dr Agata Dybioch

Adiunkt Instytutu Nauk o Zarządzaniu, Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarzadzaniu i jakości. W latach 2005-2007 ukończyła studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania, na kierunku Zarządzanie i marketing w zakresie Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. W 2005 roku obroniła tytuł zawodowy licencjat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Biznesem.
Od 2023 roku Adiunkt w Instytucie Nauk o zarządzaniu i jakości Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Od 2018 roku współpracuje z kilkoma ośrodkami akademickimi na terenie całej Polski. Promotor i recenzent prac: licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych z zakresu marketingu i zarządzania oraz bezpieczeństwa i kryminologii (w kilku uczelniach).
Od 2006 roku jest funkcjonariuszem Straży Miejskiej i odpowiada za realizację strategii ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego – w tym także na podniesienie standardów życia społeczności lokalnych oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.
Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Aktywna na wielu polach naukowych m.in. poprzez kierownictwo, udział w konferencjach naukowych, prowadzeniu badań naukowych, członkostwie w zespołach badawczych, udziale w tworzeniu ekspertyz na zlecenie organów publicznych.
Współpracuje z licznymi organizacjami sektora publicznego i prywatnego oraz podmiotami bezpieczeństwa i porządku publicznego, które znajdują się na terenie całego kraju. W oparciu o te doświadczenia oraz relacje skutecznie wspiera i tworzy nowe interakcje międzyinstytucjonalne odpowiadające za szerokie rozumiane bezpieczeństwo.

Zainteresowania naukowe:

Specjalizuje się w obszarze zarządzania, który obejmuje zagadnienia dotyczące wykorzystywania zasobów i kapitału ludzkiego na rzecz usprawniania funkcjonowania organizacji. Dodatkowo, szczególnym obszarem zainteresowań naukowo – badawczych jest wymiar organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządku publicznego w kontekście struktury i organizacji pracy.

 

Dorobek naukowy

 • ,,Zasoby ludzkie w Służbie Więziennej – kontekst oceny kierowniczej kapitału intelektualnego”

  Agata Dybioch, Jarosław Rychlik

  2024
 • Agata Dybioch

  IJONESS 2023; 18 (2) s. 153-167.
 • ,,Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych na przykładzie Straży Miejskiej”

  Agata Dybioch

  Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. 2022.
 • ,,Wyzwania dla Straży Gminnych (Miejskich) w stanie pandemii Covid- 19”

  Agata Dybioch

  Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie, 2022.
 • ,,Działania Straży Miejskiej Kalisza w zakresie cyberbezpieczeństwa dziecii młodzieży”

  Agata Dybioch

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Kalisz, 2020.
 • ,,Lokalizacja urzędów gmin a świadomość znaczenia kapitału intelektualnego” Coaching – nieustanne dążenie do rozwoju.

  Agata Dybioch

  Rynek - Społeczeństwo – Kultura, 2019, nr 1(32) s. 67-70
 • ,,Rola kapitału strukturalnego w procesie zarządzania urzędami gmin

  Agata Dybioch

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, 2019
 • ,Dojrzałość zarządzania kapitałem intelektualnym w jednostkach samorządu terytorialnego”

  Agata Dybioch

  Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie, Konin, 2019.
 • ,,Kapitał intelektualny a jakość zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego”

   

  Agata Dybioch

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Kalisz, 2018
 • ,,Supporting Gen-Y Entrepreneurship: evidence from the Polishcase”

   

  Agata Dybioch, Fazlagić J., Szulczewska-Remi A.

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań. 2018
 • ,,Zarządzanie kapitałem intelektualnym w urzędach gmin wiejskich”,

   

  Agata Dybioch

  [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, red. K. Pujer, Wrocław, 2016
 • ,, Działania profilaktyczne Straży Miejskiej Kalisza jako forma budowania zaufania społecznego wśród dzieci i młodzieży”

   

  Agata Dybioch

  [w:] Straż miejska w kreowaniu kaliskiej przestrzeni przyjaznego bezpieczeństwa, I Międzynarodową Konferencję Naukowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, red. D. Rondalska, Kalisz, 2014.
 • ,,Zadania straży gminnych(miejskich) podczas sytuacji kryzysowych”,

   

  Agata Dybioch

  [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, red. A. Gałecki, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczyk, Poznań, 2014.
 • ,,Miejsce i rola straży miejskich(gminnych) w zarządzaniu kryzysowym ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z podmiotami zarządzania kryzysowego”,

   

  Agata Dybioch

  [w:] Bezpieczeństwo- wielorakie perspektywy, Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, red. M. Kuć, T. Węglarz, Poznań. 2014
 • ,,Kalisz w świetle zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych. Rozważania”,

