dr hab. Beata Maria Nowak, prof. AWS

WYKSZTAŁCENIE

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika (habilitacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2012r.; doktorat: UMCS w Lublinie – 2002r.), profesor uczelni,  prorektor  ds.  nauki  w  Szkole  Wyższej  Wymiaru  Sprawiedliwości.  Autorka  czterech  monografii  naukowych,  ponad  90  publikacji  naukowych  w  czasopismach  krajowych  i zagranicznych oraz redaktorka 9  monografii  zbiorowych. Ekspert, biegły NIK w zakresie  readaptacji  i  reintegracji  społecznej  osób  skazanych  oraz członek  wielu zespołów  realizujących polskie i międzynarodowe projekty naukowo – badawcze. Obecne zainteresowania naukowo – badawcze skupiają się wokół szeroko rozumianego społeczeństwa ryzyka, kryzysu współczesnej rodziny, readaptacji i reintegracji społecznej  byłych  więźniów  i  ich  rodzin. W latach 2017 – 2019  roku  członek  Zespołu  Metodologii  Badań  Pedagogicznych  oraz  Zespołu  Edukacji  dla Bezpieczeństwa przy Komitecie Nauk  Pedagogicznych  Polskiej  Akademii Nauk. W latach 2012 – 2013 członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych  w  Brnie. Od 2020 roku  członek Rady Naukowej  „Štúdie Zo Špeciálnej  Pedagogiky”  (wydawca: Prešovska  univerzita  v  Prešove,  Słowacja). Od  2016  roku członek redakcji  czasopisma naukowego  „Social Pathology and Prevention”  oraz  „Ošetřovatelské Perspektivy” (wydawca: Slezská Univerzita v Opavě, Republika Czeska). W latach 2010 – 2014 redaktor tematyczny, a następnie (do 2016 roku) członek redakcji półrocznika „Resocjalizacja Polska”.

 

Dorobek naukowy

 • Beata Maria Nowak, Pavlo Fris (red.)

  Wydawnictwo Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości: 2023, Warszawa.
 • Beata Maria Nowak, Agnieszka Nowogrodzka

  W: B.M. Nowak, P. Fris (red.), Kolaboracja z wrogiem w warunkach wojennych. Doświadczenia polsko-ukraińskie. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości: 2023, Warszawa.
 • Beata Maria Nowak, Marcin Strzelec

  Probacja: 2023, nr 3, s. 81-104
 • Beata Maria Nowak, Amanda E Perry, Maja Zawadzka, Piotr Lapinski, Keeley Moore, Jaroslaw Rychlik

  British Medicine Journal, 2023: July,  s. 1-9.
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak, Maja Zawadzka (red.)

  Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości; 2023.
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak, Maja Zawadzka (red.)

  Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości; 2023
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak, Maja Zawadzka

  [w:] B.M. Nowak, S. Grzesiak, M. Zawadzka (red.), Transdermalny pomiar i monitorowanie stężenia alkoholu. Doświadczenia i badania ewaluacyjne państw stosujących technologię TMSA, Warszawa: Wydawnictwo SWWS,, 2023, s. 7-15
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak

  [w:] B.M. Nowak, S. Grzesiak, M. Zawadzka (red.), Transdermalny pomiar i monitorowanie stężenia alkoholu. Doświadczenia i badania ewaluacyjne państw stosujących technologię TMSA, Warszawa: Wydawnictwo SWWS,, 2023, s. 46-65.  
 • Beata  Maria Nowak, Emilia Witkowska – Grabias,  Marcin Strzelec

  The Prison Systems Review, Volume 118, Issue I, 2023, pp. 121-149
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak (red.)

  Warszawa: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; 2022
 • Beata Maria Nowak

  Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości; 2022
 • Beata Maria Nowak

  B.M. Nowak, S. Grzesiak (red.) Strategia reintegracji społecznej osób skazanych. Integralny model wspomagania resocjalizacyjno-readaptacyjnego. Warszawa: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; 2022
 • Beata Maria Nowak

  B.M. Nowak, S. Grzesiak (red.) Strategia reintegracji społecznej osób skazanych. Integralny model wspomagania resocjalizacyjno-readaptacyjnego. Warszawa: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; 2022
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak, Maja Zawadzka

  Przegląd Więziennictwa Polskiego 2022; 117(4) s. 1-16
 • Beata Maria Nowak

  Przegląd Badań Edukacyjnych. Educational Studies Review ; 2021, T. 35, Nr. 2, s. 115-129.
 • Beata Maria Nowak

  M. Strzelec, W. Kołodziejczyk (red.) Zarządzanie dynamiczne w Służbie Więziennej - podręcznik refleksyjnej praktyki. Wyd. DiG ; Wyd. SWWS. Warszawa 2021
 • Beata  Maria Nowak, Martin Kaleja

  Family Forum ; 2020, T.10, s. 145-157.
 • Beata Maria Nowak, Emilia Paprzycka, Ewa Narkiewicz-Niedbalec

  Rocznik Lubuski. 2020; 46(2): s. 9-17
 • Beata Maria Nowak

  Warszawa: Wydawnictwo DiG; 2020
 • Beata Maria Nowak

  PWN, Warszawa, 2011 (dodruk: 2012 - 2021), stron 359
 • Internaty i bursy szkolne w funkcji wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży

  Beata Maria Nowak

  WSZiA, Zamość 2006, stron 233
 • Komunikacja i kultura organizacyjna w służbach podległych MSWiA. System   informatyczny „SINDBAD” w kreowaniu klimatu społecznego

  Beata Maria Nowak, Dominik Hryszkiewicz, Iwona Klonowska

  Pedagogium, Warszawa 2018
 • Dom z klimatem

  Beata Maria Nowak

  Fundacja Orlen – Dar Serca, Warszawa 2016
 • Problemy i wyzwania współczesnej pedagogiki szkolnej

  Beata Maria Nowak, J. Krawczyk

  Pedagogium, Warszawa 2014
 • Rodzina w potrzebie – kierunki wychodzenia z kryzysu

  Beata Maria Nowak, M. Kolankiewicz

  Fundacja Orlen – „Dar Serca”, Warszawa 2014
 • Rodzinne Domy Dziecka – w stronę rozwoju kompetencji

  Beata Maria Nowak, M. Kolankiewicz

  Fundacja Orlen - „Dar Serca”, Warszawa 2013
 • Problemy współczesnej resocjalizacji

  Beata Maria Nowak, L. Pytka

  Pedagogium, Warszawa 2010
 • Resocjalizacja – ciągłość i zmiana

  Beata Maria Nowak, M. Konopczyński

  Pedagogium, Warszawa 2008
 • Beata Maria Nowak

  NOWIS 2019, Tom 9 Nr 2, s. 33-55.
 • Beata Maria Nowak

  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia 2019, Tom 32, Nr 3 , s. 289-306
 • Beata Maria Nowak

