dzieci i młodzieży.

  Konrad Wierzbicki

  Granice streetworkingu, J. Jęczeń, B. Leonek – Kuleta (red.), Wydawnictwo POLIHYMNIA, Sandomierz-Lublin-Eichstätt Ingolstadt 2013.
 • Działania Służby Więziennej w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zagrożeń zdrowia w środowisku więziennym. Personalistyczna koncepcja człowieka w edukacji zdrowotnej.

  Konrad Wierzbicki

  Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek  a system, P. Stępniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kalisz – Poznań 2014.
 • Konrad Wierzbicki

  Forum Penitencjarne, nr 3, 2015.
 • Praktyki religijne osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Chełmie.

  Konrad Wierzbicki

  Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, J. Nikołajew, K. Walczuk (red.),  Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS, Siedlce 2016.
 • Konrad Wierzbicki

  Kierunki zmian organizacyjno – technicznych w Służbie Więziennej, A. Misiuk, M. Kalaman, (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 • System bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Służby Więziennej jako element funkcjonowania i rozwoju organizacji więziennictwa.

  Konrad Wierzbicki

  (Nie)bezpieczeństwo. Współczesne wymiary zjawiska, T. Branecki, A. Erechemla, K. Księski, (red.), Wydawnictwo Studium Generale Sandomiriense WSHP w Sandomierzu, Sandomierz 2016.
 • Znaczenie uwarunkowań pracy personelu penitencjarnego w kontekście oceny nad efektywnością procesu resocjalizacji.

  Konrad Wierzbicki

  Technologia w ochronie penitencjarnej. Współpraca: człowiek-technika, R. Szpyra, K. Jędrzejak, (red.), Wydawnictwo Difin COSSW, Warszawa - Kalisz 2017.
 • Konrad Wierzbicki

  Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr  96, 2017.
 • Konrad Wierzbicki

  Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 100, 2018.
 • Konrad Wierzbicki

  The Prison Systems Review, nr 107, 2020.
 • Konrad Wierzbicki

  [w:] W poszukiwaniu dobra w perspektywie jednostkowej i społecznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesor Krystyny Ostrowskiej, IWS, WSKiP 2020.
 • Konrad Wierzbicki

  „The Prison Systems Review” nr 108, 2020.
 • Konrad Wierzbicki

  „The Prison Systems Review” nr 111, 2021.
 • Konrad Wierzbicki

  Forum Pedagogiczne,  T. 11, nr 2 2021.
 • Konrad Wierzbicki

  The Prison Systems Review, nr 113, 2021.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Aksjologia Systemu Prawa: perspektywy”, 26-27 czerwca 2023 r. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości – wystąpienie z referatem: „Wartość rodzicielstwa i rodzin – ujęcie personalistyczne”

  Konrad Wierzbicki

  wystąpienia na konferencjach i seminariach naukowych
 • I Międzynarodowy Dzień Edukacji Białoruskiej ”, Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London, 4 czerwca 2023 r., – uczestnictwo  w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

 • Konferencja naukowa „Rodzina – Praca –  Zdrowie. Aktualne wyzwania dla Polski i Europy”, 3 czerwca 2023 r., UKSW, uczestnictwo  w komitecie naukowym konferencji, udział w panelu dyskusyjnym.

  Konrad Wierzbicki

 • Konferencja naukowa – Wokół problematyki zdrowia psychicznego: aktualne problemy, dylematy i wyzwania, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Psychiatrii Sądowej, 24.05.2023 r. – uczestnictwo  w komitecie organizacyjnym konferencji.

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Aktualne wyzwania i perspektywy dotyczące postępowania z nieletnimi”, organizowana przez Wydział Prawa w Warszawie i Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS, 19.05.2023 r.

  Konrad Wierzbicki

 • I Konferencja naukowa „Bezzałogowe Statki Powietrzne. Nowa era transportu i bezpieczeństwa państwa”. Tarnobrzeg 17-19.05.2023 r. Wojskowa Akademia Techniczna – uczestnictwo  w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

 • Konferencja naukowa „Po pierwsze człowiek – działania pomocowe i stymulujące rozwój w pedagogice”, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 10 maja 2023 r.

