dr Anna Janus

Numer ORCID

Doktor nauk społecznych, Kierownik Wydawnictwa Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

1985 – Uniwersytet Jagielloński: magisterium z filologii polskiej ze specjalnością teatrologiczną; Tytuł pracy magisterskiej: Posłannictwo teatru. Rzecz o Józefie Grudzie (analiza twórczości teatralnej i działalności społecznej reżysera scen szczecińskich, poznańskich i warszawskich)

1992 – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Skierniewicach: kurs pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących;

1998 – Uniwersytet Warszawski: podyplomowe studia w zakresie bibliotek naukowych i szkolnych;

2001 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: podyplomowe studia w zakresie zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego;

2014 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii- praca doktorska na temat: Zarządzanie szkołą jako przedmiot odpowiedzialności samorządu lokalnego.

Zainteresowania Naukowe: nauki o zarządzaniu, socjologia, pedagogika.

Dorobek naukowy

  • Zasadność stosowania metody projektowej i scenariuszowej w zarządzaniu.

    Anna Janus

    Zarządzanie dynamiczne w Służbie Więziennej — podręcznik refleksyjnej praktyki. Warszawa: Wydawnictwo SWWS, Wydawnictwo DiG, s. 113-135
  • Management of the school by values as a concept connecting the educational and ethical paradygmat

    Anna Janus, Janka Bursová

    REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES HUMAINES ET NATURELLES, Zürich – Switzerland, 2021, s. 45-58
dr Anna Janus