  Probacja 2019, Nr 1, s. 13 – 32
 • Beata Maria Nowak, R. Boguszewski

  Przegląd Badań Edukacyjnych 2019, Tom 2, Nr 29, s. 141-153
 • Beata Maria Nowak

  International Journal of Higher Education 2019, Tom 8, Nr 6, s. 262 – 266
 • The sense of self-efficacy of teachers working in special schools – a research communique

  Beata Maria Nowak

  International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 2019, Tom 18, Nr 10, s. 161-174
 • Beata Maria Nowak, J. Wyleżałek

  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 2019, Nr 71, s. 67-79
 • Beata Maria Nowak

  Przegląd Badań Edukacyjnych 2018, Tom 2, Nr 27
 • Beata Maria Nowak

  Przegląd Badań Edukacyjnych 2017, Tom 2, Nr 25
 • Hierarchia wartości osób wykluczonych społecznie. Komunikat z badań

  Beata Maria Nowak

  Pedagogika Społeczna 2017, Nr 1
 • Interdyscyplinarne, sieciowo – systemowe podejście do procesu readaptacji i reintegracji społecznej osób skazanych i ich rodzin

  Beata Maria Nowak

  Studia Edukacyjne 2016, Nr 42
 • Klimat społeczny instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego

  Beata Maria Nowak

  Resocjalizacja Polska 2016, Nr 12
 • Niedostatki w zasobach rodziny a zaburzenia rozwojowe i problemy adaptacyjne dzieci

  Beata Maria Nowak

  Resocjalizacja Polska 2016, Nr 11
 • Application of logit models in social rehabilitation. The family in crisis – report from studies

  Beata Maria Nowak

  International Letters of Social and Humanistic Sciences 2015, Tom 57, s. 21-29
 • Reintegracja społeczna skazanych w wybranych państwach Unii Europejskiej

  Beata Maria Nowak

  Resocjalizacja Polska 2015, Nr 10
 • Social skills and locus of control of teenage mothers and pregnant teens placed at the Polish Correctional Institutions. Report of studies

  Beata Maria Nowak

  International Letters of Social and Humanistic Sciences 2014, Tom 12, s. 7-22
 • Kreowanie działań społecznych o charakterze resocjalizacyjno-readaptacyjnym. Podejście sieciowo-systemowe

  Beata Maria Nowak

  Resocjalizacja Polska 2014, Nr 7
 • Dziecko w młodszym wieku szkolnym wychowujące się w rodzinie dysfunkcyjnej

  Beata Maria Nowak

  Trendy. Internetowe czasopismo edukacyjne 2014, Nr 1
 • Rodzina zagrożona kryzysem i funkcjonująca w kryzysie

  Beata Maria Nowak

  Pedagogika Społeczna 2011, Nr 1
 • Beata Maria Nowak

  Resocjalizacja Polska 2011, Nr 2
 • Medialne współtworzenie społecznego obrazu XXI wieku – odniesienia pedagogiczne

  Beata Maria Nowak

  Policja 2011, Tom 16, Nr 2
 • Efektywność pomocy postpenitencjarnej na rzecz skazanych i ich rodzin

  Beata Maria Nowak

  Kwartalnik Policyjny 2011, Tom 15, Nr 1
 • Uwarunkowania skuteczności pracy kuratorskiej

  Beata Maria Nowak

  Szkice Podlaskie 2009/2010, Zeszyt 17/18, Siedlce 2011
 • Profilaktyka kreatywna i animacja społeczna jako stymulatory rozwoju

  Beata Maria Nowak

  Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 2010, Nr 4
 • Jaki powinien być kurator sądowy? (w opinii rodziców młodzieży)

  Beata Maria Nowak

  Nowa Szkoła 2010, Nr 10
 • Bezrobocie i ubóstwo jako źródła wieloproblemowych kryzysów rodzinnych

  Beata Maria Nowak

  Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne 2010, Nr 1
 • Pozainstytucjonalne wsparcie procesu resocjalizacji i kompensacji społecznej w środowisku lokalnym

  Beata Maria Nowak

  Studia Edukacyjne 2009, Nr 10
 • Primum non nocere

  Beata Maria Nowak

  Nowa Polszczyzna Kraków 2008, Nr 4
 • Bezradność społeczna wobec postępującej degradacji moralnej młodego pokolenia Polaków – aspekty aksjologiczne, etyczne i pedagogiczne

  Beata Maria Nowak

  Zamojskie Studia i Materiały”, Seria: Pedagogika, Rok wydania VIII, Zeszyt 4, Zamość 2006
 • Kompetencje do pracy readaptacyjnej z osobami szczególnie zagrożonymi wykluczeniem społecznym  – ekswięźniami i ich rodzinami

  Beata Maria Nowak

  M. Kowalski, A. Knocińska, P. Frąckowiak (red.), Resocjalizacja – edukacja – polityka społeczna. Współczesne konteksty teorii i praktyki resocjalizacyjnej, „”Próby i Szkice Humanistyczne. „ 2014, Tom 8, Wyd. WSSE Środa Wielkopolska
 • Trening kompetencji społecznych w kształceniu zawodowym pedagogów

  Beata Maria Nowak, J. Piekarski, L. Tomaszewska, M. Szymańska

  Pedagogika Tom 6, Kształcenie pedagogów – strategie, koncepcje, idee. Nauczyciel – zawód czy powołanie, Zeszyty Naukowe PZWSZ w Płocku, Płock 2007
 • Zagrożenia życia rodzinnego w ocenie badanej młodzieży

  Beata Maria Nowak, A. Banasiak, B. Górnicka, B. Zajęcka

  R. Bera, S.M. Kwiatkowski (red.), Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym, Wyd. APS 2019, s. 410 – 467
 • Kompetencje cyfrowe polskich nauczycieli, studentów i uczniów – problemy i wyzwania

  Beata Maria Nowak

  M. Kaleja (ed.), Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání, Wyd. Slezská Univerzita v Opavě 2019, ISBN 978-80-7510-329-1 (online).
 • Systemy informatycznego zarządzania informacją i wiedzą w organizacjach hierarchicznych

  Beata Maria Nowak

  B.M. Nowak, D. Hryszkiewicz, I. Klonowska (red.), Komunikacja i kultura organizacyjna w służbach podległych MSWiA. System informatyczny „SINDBAD” w kreowaniu klimatu społecznego, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2018, s. 85 – 96
 • Konkluzje – życie w cyfrowym świecie. Refleksja psychopedagogiczna

  Beata Maria Nowak

  S. Bębas, M.Z. Jędrzejko, K. Kasprzak, A, Szwedzik, A. Taper (red.), Cyfrowe dzieci. Zjawisko. Uwarunkowania. Kluczowe problemy, Wyd. ASPRA – JR, Warszawa – Milanówek 2017, s. 319 – 352; udział 25%.
 • Kapitał ludzki i społeczny w procesie reintegracji społecznej ekswięźniów i ich rodzin