  Konrad Wierzbicki

 • IV Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna z cyklu   „Dziecko i rodzina” pt.: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Diagnoza, terapia, profilaktyka, współczesne kierunki pomocy,  Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, 25 kwietnia 2023 r. – uczestnictwo  w komitecie naukowym konferencji.

  Konrad Wierzbicki

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła przyjazna i bezpieczna. Przeciwdziałanie zagrożeniom”,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 12 kwietnia 2023 r. – uczestnictwo  w komitecie naukowym konferencji, moderowanie sekcji II konferencji.

  Konrad Wierzbicki

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości (chrześcijańskie) w społeczeństwie cyfrowym”. Różne wymiary współczesnych kryzysów wyzwaniem dla społeczeństwa cyfrowego, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, 4 kwietnia 2023 r. –  uczestnictwo  w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

 • International Conference „Człowiek jako przedmiot badań w naukach społecznych i humanistycznych”, Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London, 2 kwietnia 2023 r., – uczestnictwo  w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Zdrowie, dobrostan, jakość życia”, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 11 marca 2023 r. – uczestnictwo  w radzie naukowej.

  Konrad Wierzbicki

 • V Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” – UKSW, 20 lutego 2023 r., uczestnictwo  w komitecie naukowym konferencji, moderowanie sekcji II konferencji oraz wystąpienie z referatem nt. „Praktyczne aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej – w drodze do samorozwoju”.

  Konrad Wierzbicki

 • II Sympozjum Naukowe „Resocjalizacja w praktyce – autorskie projekty oddziaływań”, UKSW,  5 grudnia 2022 r. – uczestnictwo  w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

  członkostwo w komitetach naukowych konferencji
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa. „Droga do praworządności”, realizowana w ramach projektu pn. „Wolontariat drogą do praworządności”, SWWS Warszawa, 5 grudnia 2022 r., referat wygłoszony: Rola duszpasterstwa więziennego w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności –  perspektywa aksjologiczna,  uczestnictwo  w radzie naukowej.

  Konrad Wierzbicki

 • Ogólnopolska Konferencja „Niepełnosprawność – wyzwanie czy zadanie we współczesnym świecie?” ,25 listopada 2022 r. UKSW – uczestnictwo  w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

 • Konferencja naukowa „Educatio et Securitas”, 28 września 2022 r. SWWS.

  Konrad Wierzbicki

 • Konferencja naukowa „Wizje przyszłości Unii Europejskiej”, 22 września 2022 r. SWWS.

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Humanizacja nauki jako źródło humanizacji świata. Człowiek w sytuacji zagrożenia – doświadczanie i reagowanie”, Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych, Londyn, 5 czerwca 2022 r.  – uczestnictwo  w radzie naukowej.

  Konrad Wierzbicki

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Socjologia zdrowia psychicznego – problemy, wyzwania, konteksty. Ujęcie interdyscyplinarne”, UKSW, 9 maja 2022 r. – uczestnictwo  w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

 • III  Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna z cyklu „Dziecko i rodzina pt.: Proces kształcenia i wychowania – postpandemiczna transformacja, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 26 kwietnia 2022 r. – uczestnictwo  w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Zmiany współczesności – współczesne zmiany” , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 26 marca 2022 r. – uczestnictwo  w radzie naukowej.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – „Funkcjonowanie systemu penitencjarnego i kurateli sądowej” – Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, 1-2 kwietnia 2022 r. – referat wygłoszony: „Teoretyczno-praktyczne konteksty wykorzystania programów resocjalizacji  (w praktyce penitencjarnej)”

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”, UKSW, 21 lutego 2022 r. – uczestnictwo  w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w webinarium – Seminarium doktorskie: Obrona przez kulturę. Akademia Leona Koźmińskiego – Kozminski University, 14.01.2022 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Sympozjum naukowe „Resocjalizacja w praktyce-autorskie projekty oddziaływań”, UKSW,  6 grudnia 2021 r. – uczestnictwo  w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

 • Ogólnopolska Konferencja „Rozwój jakości życia osób z niepełnosprawnością w cyfrowej erze. Inkluzja czy ekskluzja?”, UKSW, 24 listopada 2021 r. – uczestnictwo w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

 • II  Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna z cyklu „Dziecko i rodzina” Funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie. Współpraca z rodziną. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 27 kwietnia 2021– uczestnictwo  w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Zmiany współczesności – współczesne zmiany”, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 20 marca 2021 r. – uczestnictwo  w radzie naukowej.

