dr Grzegorz Kowalski

Numer ORCID

W latach 1997 – 2002 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Tytuł zawodowy magistra prawa uzyskał na podstawie obrony pracy dyplomowej na temat: „Rola środowiska społecznego w genezie przestępstwa” napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Świtki. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w roku 2007 na podstawie publicznej obrony rozprawy na temat „Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania przestępstwa (Analiza kryminologiczna)”, której promotorem był prof. dr hab. Jan Świtka, a recenzentami prof. dr hab. Dariusz Dudek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) oraz prof. dr hab. Stanisław Pikulski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).
Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie był zatrudniony do 2016 roku, prowadząc wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, wykłady fakultatywne, proseminarium i seminarium magisterskie z prawa konstytucyjnego, w ramach którego wypromował 23 magistrów prawa. W latach 2008-2013 był także zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie, prowadząc wykłady, ćwiczenia, wykłady fakultatywne, a także promując 27 licencjatów.

Zainteresowania naukowe dra Grzegorza Kowalskiego koncentrują się na problemach z pogranicza polskiego i ukraińskiego prawa konstytucyjnego oraz karnego w zakresie realizacji i ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony rodziny i życia ludzkiego (w tym nienarodzonego), a także ustawodawstwa antyaborcyjnego.

 

 

Dorobek naukowy

 • Przewrót konstytucyjny na Ukrainie w 2014 r. Analiza konstytucyjno-prawna,

  Grzegorz Marcin Kowalski

   

  “Przegląd Sejmowy, nr 1 (144) z 2018 r., Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2018, ss. 31-60
 • Pozbawienie władzy prezydenta Ukrainy przez parlament w 2014 r. (analiza konstytucyjna),

  Grzegorz Marcin Kowalski

  „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 3 (37) z 2017 r., Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2017, ss. 97-119
 • Ograniczenia w zakresie korzystania z wolności zrzeszania się przez funkcjonariuszy Straży Granicznej,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”, Prawo, T. VIII-IX, z. 1 z 2012-2013 r. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2016, ss. 131 – 162
 • The issue of employment in the provisions of the Constitution of the Republic of Poland and the prevention of crime.

  Grzegorz Marcin Kowalski

  “Review of Comparative Law”, Vol. 21, No 2/2015, ss. 9-21
 • Konstytucyjne uregulowania polityki społecznej a zapobieganie przestępczości (zagadnienia ogólne)

  Grzegorz Marcin Kowalski

  „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”, Prawo, T. VII z. 1 z 2011 r. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, ss. 5 – 15
 • Zapobieganie przestępczości w kontekście konstytucyjnych postanowień dotyczących polityki zatrudnienia.

  Grzegorz Marcin Kowalski

  „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”, Prawo, T. VI z. 1 z 2010. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, ss. 23-35
 • Konstytucyjna zasada solidaryzmu społecznego w świetle nauczania Jana Pawła II

  Grzegorz Marcin Kowalski

  „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”, Prawo, T. V z. 1 z 2009. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2009, ss. 121-159
 • Konstytucyjne ujęcie narodu polskiego

  Grzegorz Marcin Kowalski

  „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”, Prawo, T. IV z. 1 z 2008. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, ss. 43-72
 • Zrównoważony rozwój jako naczelna zasada ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  „Prawo i Środowisko”, Nr 1 (61) z 2010r., Warszawa: Dziennikarska Agencja Wydawnicza MAXPRESS 2009, ss. 65-81
 • Prawne uregulowanie wyrażania zgody na przerwanie ciąży (kwestie wybrane)

  Grzegorz Marcin Kowalski

  „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, Nr 6 (1/2009) z 2009r., Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli 2009, ss. 40-53
 • Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego w kontekście konstytucyjnego obowiązku solidarności z innymi

  Grzegorz Marcin Kowalski

  „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”, Prawo, T. II z. 1 z 2006. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ss. 115-128
 • Differentia specifica ustawy budżetowej według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.

  Grzegorz Marcin Kowalski

  „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”, Prawo, T. I, z. 1 z 2005r. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005, ss. 109-143
 • Komentarz do art. 5, w: Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz, red. P. Drembkowski, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2024

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2024
 • Komentarz do art. 56, 122-123, 284, 345-357, 362, 368, 393-394, 409, 416-417, w: Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Komentarz, red. P. Drembkowski, G. Kowalski,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2023, ss. 297-306, 521-554, 805-813, 899-1023, 1027-1029, 1033-1034, 1045-1046, 1081-1086, 1094-1096, 1099-1108
 • Komentarz do art. 18-18f, w: Ochrona zdrowia psychicznego. Komentarz, red. P. Drembkowski, B. Kmieciak, R. Tymiński,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Warszawa: Wolters Kluwer 2023, ss. 237-539 (2 wydania)
 • Komentarz do art. 34-45, w: Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Komentarz, red. P. Drembkowski, B. Kmieciak,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2022, ss. 153-332
 • Komentarz do art. 175-182 oraz § 388-397, w: Prawo o prokuraturze. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Komentarz, red. P. Drembkowski,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2021, ss. 365-538, 876-906
 • Bezpieczeństwo demograficzne Polski w świetle przepisów konstytucyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem ustawodawstwa antyaborcyjnego),