  Beata Maria Nowak

  I. Mudrecka (red.), Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna – problemy, programy i perspektywy rozwoju komunikacji, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2017
 • An innovative training programme for the staff of social integration and assistance institutions, supporting their professional qualifications  for working with persons at risk of social exclusion

  Beata Maria Nowak

  I. Niewiadomska, W. Augustynowicz (red.), Inclusion – psychosocial aspects. Psychoprevention studies, Wyd. Natanaelum, Lublin 2016, s. 58-73
 • Klimat społeczny rodzinnych domów dziecka – komunikat z badań

  Beata Maria Nowak

  B.M. Nowak (red.), Dom z klimatem, Wyd. Fundacja Orlen – Dar Serca, Warszawa 2016
 • The role of rehabilitation through drama in restoring lost and creating new family resources

  Beata Maria Nowak

  J. Chwaszcz, J. Gorbaniuk (red.) Family growth supporting resources, Wyd. Natanaelum, Lublin 2015
 • Od kreacji do autokreacji rodziny. model oddziaływań stabilizująco – rozwojowych wobec rodziny w kryzysie wieloproblemowym

  Beata Maria Nowak

  M. Kolankiewicz, B.M. Nowak (red.), Rodzina w potrzebie - kierunki wychodzenia z kryzysu, Fundacja Orlen – Dar Serca, Warszawa 2014
 • W sieci wpływów społecznych. Rodzice i szkoła: wzajemność czy konfrontacja?

  Beata Maria Nowak

  B.M. Nowak, J. Krawczyk (red.), Problemy i wyzwania współczesnej pedagogiki szkolnej, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2014
 • Współczesne obszary pedagogiki społecznej. Altruizm, wolontariat i filantropia w świetle teorii zasobów Stevena E. Hobfolla

  Beata Maria Nowak

  W. Danilewicz, M. Sobecki, T. Sosnowski (red.), Środowisko - zasoby - profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Warszawa 2013
 • Wolontariat w działalności probacyjnej

  Beata Maria Nowak

  M. Konopczyński, A. Kieszkowska (red.), Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna dewiantów a ich reintegracja społeczna, cz. III, Impuls, Kraków 2013
 • Kreowanie tożsamości rodziny. Trening kompetencyjny systemu rodzinnego i jego liderów

  Beata Maria Nowak

  M. Kolankiewicz, B.M. Nowak (red.), Rodzinne Domy Dziecka - w stronę rozwoju kompetencji, Wyd. Fundacji Orlen, Warszawa 2013
 • Współautorstwo z J. Krawczyk, Kompetencje społeczne nieletnich matek i ciężarnych wychowanek placówek resocjalizacyjnych. Komunikat z badań

  Beata Maria Nowak

  A. Sikora (red.), Sytuacja prawna, społeczna i wychowawcza nieletnich ciężarnych i nieletnich matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych. Raport, Warszawa 2013
 • Resocjalizacyjne i poznawcze wymiary teatru terapeutycznego

  Beata Maria Nowak

  M. Bargel, jr., E. Janigová, E. Jarosz (ed.), Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě, Brno 2012
 • Rola zasobów w procesach resocjalizacji i destygmatyzacji społecznej osób skazanych i ich rodzin

  Beata Maria Nowak

  B. Urban, M. Konopczyński (red.), Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Wyd. Nauk. UJ, Kraków 2012
 • Skuteczność oddziaływań resocjalizujących w percepcji kuratorów sądowych

  Beata Maria Nowak

  A. Kieszkowska (red.), Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Kraków 2011
 • The effectiveness of rehabilitational influences in perception of  probation officers

  Beata Maria Nowak

  A. Kieszkowska (red.), Around social adaptation, Kielce 2011
 • Rodzinne determinanty działalności wolontarystycznej

  Beata Maria Nowak, H. Bednarski, J. Kartagin, Z. Siroić, S. Urbański

  Socjologiczne i pedagogiczne aspekty transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej, Warszawa – Legnica 2010
 • Koncepcja twórczej resocjalizacji – odniesienia dydaktyczne

  Beata Maria Nowak

  B. Urban (red.), Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna, Mysłowice 2010
 • Sprawiedliwość społeczna i resocjalizacja – w stronę poprawy moralnej człowieka

  Beata Maria Nowak

  L. Pytka, B.M. Nowak (red.), Problemy współczesnej resocjalizacji, Warszawa 2010
 • Organizacje pozarządowe w obszarze przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia rodzin w kryzysie

  Beata Maria Nowak, H. Bednarski, J. Kartagin, Z. Siroić, S. Urbański

  Socjologiczne i pedagogiczne aspekty transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej, Warszawa – Legnica 2010
 • Essence of volunteering in an open environment

  Beata Maria Nowak

  A. Kieszkowska (ed.) Horizons of Social Reintegration, Kielce, Poland 2010
 • Problemy społeczne i patologie w środowisku lokalnym – komunikat z badań

  Beata Maria Nowak

  L. Pytka, B.M. Nowak (red.), Problemy współczesnej resocjalizacji, Warszawa 2010
 • Kształcenie pedagogów resocjalizacji w kontekście powinności i niedostatków współczesnego szkolnictwa polskiego

  Beata Maria Nowak

  H. Kupiec (red.), Probacja i resocjalizacja instytucjonalna, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
 • Trzy filary działalności prospołecznej: altruizm – wolontariat – filantropia

  Beata Maria Nowak

  H. Marzec, Cz. Wiśniewski (red.), Rodzina na początku III tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości, Piotrków Trybunalski 2009
 • Wyrównanie warunków rozwojowych i szans edukacyjnych młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania

  Beata Maria Nowak

  M. Konopczyński, J. Kunikowski, S. Tomiuk (red.), Myślenie i działanie pedagoga, Warszawa 2009
 • Animacja środowiskowa w toku kształcenia pedagogów resocjalizacji

  Beata Maria Nowak

  M. Konopczyński, B. M. Nowak (red.), Resocjalizacja - ciągłość i zmiana, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2008
 • Wolontariat studencki formą środowiskowego wzmacniania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych

  Beata Maria Nowak

  A. Jaworska, Ł. Wirkus, P. Kozłowski (red.), Psychospołeczne determinanty niedostosowania społecznego oraz nowatorskie prądy działań zaradczych, Słupsk 2007
 • Udział placówek wychowania pozarodzinnego w wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży

  Beata Maria Nowak

  Materiały drugiej międzynarodowej socjalno – pedagogicznej konferencji, Ministerstwo oświaty i nauki Ukrainy i Instytut Pedagogiki Wołyńskiego Uniwersytetu im. Ł. Ukrainki, Łuck 2007
 • Staże naukowe:

  Beata Maria Nowak

  Silesian University in Opava (Slezská univerzita v Opavě): dwa tygodnie w roku akademickim 2017/2018 oraz trzy miesiące w roku akademickim 2019/2020
 • Członkostwo w komitetach naukowych konferencji:

 • Członek komitetu naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt.: “States of emergency – national and international conditions”