  Konrad Wierzbicki

 • Krajowa konferencja naukowa – „Kształcenie i szkolenie kadr w systemie bezpieczeństwa”, PWSZ Chełm 11-12.03.2021 r. – uczestnictwo  w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowa konferencja naukowa – „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”, UKSW, 22 lutego 2021 r. – uczestnictwo  w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w webinarium – Jak być rodzicem w więzieniu?, Ewelina Startek ze Stowarzyszenia Probacja, Sekcja Psychologii Sądowej UJ, 19.01.2021 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w webinarium – Urodzony przestępca… i jego mózg, dr  Wojciech Glaca, Koło Naukowe Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego, 05.01.2021 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w webinarium – Gangsterzy, kasiarze, doliniarze. Kryminalna Warszawa dwudziestolecia, prof. Mateusz Rodak, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 23.12.2020 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w webinarium – Urodzony przestępca… i jego mózg, dr  Wojciech Glaca, Koło Naukowe Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego, 05.01.2021 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w webinarium – Gangsterzy, kasiarze, doliniarze. Kryminalna Warszawa dwudziestolecia, prof. Mateusz Rodak, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 23.12.2020 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w webinarium – Samobójstwa z altruizmu, dr hab. Adam Czabański, zorganizowanym przez  Kryminologiczne Koło Naukowe im. Stanisława Batawii działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 17.12.2020 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w webinarium – Czy psychopaci są wśród nas? Wybrane problemy etyczne i prawne. Koło Naukowe Prawo z Mózgiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 16.12.2020 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w szkoleniu, webinarium online –  Uzależnienie – objawy, diagnoza, leczenie, Uniwersytet SWPS, 07.12.2020 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w szkoleniu, webinarium online – Prawo  petycji, Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji, Wydarzenie zorganizowane w ramach programu Administracja pod kontrolą. Program sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, 04.12.2020 r., certyfikat.

  Konrad Wierzbicki

 • XVII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe”, Warszawa, 02.12.2020 r., certyfikat.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w webinarium – Profilaktyczne programy dotyczące zapobiegania przestępczości przez Komendę Stołeczną Policji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 28.11.2020 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w szkoleniu, webinarium online – Przestępstwa urzędnicze, zapobieganie i przeciwdziałanie, (Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji, Wydarzenie zorganizowane w ramach programu Administracja pod kontrolą. Program sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, 27.11.2020 r., certyfikat.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w webinarium – Próby samobójcze i samobójstwa w więzieniach. Listopad z suicydologią, zorganizowanym przez  Kryminologiczne Koło Naukowe im. Stanisława Batawii działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 26.11.2020 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w webinarium – Resocjalizacja w Polsce. Praca z nieletnimi i dorosłymi sprawcami przestępstw, zorganizowanym przez  Koło Naukowe Prawa Karnego „Temida” UW, 26.11.2020 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w certyfikowanym webinarium – Biegły seksuolog w prawie polskim, zorganizowanym przez  Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii UO, 12.11.2020 r., certyfikat.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w wykładzie online – Wprowadzenie do kryminologii ewolucyjnej. Przestępczość i agresja, zorganizowanym przez  Sekcję Psychologii Sądowej KNSP UJ, 29.10.2020 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Uczestnictwo w szkoleniu online – Projektowanie infografik na potrzeby działań kulturalnych, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury-Kadra Kultury, 29.10.2020 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w seminarium doktoranckim – prowadzenie warsztatu metodycznego dla doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 17.10.2020 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 24 lutego 2020 r. – członkostwo w komitecie naukowym.