  Grzegorz Marcin Kowalski

  w: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Red. W. Lis, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, ss. 107-125
 • Obrona cywilna jako element systemu obronnego państwa, w: Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia podstawowe. Red. W. Lis,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 r., ss. 167-213
 • Sprawiedliwość społeczna wobec konsumpcjonizmu (zagadnienia konstytucyjne), w: Homo consumens. Kultura konsumpcji. Red. M. Dziura, E. Wolanin-Jarosz,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 141-159
 • Zróżnicowanie statusu cudzoziemców w Polsce wynikające z przyznania obywatelom Unii Europejskiej niektórych praw wyborczych w państwach, których nie są obywatelami,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  w: Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy. Tom II – 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej. Red. A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 159-185
 • Z problematyki realizacji w szkołach polskich konstytucyjnego obowiązku nauki przez cudzoziemców mieszkających w Rzeczypospolitej Polskiej,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  w: Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji. Red. D. Tyrawa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 55-78
 • Konstytucyjne obowiązki jednostki w Ukrainie na tle polskich rozwiązań ustrojowych,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  w: Prawo ukraińskie. Wybrane zagadnienia. Red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Nikołajew, Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS 2013, ss. 59-86
 • Ochrona godności po śmierci człowieka (wybrane zagadnienia prawne), w: Normatywny wymiar godności człowieka. Red. W. Lis, A. Balicki,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, ss. 233-263
 • Związki polityki społecznej z prewencją kryminalną, w: Patologie. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych. Red. J. Bubiło, T. Guz, D. Krukowska-Bubiło,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, ss. 63-76
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wobec zbrodni katyńskiej, w: Katyń 1940. Walka o prawdę. Red. W. Lis,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012, ss. 123-139
 • Konstytucyjnoprawne gwarancje prawidłowej socjalizacji dzieci, w: Przestępczość wśród młodzieży – zagrożenia, sposoby przeciwdziałania. Red. A. Komadowska,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, ss. 21-42
 • Pierwiastki solidarystyczne w konstytucyjnej regulacji finansów publicznych Rzeczypospolitej Polskiej (kwestie wybrane), w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich trzydziestopięciolecia pracy naukowej. Red. M. Wysocki,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, ss. 763-776
 • Odwołania do historii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi. Red. T. Guz, W. Bednaruk, M. R. Pałubska,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, ss. 293-319
 • Konstytucyjny reżim międzynarodowych konfliktów zbrojnych z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej, w: Ius et Mundus. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi. Red. T. Guz, R. Mazurkiewicz, M. R. Pałubska,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  rozdział w monografii
 • Konstytucyjne podstawy prawa ekologicznego Ukrainy, w: Prawo dla środowiska. Red. A. Erechemla,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Rzeszów: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie 2011, ss. 33-49
 • Konstytucyjna regulacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w: Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi. Red. W. Lis, Z. Husak,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011, ss. 129-157
 • Wiara w poprawę zachowania więźnia w polskim prawie karnym na tle nauczania Jana Pawła II, w: Veritatem in caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy. Red. W. Depo, M. Leszczyński, T. Guz, P. Marzec,

   

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, ss. 925-938
 • Konstytucyjne podstawy ingerencji państwa w wolność działalności gospodarczej, w: Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Red. M. Szewczak, K. Grabczuk,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, ss. 255-268
 • Pierwszeństwo prawa unijnego przed prawem Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskiego Trybunału Konstytucyjnego,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  w: Unia Europejska 2009/2010. Aksjologia, prawo, gospodarka i ochrona środowiska. Red. W. Bednaruk, M. Bielecki, G. Kowalski, P. Wiśniewski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, ss. 67-91
 • Konstytucyjnoprawna ochrona rodziny w Polsce i na Ukrainie, w: Kościelne Prawo Procesowe, Prawo rodzinne, Materiały i Studia, t. 5, red. A. Dzięga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2010, ss. 169-198
 • Podmioty zobowiązane z tytułu istnienia obowiązku szkolnego,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  w: Szkoła. Edukacja i wychowanie. Red. A. Balicki, T. Guz, W. Lis, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, ss. 51-70
 • Walka z terroryzmem a prawna ochrona życia w świetle Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 września 2008 r.,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  w: Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność. Red. L. Antonowicz, T. Guz, M. R. Pałubska, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, ss. 385-402
 • Transgraniczność przestępczości jako podstawa ograniczania praw podstawowych (uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2005 r.),