  Beata Maria Nowak

  WSKiP, 10–11 grudnia 2020 - online
 • Członek komitetu naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt.: „Kształcenie i szkolenie kadr w systemie bezpieczeństwa”

  Beata Maria Nowak

  PWSZ w Chełmie, 10–11 grudnia 2020 – online
 • Członek komitetu naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt.: „Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí“

  Beata Maria Nowak

  Slezské univerzity v Opavě, 11.04.2019
 • Członek komitetu naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt.: „Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu”

  Beata Maria Nowak

  SGGW w Warszawie i UKSW, 6 – 7 grudnia 2018
 • Członek komitetu naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt.:  „Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – w stulecie odzyskania niepodległości”

  Beata Maria Nowak

  Uniwersytet Opolski 16 listopada 2018
 • Członek komitetu naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt: „Multidimenzionální proporcionalita a její kontexty studijní neúspěšnosti v terciárním vzdělávání”

  Beata Maria Nowak

  Slezská Univerzita v Opavě oraz Čzeská Pedagogická Společnost, 20 września 2018
 • Członek komitetu naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt.: „Profesjonalny rozwój pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników w edukacji szkolnej”

  Beata Maria Nowak

  Slezská Univerzita v Opavě oraz Čzeská Pedagogická Společnost, 15-16 marca 2018
 • Członek komitetu naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt.: “Proměny rodiny VII. „Rodina se závislým jedincem“

  Beata Maria Nowak

  Slezské Univerzita v Opavě, Republika Czeska, 7 listopada 2017
 • Członek komitetu naukowego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu systemy i modele profilaktyki społecznej, pt.: „Profilaktyka systemowa w szkole i społeczności lokalnej”

  Beata Maria Nowak

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2 czerwca 2017
 • Członek komitetu naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt.: “Inclusion in School Education System or Nobody knows what exactly it is”

  Beata Maria Nowak

  Praga, Republika Czeska, 2-3 czerwca 2017
 • Przewodnicząca komitetu naukowego Międzynarodowej konferencji naukowej pt.: Horyzonty Resocjalizacji: Edukacja, Prewencja, Profilaktyka

  Beata Maria Nowak

  Pedagogium WSNS w Warszawie, 10 marca 2017
 • Członek komitetu naukowego Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja w przestrzeni społecznej. Mity i prawdy”

  Beata Maria Nowak

  Pedagogium: 10.03.2016
 • Członek komitetu naukowego III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt.: „Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia”Członek komitetu naukowego III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt.: „Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia”

  Beata Maria Nowak

  Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studencka Sekcja Resocjalizacji: 7-8 kwietnia 2016r.
 • Członek komitetu naukowego oraz współprowadzenie obrad plenarnych w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt:. „Współczesne tendencje w resocjalizacji”

  Beata Maria Nowak

  Uniwersytet Śląski, Cieszyn, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji: 9-10 maja 2016r.
 • Członek komitetu naukowego oraz współprowadzenie obrad plenarnych w Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów, pt. Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych: „Warsztat młodego badacza”

  Beata Maria Nowak

  APS: 16-17.01.2015
 • Członek komitetu naukowego oraz współprowadzenie obrad plenarnych w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Konteksty efektywności…”, pt: Uwarunkowania efektywności wsparcia    osób zagrożonych ekskluzją społeczną pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

  Beata Maria Nowak

  Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej: 25-26.05.2015
 • Członek komitetu naukowego III Konferencji Naukowej z cyklu: Forum Resocjalizacji na temat: „Meandry współczesnej resocjalizacji”

  Beata Maria Nowak

  Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 23.10.2015
 • Członek komitetu naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt: „Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji i resocjalizacji”

  Beata Maria Nowak

  Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18-19.11. 2015
 • Członek komitetu naukowego oraz współprowadzenie obrad plenarnych w Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów, pt. Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych: „Warsztat młodego badacza”

  Beata Maria Nowak

  APS: 16-17.01.2014
 • Członek komitetu naukowego Międzynarodowej Konferencji pt. Koncepcje nowoczesnej edukacji dorosłych. Strategie Lifelong Learning w latach 2014-2020.  Międzynarodowe spojrzenia

  Beata Maria Nowak

  Wyższa Szkoła Gospodarki Euroreginalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie: 7.04.2014
 • Członek komitetu naukowego oraz prowadzenie obrad plenarnych w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt: „Interdyscyplinarne konteksty efektywności aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

  Beata Maria Nowak

  Gniezno: 12-14.05.2014
 • Członek komitetu naukowego i organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt: EUROMIGRACJE” – mity półprawdy, prawdy”

  Beata Maria Nowak

  Pedagogium WSNS w Warszawie: 2.12.2014
 • Członek komitetu naukowego oraz współprowadzenie obrad plenarnych w Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów, pt. Pedagodzy wobec wyzwań edukacyjnych

  Beata Maria Nowak

  APS - 11.01.2013
 • Członek komitetu naukowego oraz współprowadzenie obrad plenarnych w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej”

  Beata Maria Nowak

  WWSSE w Środzie Wlkp. - 23-24.05.2013
 • Członek komitetu naukowego, organizator oraz prowadząca obrady plenarne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt.: „Problemy współczesnej pedagogiki szkolnej. Między teorią i praktyką”

  Beata Maria Nowak

  Pedagogium WSNS w Warszawie - 07.06.2013
 • Psychosocial picture of Polish circular migrants’ children: problem analysis” (Warszawa)

  Beata Maria Nowak

  3-4 października 2019: Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt: “Neet youths amongst euro-orphans and unaccompanied minor refugees: approach and prevention” Organizator: Euromf vzw (Bruksela)
 • Kompetencje cyfrowe w kształceniu akademickim – podejście relacyjne

  Beata Maria Nowak

  6 – 7 grudnia 2018: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt.: „Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu”. Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przyczyny powrotności do przestępstwa w świetle narracji recydywistów penitencjarnych

  Beata Maria Nowak

  16 listopada 2018: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt.: „Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – w stulecie odzyskania niepodległości”. Organizator: Uniwersytet Opolski
 • Współpraca na linii nauczyciel – rodzic – uczeń (stan aktualny i idealny)

  Beata Maria Nowak

  21–22 września 2018: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt.: „Między wolnością a konformizmem – 100-lecie polskiej pedagogiki w odrodzonym państwie”. Organizator: Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Development of digital competences of students of teacher training studies – polish casus

  Beata Maria Nowak

  20 września 2018: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt: „Multidimenzionální proporcionalita a její kontexty studijní neúspěšnosti v terciárním vzdělávání”. Organizator: Slezská Univerzita v Opavě oraz Čzeská Pedagogická Společnost
 • XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt.: „Partycypacja samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa”. Bez wystąpienia

  Beata Maria Nowak

  10–11 maja 2018: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii UWr, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska Republika, Akademickie Koło Naukowe Security & Society IS UWr
 • Posiedzenie Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa przy KNP PAN. Głos w dyskusji