  Konrad Wierzbicki

 • Udział w seminarium naukowym – „Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej ze szczególnym uwzględnieniem systemów penitencjarnych”, Wyższa Szkoła Kryminologii  i Penitencjarystyki w Warszawie, 17.01.2020 r.).

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości. Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” (Krajowa Izba Gospodarcza / Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa, 05.12.2019 r.).

  Konrad Wierzbicki

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Młodzi Przestępcy – aspekty prawne i psychologiczne” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 14.05.2019 r.).

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 25.02.2019 r.).

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 07.12 2018 r.).

  Konrad Wierzbicki

 • Konferencja: „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”, (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego  w Warszawie, 20.11.2018 r.), certyfikat udziału,
  -uczestnictwo w komitecie organizacyjnym konferencji; -udział w sesji posterowej, prezentacja posterów na temat: „Prawa i potrzeby osób skazanych z niepełnosprawnością intelektualną”; „Skazani stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego”.

  Konrad Wierzbicki

 • Konferencja: „Samobójstwa w więzieniach: badania, polityka oraz praktyka”, (Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, 11.06.2018r.).

  Konrad Wierzbicki

 • Konferencja: „Reforma modelu kształcenia i naboru w Służbie Więziennej”, (Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, 05-07.03.2018 r.).

  Konrad Wierzbicki

 • Seminarium szkoleniowe: „Prawo autorskie i otwarty dostęp do publikacji naukowych”, (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, 28.02.2018 r.).

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „COST Info Day” (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, 27.02.2018 r.), poświęcona Europejskiemu Programowi Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST z serii COST Info Day.

  Konrad Wierzbicki

 • Seminarium Pedagogiki Resocjalizacyjnej: „Pedagogika penitencjarna wobec zadań społecznych”, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 16.05.2017 r.), referat wygłoszony: „Wybrane dylematy pedagogiki penitencjarnej”.

  Konrad Wierzbicki

 • Seminarium Naukowe: „Oddziaływania penitencjarne i społeczno-prawne wobec warunków życia i godności człowieka”, (Centrum Transferu Wiedzy KUL, Lublin 29 listopada 2016 r.).

  Konrad Wierzbicki

 • Konferencja Naukowa: „Zjawisko dyskryminacji i bullyingu. W ramach projektu Amnesty International: Stop Bullying!” (I L.O. im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, Chełm 18 czerwca 2016 r.) – certyfikat udziału, referat wygłoszony:Resocjalizacja więźniów – sprawców przemocy”.

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: „Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne”, (Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, 2-4 marca 2015 r.) – certyfikat udziału, referat wygłoszony:Praktyki religijne osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Chełmie”.

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Streetworking w przestrzeni medialnej” (KUL JP II, Lublin, 12 listopada 2014 r.).

  Konrad Wierzbicki

 • Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe: „Współczesne wyzwania i perspektywy resocjalizacji penitencjarnej” (30.05.2014 r. Areszt Śledczy w Radomiu) – certyfikat udziału, referat wygłoszony: „Pedagogiczne aspekty funkcjonowania duszpasterstwa więziennego w wychowaniu do wartości – w świetle badań własnych”.

  Konrad Wierzbicki

 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa: „Profilaktyka społeczna i (re)socjalizacja – utopia czy rzeczywistość”, Naukowe Koło Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w dniu 17 maja 2014 r.

  Konrad Wierzbicki

 • Konferencja Naukowa: „Czy da się wrócić do normalnego życia? Nowe drogi  w resocjalizacji młodych więźniów” (Instytut Pedagogiki KUL JP II w Lublinie, Lublin, 18 marca 2014 r.).

  Konrad Wierzbicki

 • Preorientacja zawodowa dla uczniów – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie, 29 listopada 2013 r., prowadzenie wykładu na temat:

  1. „Narodziny i rozwój instytucji więziennej na przestrzeni wieków. Zasady odbywania kary pozbawienia wolności, funkcjonowanie i poznanie systemu penitencjarnego w Polsce”.
  2. „Rola, miejsce i zadania Służby Więziennej w polityce bezpieczeństwa państwa”.