  Grzegorz Marcin Kowalski

  w: Polska w strefie Schengen, konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych. Próba oceny. Red. W. Bednaruk, M. Bielecki, G. Kowalski, Lublin: Wydawnictwo KUL, Fundacja „Centrum Europejskie Natolin” 2010, ss. 345-369
 • Samorząd terytorialny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Łaszczów wczoraj – dziś – jutro. Red. C. Girgiel, M. Bielecki, H. Szymańska, T. Guz,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Łaszczów: Urząd Miasta w Łaszczowie 2010, ss. 101-131
 • Etyka społeczna jako podstawa ingerencji państwa w procesy gospodarcze (z uwzględnieniem postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej),

  Grzegorz Marcin Kowalski

  w: Etyka a ekonomia. Red. T. Guz, P. Marzec, Г. Хоружий, Т. Смовженко, Tomaszów Lubelski – Lublin: Polihymnia 2010, ss. 159-179
 • Założenia prawa rodzinnego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Prawo rodzinne w dobie przemian. Red. P. Kasprzyk, P. Wiśniewski,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2009, ss. 41-72
 • „Ludzka twarz” swobody gospodarczej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  w: Człowiek a koncepcja zrównoważonego rozwoju. Red. B. Kościk, M. Sławińska, Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra 2009, ss. 18-30
 • Rozwiązanie przez Sejm organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, w: Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce. Red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussines 2009, ss. 281-297
 • Prawo osoby pochodzenia polskiego do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w: Człowiek, granice państw, gospodarka. Red. T. Guz, K. A. Kłosiński, P. Marzec,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, ss. 157-182
 • Niezależność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (wybrane kwestie prawne), w: Środki przekazu. Informacja czy manipulacja. Red. A. Balicki, T. Guz, W. Lis, Lublin:

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Wydawnictwo KUL 2008, ss. 39-65
 • Warunki dopuszczalności przerywania ciąży a prawna ochrona życia poczętego, w: Dziecko. Studium interdyscyplinarne. Red. E. Sowińska, E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, ss. 203-230
 • Ochrona dziecka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Ochrona dziecka w prawie publicznym. Red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Parchomiuk, B. Ulijasz,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Tomaszów Lubelski – Lublin: WZNPiE KUL 2008, ss. 175-209
 • Współpraca międzynarodowa Rzeczypospolitej Polskiej (wybrane aspekty konstytucyjne), w: Polska – Europa – Świat. Korporacje transnarodowe. Red. T. Guz, K. A. Kłosiński, P. Marzec,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin – Tomaszów Lubelski: Polihymnia 2007, ss. 377-397
 • Polska wieś z perspektywy pozycji prawa wspólnotowego w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, w: Polska wieś w Unii Europejskiej. Red. T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski,

   

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Tomaszów Lubelski – Lublin: WZNPiE KUL 2007, ss. 223-247
 • Bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny jako wartości konstytucyjne, w: Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego. Red. J. Świtka, M. Kuć, G. Gozdór,

   

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007, ss. 83-108
 • Opieka religijna nad więźniami w świetle przepisów konstytucji oraz kodeksów karnych wykonawczych Polski i Ukrainy,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  w: Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej. Red. J. Świtka, M. Kuć, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007, ss. 65-92
 • Ochrona jednostki przed przestępczością jako prawo podstawowe, w: Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. Red. T. Guz, M. R. Pałubska, M. Kuć,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ss. 427-446
 • Nawrócenie w świetle nauczania Jana Pawła II a proces resocjalizacji, w: Nauczanie Papieża Jana Pawła II do więźniów i Służb Penitencjarnych. Red. J. Świtka, M. Kuć,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ss. 93-112
 • Diagnoza kryminologiczna w postępowaniu karnym, w: Ius et fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Jana Świtki. Red. T. Guz, M. Kuć,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ss. 193-205
 • Konstytucja RP w procesie upowszechniania wartości społecznych, w: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. Red. J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, ss. 17-31
 • Etiologia czynu przestępnego a wykonywanie kary pozbawienia wolności, w: Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Red. J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska,

  Grzegorz Marcin Kowalski

  Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005, ss. 67-87
 • Kara kryminalna, jej wymierzanie i wykonywanie w świetle przepisów Konstytucji RP z 2 IV 1997r.,

  Grzegorz Marcin Kowalski, J.Krech

  w: Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Red. M. Kuć, I. Niewiadomska, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, ss. 29-61
 • Rola autorytetu w resocjalizacji więźniów, w: Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji. Red. J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska,

  Grzegorz Marcin Kowalski,

  Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, ss. 163-193

Dorobek organizacyjny

 • Członek rady Instytutu Nauk o Rodzinie

 • Sekretarz ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Rola mediów w procesie wychowania dziecka”,

  Warszawa 16-17 maja 2024 r.

Pozostałe osiągnięcia

1. nagroda zespołowa II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wyróżniający się projekt na Lubelski Festiwal Nauki (2011 r.)

2. nagroda zespołowa III stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe

dr Grzegorz Kowalski