  Beata Maria Nowak

  16 marca 2018: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Uwarunkowania efektywności zawodowej nauczycieli w świetle współczesnych przemian kulturowo – społecznych

  Beata Maria Nowak

  15-16 marca 2018: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt.: „Profesjonalny rozwój pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników w edukacji szkolnej”. Organizator: Slezská Univerzita v Opavě oraz Čzeská Pedagogická Společnost
 • Posiedzenie Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych przy KNP PAN. Głos w dyskusji

  Beata Maria Nowak

  14 grudnia 2017: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
 • (Re)integracja społeczna skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin

  Beata Maria Nowak

  07 listopada 2017: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt.: “Proměny rodiny VII. „Rodina se závislým jedincem“. Organizator: Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské Univerzity v Opavě, Republika Czeska
 • (Re)edukacyjne aspekty readaptacji i reintegracji społecznej rodzin z problemem postpenitencjarnym

  Beata Maria Nowak

  18-21 września 2017: VII Naukowe Forum polsko-ukraińskie/ukraińsko-polskie pt.: „Edukacja dla przyszłości”. Organizator: Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Etiologia i profilaktyka e-uzależnień

  Beata Maria Nowak

  2 czerwca 2017: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu systemy i modele profilaktyki społecznej, pt.: „Profilaktyka systemowa w szkole i społeczności lokalnej”. Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku
 • Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych, działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Czynny udział w dyskusji

  Beata Maria Nowak

  17 maja 2017: : Toruń, siedziba Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Rodzina pochodzenia w narracji  recydywistów penitencjarnych

  Beata Maria Nowak

  14 marca 2017: Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej. W 20-tą rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL” – współprowadzenie obrad Sekcji VII. Organizator: Katedra Pedagogiki Rodziny KUL oraz Fundacja Centrum Opieki nad Rodziną „COR”
 • Środowiskowe uwarunkowania poczucia umiejscowienia kontroli u skazanych, w kontekście powrotności do przestępstwa

  Beata Maria Nowak

  10 marca 2017: Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Horyzonty Resocjalizacji: Edukacja, Prewencja, Profilaktyka”. Organizator: Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium WSNS w Warszawie – przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji
 • Kształcenie nauczycieli w Pedagogium WSNS, w perspektywie reformy edukacji

  Beata Maria Nowak

  24-25 marca 2017: Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych, Organizator KRUP-ed
 • Kongres Nauki Polskiej, Konferencja programowa pt.: „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”. Uczestnictwo bierne

  Beata Maria Nowak

  26 i 27 stycznia 2017: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Śląskim
 • Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Czynny udział w dyskusji

  Beata Maria Nowak

  27 stycznia 2017: Warszawa, siedziba Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • Sieciowo-systemowe podejście do resocjalizacji, readaptacji i reintegracji społecznej skazanych – zarys koncepcji

  Beata Maria Nowak

  10 marca 2016: Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja w przestrzeni społecznej. Mity i prawdy”. Organizator: Pedagogium WSNS w Warszawie; współorganizator WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu
 • Kapitał ludzki i społeczny w procesie readaptacji i reintegracji społecznej skazanych i ich rodzin

  Beata Maria Nowak

  7-8 kwietnia 2016: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt.: „Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia”. Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studencka Sekcja Resocjalizacji
 • Klimat społeczny rodzinnych domów dziecka w świetle badań – diagnoza i prognoza wychowawcza

  Beata Maria Nowak

  20 kwietnia 2016: Konferencja środowiskowa, pt: „Dom jest tam gdzie zaczyna się Twoja historia”: Organizator: Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” oraz Powiat Raciborski
 • Niedostatki w zasobach rodziny a zaburzenia rozwojowe i problemy adaptacyjne dzieci

  Beata Maria Nowak

  26 kwietnia 2016: XXIII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2016, pt. „Czego się boimy?”. Organizator: Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL
 • Idea i teoria klasteringu w projektowaniu i organizacji działań readaptacyjno – reintegracyjnych

  Beata Maria Nowak

  9-10 maja 2016: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt.: „Współczesne tendencje w resocjalizacji”. Organizatorzy: Zakład Pedagogiki Specjalnej oraz Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań – Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
 • Inkluzja społeczna skazanych na wieloletnie pozbawienie wolności – rozwiązania duńskie i francuskie (Social inclusion of inmates sentenced to long-term imprisonment – Danish and French solutions)

  Beata Maria Nowak

  20 maja 2016: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt.: „Inkluzja społeczna – analiza wielowymiarowa”. Organizatorzy: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Humanistycznych, Komisja Psychologiczna
 • Konferencja pt.: „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”. Udział bierny

  Beata Maria Nowak

  1-2 grudnia 2016: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Komisja Akredytacyjna i Fundacja Edukacyjna Perspektywy
 • Rodzina i dziecko w świetle teorii zachowania zasobów oraz teorii kształtowania się charakteru

  Beata Maria Nowak

  20 marca 2015: Ogólnopolska konferencja naukowa pt: Nieletni zabójcy - wyzwania (re)socjalizacyjne i wychowawcze XXI wieku. Organizator: Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Praca w procesie readaptacji społecznej skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności, systemowe rozwiązania przyjęte w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Przewodnictwo sekcji tematycznej pt.:  Praca i tożsamość osoby w wymiarze naturalnym i religijnym (wychowanie przez pracę; wychowanie do pracy; praca i autorealizacja; stawanie się dorosłym przez pracę; praca w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej; etos pracy)

  Beata Maria Nowak

  09-10 kwietnia 2015: Międzynarodowa konferencja naukowa pt: Praca wsparciem w osiąganiu dojrzałości ludzkiej i religijnej. Organizator: Akademia Ignatianum w Krakowie (Katedra Kulturowych i Chrześcijańskich Podstaw Edukacji oraz Katedra Historii i Teorii Wychowania); Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej w Krakowie
 • Współpraca placówki (MOW i MOS) i jednostki samorządu terytorialnego z rodziną wieloproblemową. Ujęcie sieciowo – systemowe

  Beata Maria Nowak

  13-14 kwietnia 2015: Ogólnopolska konferencja środowiskowa pt.: Polityka oświatowa JST wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii- problemy i wyzwania. Organizator: Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE
 • Rola Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w procesie wspierania rodzin zagrożonych problemem niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

  Beata Maria Nowak

  17 kwietnia 2015: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Zasoby rodziny: wychowanie, poradnictwo, pomoc społeczna. Organizator: Zakład Teorii Wychowania oraz Zakład Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
 • Strategia koopetycji jako szczególna forma integracji i nowe podejście w myśleniu o efektywności wsparcia readaptacyjnego

  Beata Maria Nowak

  25-26 maja 2015: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty efektywności…”, pt: Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagrożonych ekskluzją społeczną. Organizatorzy: Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej; Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium; Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych; Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej; Ostfriesische Beschäftigungs - und Wohnstätten GmbH (Niemcy)
 • Rzecz o resocjalizacji i funkcjonowaniu służby więziennej w wybranych krajach UE