  Konrad Wierzbicki

 • IV Polskie Sympozjum Penitencjarne: „Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system” (COSSW w Kaliszu, 13 – 15 listopada 2013 r.), referat wygłoszony: „Działania Służby Więziennej w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zagrożeń zdrowia w środowisku więziennym. Personalistyczna koncepcja człowieka w edukacji zdrowotnej” – certyfikat udziału.

  Konrad Wierzbicki

 • Ogólnopolskie szkolenie kapelanów więziennych – OSSW w Popowie (20-24 październik 2013 r.) referat wygłoszony:Wartości wychowawcze Duszpasterstwa Więziennego  w Polsce” – prowadzenie badań naukowych na potrzeby pracy doktorskiej.

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Powstanie Styczniowe i carskie więzienia w Królestwie Polskim” (UMCS, Lublin, 8 maja 2013 r.).

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Jan Paweł II a problemy bezpieczeństwa” (AON Warszawa, 9 kwietnia 2013r.) – certyfikat udziału.

  Konrad Wierzbicki

 • Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: „Ekologia rodziny w ujęciu prof. W. Fijałkowskiego” (KUL JP II, Lublin, 21 marca 2013 r.) – certyfikat udziału.

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Współczesne zagrożenia: formy i skutki” (KUL JP II, Stalowa Wola, 6 marca 2013 r.).

  Konrad Wierzbicki

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Granice streetworkingu” (KUL JP II, Lublin, 7 listopada 2012 r.) – certyfikat udziału.

  Konrad Wierzbicki

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Szanse i zagrożenia resocjalizacji penitencjarnej”– certyfikat udziału (Areszt Śledczy w Kielcach, Kielce 18-19 maja 2012 r.), referat wygłoszony: „Sakramenty Kościoła w pracy duchowej z człowiekiem pozbawionym wolności (na przykładzie działalności duszpasterskiej sprawowanej w więzieniu)”.

  Konrad Wierzbicki

 • I Uniwersyteckie Seminarium Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej „Pedagogika penitencjarna wobec zadań społecznych”, (KUL JP II, Lublin – 15 maja 2012 r.) – prowadzenie wykładu na temat: „Kara pozbawienia wolności – nadzieje i realia. Miejsce i rola Służby Więziennej we współczesnej strukturze społecznej”.

  Konrad Wierzbicki

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Wychowanie – Profilaktyka – Terapia. Szanse i zagrożenia” – certyfikat udziału (UMCS, Lublin, 25 październik 2011 r.), referat wygłoszony: „Praca jako szczególna forma oddziaływań wychowawczych w polskim systemie penitencjarnym”.

  Konrad Wierzbicki

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Współczesne oblicze patologii społecznych” – certyfikat udziału (WSH w Radomiu, 4 grudnia 2010 r.), referat wygłoszony: „Problem korupcji w warunkach izolacji więziennej w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych a poczucie godności człowieka”.

  Konrad Wierzbicki

 • Konferencja: Znaczenie kapitału readaptacyjnego w polityce kryminalnej w ramach projektu „Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem” – zaświadczenie uczestnictwa (KUL JP II, Lublin, 2 grudnia 2010 r.).

  Konrad Wierzbicki

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Duchowy Wymiar Człowieka” (WSHE, Łódź, 26-27 październik 2010 r.), referat wygłoszony:Sakramenty Kościoła w służbie człowiekowi pozbawionemu wolności (na przykładzie posługi religijnej sprawowanej w więzieniu)”.

  Konrad Wierzbicki

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny” – certyfikat udziału (SGH, Warszawa 14-15 październik 2010 r.), referat wygłoszony: „Zatrudnienie i aktywizacja zawodowa w warunkach więzienia szansą integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

  Konrad Wierzbicki

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Profilaktyka i resocjalizacja – współczesne dylematy, problemy, sukcesy” – certyfikat udziału (WSH w Radomiu, 8 czerwca 2010 r.), referat wygłoszony: „Ewangelizacja więźniów”.

  Konrad Wierzbicki

 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Wykluczenie społeczne – czynniki ryzyka, profilaktyka, remedia” – certyfikat udziału (PSW im. JP II w Białej Podlaskiej, 24 maj 2010 r.), referat wygłoszony: „Nauczanie Jana Pawła II w służbie więźniom na przykładzie Zakładu Karnego w Chełmie”.