   

  Agata Dybioch

  [w:] Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Historia - Teraźniejszość - Przyszłość, Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetu Szczecińskiego, red. M. Cupryjak, J. Pilżys, Szczecin. 2013
 • ,,Rola Straży Miejskiej w kształtowaniu postaw patriotyczno-obronnych społeczeństwa”

   

  Agata Dybioch

  [w:] Prolegomena do potencjału militarnej turystyki kulturowej w Polsce, Konferencja naukowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, red. P. Kamiński, I. Dziubek, Kalisz, 2013.
 • XIII Seminarium Naukowe Uczniowsko-Studenckie. ,,Odkrywamy Naukę. Bezpieczeństwo i edukacja. Mobilność i ekologia”,

  Agata Dybioch

  Uniwersytet Kaliski. 25.04.2024
 • Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych. ,,Bezpieczeństwo i edukacja. Mobilność i ekologia”,

  Agata Dybioch

  Uniwersytet Kaliski. 24-25.04.2024
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa. ,,Prakseologia w sztuce wojennej. Wojska obrony terytorialnej w kształtowaniu bezpieczeństwa”,

  Agata Dybioch

  Uniwersytet Kaliski. 18-19.04.2024
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prakseologia w Naukach o Bezpieczeństwie ,,Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i obronności- standardy i rekomendacje”,

  Agata Dybioch

  Uniwersytet Kaliski.14-15.11.2023 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie. Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”.

  Agata Dybioch

  22-23.11.2022
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: ,,Kobieta w systemie bezpieczeństwa państwa – wymiar krajowy i zagraniczny”,

  Agata Dybioch

  Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie. 03-04.12.19
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja w bezpieczeństwie i obronności”,

  Agata Dybioch

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. 14.10.2019 II
 • Konferencja edukacyjna ,,Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”,

  Agata Dybioch

  Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Miasta Kalisza. 04.11.2016
 • Ogólnopolska Konferencja naukowa dla studentów i młodych pracowników naukowych ,,Organizacja służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych – planowanie, reagowanie, profilaktyka”,

  Agata Dybioch

  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu. 10.06.2016 III
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Bezpieczeństwo- wielorakie perspektywy, Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu”,

  Agata Dybioch

  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu. 17-19.09.2014
 • 10.04.2014 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych”,

  Agata Dybioch

  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Straż miejska w kreowaniu kaliskiej przestrzeni przyjaznego bezpieczeństwa”,

  Agata Dybioch

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. 10. 03.2014
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość”,

  Agata Dybioch

  Uniwersytet Szczeciński. 17-18.10.2013
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Prolegomena do potencjału militarne turystyki kulturowej w Polsce”,

  Agata Dybioch

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. 03. 2013

Pozostałe osiągnięcia

• Certyfikat Hejt w szkole- jak przeciwdziałać przemocy werbalnej- Educado.
• Seminarium krajowe ,,Edukacja dorosłych w Polsce”, Erasmus+.
• Szkolenie rzeczników prasowych, specjalistów ds. public relations, promocji i budowania wizerunku; organizator Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
• Szkolenie z zakresu komunikacji medialnej; organizator Centrum Szkolenia Kadr ,,Konkret.
• Certyfikat z ,,Zarządzania zespołem”; organizator Europejska Grupa Doradcza.
• Certyfikat z ,,Komunikacji Interpersonalnej z elementami negocjacji”; organizator Europejska Grupa Doradcza.
• Kurs języka angielskiego; organizator szkoła językowa ,,Lingua Nova- B1”.
• Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizator Zakład Doskonalenia Zawodowego. Centrum Kształcenia.
• Kurs kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży; organizator Zakład Doskonalenia Zawodowego. Centrum Kształcenia.
• Szkolenie pn. Design drugs – adekwatna reakcja na zmiany sceny narkotykowej w środowisku lokalnym; organizator Straż Miejska Kalisza pod patronatem Urzędu Miasta Kalisza.
• Warsztaty dotyczące kultury romskiej w kontekście nierówności społecznych; organizator Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce.

• Koordynator projektu związków stylów zarządzania z wymiarem percepcji zasobów organizacyjnych u kadry kierowniczej w Służbie Więziennej.
• Patronat naukowy i organizacyjny w konferencjach poświęconych problematyce bezpieczeństwa.
• Autorka książeczki edukacyjnej dla dzieci ,,Cebulek opowiada jak Straż Miejska Kalisza dzieciom pomaga, SM Kalisz, 2015.

dr Agata Dybioch