  Beata Maria Nowak

  11-13 września 2015: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Funkcjonariusze służby więziennej w służbie społeczeństwu (standardy - kompetencje - etyka). Organizatorzy: Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie i Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
 • Systemowe rozwiązania w zakresie readaptacji społecznej skazanych w wybranych państwach Unii Europejskiej

  Beata Maria Nowak

  15 października 2015: Seminarium naukowe poświęcone działalności Rady Głównej i terenowych rad do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym – współpraca z organizacjami pozarządowymi. Organizator: Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Międzynarodowa konferencja: „Od pomysłu do komercjalizacji wyników badań. teoria i praktyka. Udział bierny

  Beata Maria Nowak

  19 października 2015. Organizator: Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP; patronat: prof. Jerzy Buzek, Premier RP w latach 1997-2001. Miejsce konferencji: Sejm RP, Sala Kolumnowa, ul. Wiejska 4/6/8
 • Rozwiązania systemowe w zakresie readaptacji społecznej skazanych. Polska na tle wybranych państwudział w konferencjach naukowych Unii Europejskiej

  Beata Maria Nowak

  23 października 2015: III Forum Resocjalizacji pt: „Meandry współczesnej resocjalizacji”. Organizatorzy: Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Resocjalizacji, Pedagogium WSNS w Warszawie, Stowarzyszenie „Przyjaciele z Osiedla”
 • Polityka reintegracyjna w wybranych państwach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem sytuacji osób skazanych na wieloletnie pozbawienie wolności

  Beata Maria Nowak

  18-19 listopada 2015: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji i resocjalizacji”. Organizator: Uniwersytet Gdański
 • Klimat społeczny rodzinnych domów dziecka – raport z badań

  Beata Maria Nowak

  28–29 listopada 2015: Konferencja środowiskowa dla prowadzących rodzinne domy dziecka, pt:. „Dom z klimatem”. Organizator: Fundacja Orlen
 • Pomiar skuteczności oddziaływań resocjalizujących – analiza krytyczna

  Beata Maria Nowak

  16-17.01.2014: Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów, pt. Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych: „Warsztat młodego badacza”, Organizatorzy: Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Doktoranckie Koło Naukowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej; Doktoranckie Koło Naukowe Badań Jakościowych Akademii Pedagogiki Specjalnej; Doktoranckie Koło Naukowe Kształcenia Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego; Doktoranckie Koło Naukowe Współpracy Polsko-Niemieckiej Uniwersytetu Warszawskiego; Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii Pedagogium, Samorząd Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Miejsce konferencji: Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Możliwości i ograniczenia procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej rodzin z problemem penitencjarnym

  Beata Maria Nowak

  31.01.2014: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt.: „Perspektywa integralno – kulturowa w relacji funkcjonariusz – osadzony”. Organizatorzy: Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Fundacja Pożytku Publicznego „Pomoc potrzebującym”
 • Kompetencje osobiste i społeczne do pracy readaptacyjnej z osobami szczególnie zagrożonymi wykluczeniem społecznym  – ekswięźniami i wychowankami placówek resocjalizacyjnych

  Beata Maria Nowak

  12-14.05.2014: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty efektywności…”, pt: „Interdyscyplinarne konteksty efektywności aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Organizatorzy: Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, Ostfriesische Beschäftigungs und Wohnstätten GmbH (Niemcy), Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej
 • Sześciolatki w szkołach, w percepcji rodziców i nauczycieli. Raport z badań ogólnopolskich

  Beata Maria Nowak

  15.05.2014: Konferencja ekspercka, pt.: „Udany start szkolny – sześciolatek w pierwszej klasie”. Organizatorzy: Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” w Zabrzu oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Konferencja środowiskowa otwierająca kampanię społeczną pt: „Poznaj i zrozum ryzyko… Służba Więzienna i Policja o odpowiedzialności, ochronie i zachowaniu uczestników Ruchu drogowego”. Głos w dyskusji

  Beata Maria Nowak

  10.06.2014. Organizator: Służba Więzienna i Komenda Stołeczna Policji. Miejsce konferencji: Areszt Śledczy w Warszawie – Mokotowie
 • Resocjalizacja systemowa. Rola i zadania placówek resocjalizacyjnych w procesie readaptacji społecznej wychowanków i ich rodzin

  Beata Maria Nowak

  17.06.2014: Seminarium Środowiskowe pt: „Udział placówek resocjalizacyjnych w readaptacji społecznej wychowanków”. Organizator: Zakład Poprawczy w Trzemesznie i Schronisko dla nieletnich w Gackach
 • Resocjalizacja systemowa – ujęcie synergiczne

  Beata Maria Nowak

  16.06.2014: Seminarium Naukowe pt.: „Współczesne problemy wychowania, opieki i terapii w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”. Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pedagogium WSNS w Warszawie, Schronisko dla Nieletnich w Gackach. Ochotniczy Hufiec Pracy w Kielcach
 • Modele pracy z rodziną wieloproblemową. Ujęcie systemowo – sieciowe

  Beata Maria Nowak

  23.09.2014: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Przemoc w przestrzeniach życia współczesnego człowieka: Reaguję gdy widzę”. Organizator: Starosta Pruszkowski, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • O problemie skuteczności kuratorskich oddziaływań resocjalizujących

  Beata Maria Nowak

  25-26.09.2014: II Kongres Kuratorski pt.: „Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania”. Organizator: Fundacja „Probare”, Pedagogium WSNS w Warszawie
 • Rodzina w kryzysie – możliwości pomocy i wsparcia społecznego. Model resocjalizująco – destygmatyzujący

  Beata Maria Nowak

  6.11.2014: Środowiskowa konferencja naukowa pt: „Wyzwólmy w sobie energię”. Organizator: OPS oraz Punkt Pomocy dziecku i rodzinie w Tłuszczu; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu
 • Prezentacja Raportu z badań nad psychospołeczną sytuacją dzieci euro-migrantów

  Beata Maria Nowak

  02.12.2014: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „EUROMIGRACJE” – mity półprawdy, prawdy”. Organizator: Pedagogium WSNS w Warszawie (patronat honorowy: Rzecznik Praw Dziecka i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN)
 • Człowiek w relacjach z innymi

  Beata Maria Nowak

  5.12.2014: Ogólnopolska konferencja dla opiekunów i wolontariuszy „Klubów Ośmiu” młodzieżowego wolontariatu, pt.: „Jestem człowiekiem… i nic co ludzkie nie jest mi obce”. Organizator: Fundacja „Świat na Tak”
 • Prowadzenie sekcji: Przemiany i kondycja rodziny w ponowoczesnym świecie – kalejdoskop problemów

  Beata Maria Nowak

  11.01.2013: Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów, pt. Pedagodzy wobec wyzwań edukacyjnych. Organizatorzy: Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Doktoranckie Koło Naukowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej; Doktoranckie Koło Naukowe Badań Jakościowych Akademii Pedagogiki Specjalnej; Doktoranckie Koło Naukowe Kształcenia Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego; Doktoranckie Koło Naukowe Współpracy Polsko-Niemieckiej Uniwersytetu Warszawskiego; Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii Pedagogium
 • Udział w charakterze eksperta w Środowiskowym Seminarium Naukowym, funkcjonującym w ramach Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

  Beata Maria Nowak

  15.03.2013 : UAM w Poznaniu - Instytut Studiów Edukacyjnych
 • Czy szkołą naprawdę wychowuje?