  Konrad Wierzbicki

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii” – certyfikat udziału (UJ, Kraków, 19-20 marca 2010 r.), referat wygłoszony: „Sprawcy przestępstw seksualnych w obliczu mało skutecznej efektywności oddziaływań penitencjarnych”.

  Konrad Wierzbicki

 • IX Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Zawód: Nauczyciel – Trudności i Perspektywy” – certyfikat udziału (KUL JP II, Lublin, 6 marca 2010 r.).

  Konrad Wierzbicki

Dorobek dydaktyczny

Dorobek organizacyjny

 • Członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

 • Członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Penitencjarnego „PATRONAT”

 • Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

 • Członek Stowarzyszenia Rocznik Chełmski

 • Członek Kapituły Konkursu „Debiutantów” dla autorów najlepszego artykułu zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie naukowym „Probacja”, powołany przez  Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro – decyzja  MS z dnia 13 maja 2022 r.

 • Redaktor tematyczny czasopisma naukowego: „Archive of Social Sciences and Humanities” z siedzibą w Londynie.

 • Redaktor tematyczny czasopisma naukowego: „International Journal of Legal Studies”.

 • Sekretarz redakcji kwartalnika naukowego:  „Law Education Security”, poprzednio „The Prison Systems Review”.

 • Recenzent czasopisma naukowego: „Probacja”.

   

 • Recenzent czasopisma naukowego: „Journal of Modern Science”.

 • Recenzent czasopisma naukowego: „Forum Pedagogiczne”.

 • Staż naukowy odbyty na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w wymiarze 3 miesięcy, w 2023 r., w związku z przygotowywaną monografią habilitacyjną.

  2023

Pozostałe osiągnięcia

 • Posiadane ordery, odznaczenia i odznaki:

   

   

  • KOMANDORIA ORDERU KRZYŻA ŚW. JANA PAWŁA II
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”, nadany przez Ministra Edukacji i Nauki (2024 r.).
  • Medal Ordynariatu Polowego: „BŁOGOSŁAWIONY KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO” w dowód uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizację misji duszpasterstwa wojskowego, nadany przez biskupa polowego Wojska Polskiego na mocy dekretu z dnia 5 października 2011 r. (2024 r.).
  • Krzyż Św. Jana Pawła II i Bł. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, za szczególne zaangażowanie w kultywowaniu pamięci o polskich świętych i błogosławionych (Polska), 11.11.2023 r.

   

  • Odznaka „Za zasługi dla więziennictwa” – nadana przez Ministra Sprawiedliwości, (Polska), 11.11.2023 r.

   

  • Odznaka XXV – lecia SOW, „Zasłużony” – nadana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa. „W dowód uznania za krzewienie patriotycznych postaw i podtrzymywanie pamięci historycznej oraz umacnianie w szeregach zawodowych więziennictwa oraz w społeczeństwie wiedzy, tradycji polskiej, myśli i praktyki penitencjarnej”, (Polska), 2023 r.

   

  • Medal Św. Jana Pawła II, w dowód uznania za szczególne zasługi w upamiętnianiu pontyfikatu Św. Jana Pawła II,  (Polska).
  • Medal Pamiątkowy 5. rocznicy powstania Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich w Rzymie 2015-2020, CIRCOLO DEI SOLDATI DEL 12 ” REGGIMENTO LANCIERI DI PODOLIA ROMA (Rzym).
  • Medal 45. rocznicy wyboru Papieża Jana Pawła II 1978-2023 (Polska).
  • Medal Pamiątkowy 100 lat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich (Monte Cassino).

   

  • Krzyż Św. Jana Pawła, (Polska).

   

  • Złoty Medal 50. rocznicy śmierci  gen. broni Władysława Andersa, (Rzym).

   

  • Medal 130. rocznicy urodzin   gen. broni Władysława Andersa, (Rzym).
  • Medal 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, (Polska), 2020 r.

   

   

   

dr Konrad Wierzbicki