  Beata Maria Nowak

  16.04.2013 – I część Tryptyku Edukacyjnego: konferencja środowiskowa pt.: "Mity o Wychowującej Szkole". Organizator: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie i Pedagogium Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie
 • Resocjalizacja rodziny zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Przewodniczący i moderator sekcji: Dzieci i młodzież – perspektywy i zagrożenia rozwoju

  Beata Maria Nowak

  17-19.04.2013 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Dylematy pedagogiki społecznej w postmodernistycznym świecie”. Organizator: Institut Mezioborovych Studii w Brnie – współorganizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogium WSNS w Warszawie
 • Efekt synergii w procesie resocjalizacji systemowej

  Beata Maria Nowak

  23-24.05.2013 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej”. Organizator: WWSSE w Środzie Wlkp
 • Współpraca szkoły z rodzinami uczniów

  Beata Maria Nowak

  07.06.2013 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt.: „Problemy współczesnej pedagogiki szkolnej. Między teorią i praktyką”. Organizator: Pedagogium WSNS w Warszawie
 • Relacje na linii nauczyciele – rodziny uczniów w ponowoczesnej rzeczywistości

  Beata Maria Nowak

  12.06.2013 – Konferencja Naukowa pt.: „Polityka oświatowa w świetle działań samorządu terytorialnego”. Organizator: Wyższa Szkołą Administracji Publicznej w Ostrołęce, Samorząd Miasta Ostrołęki, Fundacja „Rodzice Szkole”, Zespół Szkół nr 5 oraz Szkoła Podstawowa Nr 6
 • Pakiet edukacyjny Służby Więziennej i Policji jako integralny element szkolnych programów profilaktyki zachowań przestępczych

  Beata Maria Nowak

  20.06.2013 – Konferencja Naukowa pt.: „Interdyscyplinarność służby więziennej”. Organizatorzy: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Udział w charakterze eksperta w Środowiskowym Seminarium Naukowym, funkcjonującym w ramach Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

  Beata Maria Nowak

  30.09.2013: UAM w Poznaniu - Instytut Studiów Edukacyjnych
 • Udział w charaudział w konferencjach naukowychkterze eksperta w debacie publicznej pt: „Edukacja i współczesne zagrożenia”

  Beata Maria Nowak

  05.10.2013 - Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa. Organizatorzy: Minister Spraw Wewnętrznych, Wojewoda Mazowiecki, Fundacja „Oswoić Stres”
 • Mity o współpracy szkoły z rodzinami uczniów

  Beata Maria Nowak

  16.10.2013 - II część Tryptyku Edukacyjnego: konferencja środowiskowa pt.: "Mity o współpracy szkoły z rodziną". Organizator: Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach
 • Efekt synergii w resocjalizacji systemowej

  Beata Maria Nowak

  20-22.10.2013 – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa”, na temat: „Oddziaływania resocjalizacyjne wobec wybranych kategorii więźniów”. Organizator: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennego w Opolu, Niezależny, Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
 • Debata ekspercka poświęcona sytuacji nieletnich matek będących wychowankami ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjnych. Udział czynny

  Beata Maria Nowak

  28.10.2013. Organizator: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Kompetencje społęczne nieletnich matek i ciężarnych wychowanek placówek resocjalizacyjnych. Raport z badań

  Beata Maria Nowak

  06.11.2013: Konferencja Naukowa pt.: „Przełom w sprawie nieletnich matek”, Organizator: Fundacja „Po Drugie” i Pedagogium WSNS w Warszawie
 • Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych

  Beata Maria Nowak

  14.11.2013: Konferencja Naukowa pt: „Drama(t) w resocjalizacji” czyli „Drama jako element wdrażania metod twórczej resocjalizacji”. Organizator: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie oraz Pedagogium WSNS w Warszawie
 • Od kreacji do autokreacji rodziny. Model oddziaływań stabilizująco – rozwojowych wobec rodziny w kryzysie wieloproblemowym

  Beata Maria Nowak

  16–17.11.2013: Konferencja Naukowa pt,: „Rodzina w potrzebie - kierunki wychodzenia z kryzysu”. Organizator: Fundacja Orlen „Dar Serca” i Pedagogium WSNS w Warszawie
 • Teatr resocjalizacyjny – geneza i rozwój

  Beata Maria Nowak

  18.04. 2012 – Konferencja naukowa pt.: „IV Dni Twórczej Resocjalizacji – Razem można więcej”. Organizator: Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji „Dwa Światy”, działającego przy Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Resocjalizacyjne i poznawcze wymiary teatru terapeutycznego

  Beata Maria Nowak

  19-20.04. 2012 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Dylematy pedagogiki społecznej w postmodernistycznym świecie”. Organizator: Institut Mezioborovych Studii w Brnie – współorganizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogium WSNS w Warszawie
 • Konferencja Naukowa pt.: „Dialog w resocjalizacji”. Bez wystąpienia

  Beata Maria Nowak

  24 - 25.04. 2012. Organizator: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pedagogium WSNS w Warszawie
 • Role społeczne w perspektywie teatralnej

  Beata Maria Nowak

  26-27.04.2012 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Tożsamość cywilizacyjno-kulturowa dewiantów a reintegracja społeczna. Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji), Pedagogium WSNS w Warszawie (Zakład Kryminologii i Nauk Penitencjarnych), Sekcja Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Resocjalizacji), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Instytut Pedagogiki)
 • Programy profilaktyki uzależnień od multimediów – analiza krytyczna

  Beata Maria Nowak

  14.05.2012 – Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: „Modele Zintegrowanych Innowacyjnych Programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15 – 19 lat ukierunkowanego na zwiększenie potencjału zawodowego – model mazowiecki”. Organizatorzy: Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Katedra Socjologii
 • Social drama w funkcji komentarza metaspołecznego

  Beata Maria Nowak

  17.05.2012 – Międzynarodowe Seminarium Naukowo – Metodyczne pt: „Inkluzja społeczna a bariery komunikacyjne” pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Organizator: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Altruizm, wolontariat, filantropia w świetle teorii zachowania zasobów S.E. Hobfolla

  Beata Maria Nowak

  22-23.05.2012 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Zróżnicowanie przestrzeni życia – współczesne wyzwania pedagogiki społecznej”. Organizator: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki Społecznej
 • Znaczenie kompetencji osobistych i zawodowych w profesjonalnym wsparciu procesu readaptacji byłych więźniów

  Beata Maria Nowak

  26.10.2012 - Konferencja Naukowa pt.: „Uwarunkowania i system współpracy dla aktywizacji społecznej i zawodowej młodych byłych więźniów”. Organizator: Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Stowarzyszenie Natanaelum, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Polimex Mostostal S.A. w Warszawie, we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutem Socjologii UKSW
 • Działania społeczne na rzecz rodzin w kryzysie złożonym. Model oddziaływań resocjalizująco-destygmatyzujących. Prowadzenie obrad plenarnych. Prowadzenie sekcji I.: Resocjalizacja nieletnich – diagnoza warunków resocjalizacji i weryfikacji efektów oddziaływań

  Beata Maria Nowak

  14-15.11.2012 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Resocjalizacja, reintegracja, inkluzja – współczesne inspiracje dla teorii i praktyki”. Organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Model resocjalizacji rodziny

  Beata Maria Nowak

  22-23.11.2012 – Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, pt: „Pedagog resocjalizacyjny dziś i jutro – wyzwania teoretyczne a praktyka wychowawcza”. Organizator: Pedagogium WSNS w Warszawie i Fundacja Pedagogium
 • Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka w Roku Janusza Korczaka, pt.: „Prawo dziecka do szacunku – wyzwania XXI wieku”. Bez wystąpienia

  Beata Maria Nowak

  4-6.12.2012. Organizator: Rzecznik Praw Dziecka. Sejm RP
 • Ku pokryzysowej autokreacji tożsamości rodziny. Model działań społecznych o charakterze resocjalizująco – destygmatyzującym

  Beata Maria Nowak

  06-07.04.2011 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Tożsamość grupowa dewiantów a reintegracja społeczna (Busko – Zdrój,). Organizator: Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Pedagogium WSNS w Warszawie oraz Sekcja Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
 • Rodzina zagrożona kryzysem i rodzina funkcjonująca w kryzysie. Innowacyjne rozwiązania teorii resocjalizacji

  Beata Maria Nowak

  25–27.05.2011 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „XI Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”. Organizator: Uniwersytet Gdański, Zakład Pedagogiki Specjalnej IP WNS
 • Konferencja środowiskowa pt: „Poniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Głos w dyskusji

  Beata Maria Nowak

  01–02.06.2011. Organizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym”. Głos w dyskusji

  Beata Maria Nowak

  26-27.09.2011. Organizator: Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji z okazji Jubileuszu 20 – lecia powołania Zakładu
 • Wstępna diagnoza społecznych i pedagogicznych skutków „euro – migracji” rodziców i opiekunów”

  Beata Maria Nowak

  29–30.09.2011 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt: „Dziecko rodziców migrujących zarobkowo”. Organizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • Konferencja środowiskowa pt: „Poniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Głos w dyskusji

  Beata Maria Nowak

  29–30.11.2011. Organizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych
 • Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych w percepcji kuratorów sądowych – komunikat z badań

  Beata Maria Nowak

  13-14 kwiecień 2010 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Tożsamość osobowa dewiantów a reintegracja społeczna (Busko – Zdrój,). Organizator: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
 • Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości

  Beata Maria Nowak, D. Mielnik, Z. Nowacki, M. Kasprzyk, A. Stachowicz

  2020. Sposoby odbywania kary w wybranych państwach europejskich. Mechanizmy zapobiegające powrotności do przestępstwa przez byłych skazanych

Dorobek dydaktyczny

 • Polský jazyk pro specjálni pedagogy. Distanční studijní text.

  B.M. Nowak, M. Kaleja

  Slezská Univerzita v Opavě, Opava, 2019
 • Oswajanie kreatywności

  B.M. Nowak, J. Krawczyk

  Wyd. Pedagogium, Warszawa, 2015
 • Program profilaktyczno – terapeutyczno – readaptacyjny dla młodzieży w wieku 15-19 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu nadużywania multimediów. Model wczesnej interwencji i adaptacji zawodowej

  B.M. Nowak

  Wyd. ER-Art.”, Lublin, 2014
 • Szkolenia kompetencyjne dla realizatorów oddziaływań readaptacyjnych wobec młodych ekswięźniów i ich rodzin, Podręcznik szkoleniowy dla projektu PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne, Warszawa

  B.M. Nowak

  Warszawa, 2013

Dorobek organizacyjny

 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie (do 1 kwietnia 2021 – Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie)

  Stanowisko: profesor uczelni

  Pełnione funkcje: Prorektor ds. nauki (od 21 września 2020 – obecnie), członek komisji ds. ewaluacji; dyrektor Instytutu Badawczo – Rozwojowego (do 3 marca 2021), przewodnicząca Rady Instytutu Badawczo – Rozwojowego

  1.09.2020
 • SGGW w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki

  Stanowisko: profesor nadzwyczajny

  Pełnione funkcje: prodziekan; członek Rady Wydziału Nauk Społecznych, a następnie Rady Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki; członek Zakładu Pedagogiki Ogólnej

  1.09.2018 – 30.08.2020
 • Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  Stanowisko: profesor nadzwyczajny

  Pełnione funkcje: członek Rady Wydziału Pedagogicznego; członek Instytutu Pedagogiki (Zakład Pedagogiki Opiekuńczo –       Resocjalizacyjnej).

  1.10.2017 – 31.09.2018
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

  Stanowisko: od 2012 roku profesor nadzwyczajny

  Pełnione funkcje: 2016 – 2017: rektor,  prorektor, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych;2010 – 2018: członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Społecznych, w okresie –   2014 – 2018 członek Prezydium Rady Naukowej; 2012 – 2016: wicedyrektor Instytutu Nauk Społecznych ds. nauki; 2012 – 2016: kierownik studiów podyplomowych; 2010 – 2012: wicedyrektor Instytutu Nauk Społecznych ds. dydaktycznych; 2010 – 2012: wicedyrektor Instytutu Nauk Społecznych ds. dydaktycznych i dyplomowania; 2014 – 2015: pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

  2010 – 28.02.2018
 • Członek czeskiego towarzystwa pedagogicznego: Čzeská Pedagogická Společnost, oddział w Opavie

 • Członek redakcji czasopisma naukowego „Social Pathology and Prevention” – wydawca: Slezská Univerzita v Opavě, Republika Czeska

 • Członek redakcji czasopisma naukowego „Ošetřovatelské Perspektivy” – wydawca: Slezská Univerzita v Opavě, Republika Czeska

 • Członek rady naukowej czasopisma naukowego Štúdie zo špeciálnej pedagogiky” – wydawca: University of Presov (Słowacja);

 • Recenzentka zewnętrzna w czasopismach naukowych: „Przegląd Badań Edukacyjnych” oraz „Probacja”.

 • Członek Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

  2017 – 2019
 • członek Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

  2017 – 2019
 • Biegły NIK w zakresie readaptacji osób wykluczonych społecznie

  2015
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie – członek Zespołu ds. akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

  2015 – 2018
dr hab. Beata Maria Nowak, prof. AWS