dr hab. Marian Kuliczkowski

Profesor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie.

Specjalizuję się w problematyce przygotowań obronnych państwa realizowanych w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Do zasadniczych obszarów działalności należy udział w procesie dydaktycznym i badawczo-naukowym Uczelni. Jako nauczyciel akademicki opracował programy, sylabusy i karty przedmiotów obejmujących przygotowania obronne państwa oraz zarządzanie kryzysowe w Polsce. Łącząc swoje zainteresowania naukowe z pracą dydaktyczną, podjął działania związane z zapewnieniem obudowy prowadzanych przedmiotów. Jest współautorem podręcznika akademickiego nt. Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Podręcznik, w którym została usystematyzowana oraz uporządkowana wiedza i doświadczenia praktyczne w obszarze przygotowań obronnych w niemilitarnej części systemu obronnego państwa. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria i ćwiczenia) z tych przedmiotów dla studentów na wszystkich poziomach nauczania (studia licencjackie i magisterskie oraz podyplomowe). Ponadto aktywnie uczestniczy w realizacji szkolenia na Wyższych Kursach Obronnych oraz komercyjnych Kursach Obronnych dedykowanych dla pracowników administracji publicznej i przedsiębiorstw. W latach 2009 – 2019, kiedy byłem kierownikiem tych kursów realizowanych akademii, zostało przeszkolonych ponad 1600 osób, w tym około 300 funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Działalność naukową nierozerwalnie związał z różnymi formami działalności dydaktycznej. Zajęcia programowe ze studentami na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także zajęcia z uczestnikami studiów podyplomowych i doktoranckich wywarły istotny wpływ na rozszerzenie osobistego warsztatu naukowego i dydaktycznego. Od czerwca 2020 r. jest członkiem Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie. W latach 2020 – 2023 wyznaczony przez Radę dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie do składu komisji doktorskich. W tym okresie był recenzentem dwóch rozpraw doktorskich i uczestniczyłem w publicznej obronie 9 rozpraw doktorskich.
W ramach współpracy ze środowiskiem cywilnym prowadzi szkolenia obronne z problematyki przygotowań obronnych państwa dla kierowniczej kadry oraz pracowników administracji publicznej i przedsiębiorstw. Popularyzuję problematykę bezpieczeństwa narodowego, w tym przygotowań obronnych państwa na swojej stronie internetowej: mkuliczkowski.pl
Dorobek naukowy obejmuje liczne monografie i publikacje w czasopismach naukowych oraz udział w projektach badawczych z obszaru bezpieczeństwa i obronności. Jest współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem licznych konferencji i seminariów naukowych poświęconych problematyce bezpieczeństwa i obronności państwa.

 

od 2023  Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

od 1 marca 2023 na stanowisku profesora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

od 2009 Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Bezpieczeństwa Państwa – na stanowisku:

– adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa (2009 -2015);

– kierownik Katedry Przygotowań Obronnych Państwa (2016-2020);

– profesor uczelni od 2020

2004 – 2008  Departament Strategii i Planowania Obronnego MON, Starszy Specjalista w Oddziale Militaryzacji

2003 – 2004  Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, adiunkt w Wydziale Nauk Politycznych

1989 – 2003  Sztab Generalny Wojska Polskiego Starszy Specjalista w Generalnym Zarządzie Zasobów Osobowych

1980 – 1989  Dowództwo Jednostki Wojskowej 3688 – Warszawa Szef Zaopatrzenia Służby Samochodowej Dywizji.

 

 

 

 

 

Dorobek naukowy

 • „Miejsce i rola administracji publicznej w procesie przygotowań obronnych w Polsce”,

  Marian Kuliczkowski

  przyjęto  do opublikowania w czasopiśmie naukowym „International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS)– potwierdzony termin publikacji do końca lutego 2024 r.
 • „Kolektywna obrona NATO. Wybrane problemy przygotowań obronnych w Polsce, w kontekście zobowiązań sojuszniczych”

  Marian Kuliczkowski

  przyjęto  do opublikowania w czasopiśmie naukowym „International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS) – potwierdzony termin publikacji do końca lutego 2024 r. 
 • „Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Stan prawny i organizacyjny przygotowań – próba systematyzacji”

  Marian Kuliczkowski

  przyjęto do opublikowania w czasopiśmie naukowym „International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS) – potwierdzony termin publikacji do końca lutego 2024 r.
 • Przedsiębiorcy w procesie przygotowań obronnych w Polsce. Stan prawny i organizacyjny przygotowań – próba systematyzacji,

  Marian Kuliczkowski

  Wydawnictwo Wiedza Obronna Tom 281 Nr 4 (2022)
 • Dziedziny, zakres i zasady pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce,

  Marian Kuliczkowski

  Wydawnictwo Wiedza Obronna - 2021, t. 275, nr 2, s. 29-42.
 • Poland’s defense preparations in the context of allied obligations. Legal, institutional, and instrumental aspects, Scientific

  Marian Kuliczkowski

  Journal of the Military University of Land Forces - 2020, vol. 52, no. 4(198), s. 801-819,
 • Ocena pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce oraz kierunki ich doskonalenia,

  Marian Kuliczkowski

  Wydawnictwo Wiedza Obronna - 2019, t. 269, nr 4, s. 13-28,
 • Formal and legal considerations of defense preparations in Poland in the context of alliance commitments,

  Marian Kuliczkowski

  „Zeszyty Naukowe AON” nr 1(98), Warszawa  2015, s. 20–34
 • State Defense Preparations and Crisis Management – Directions for Integration in the national Security System of the Republic of Poland,

  Marian Kuliczkowski

  „Zeszyty Naukowe AON” nr 3(96), Warszawa  2014, s. 25–44
 • State Defence Preparations in the National Security System of the Republic of Poland – Classification and Description of Defence Tasks,

  Marian Kuliczkowski

  „Zeszyty Naukowe AON” nr 4(93), Warszawa 2013, s. 211–229
 • Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce wobec wyzwań XXI wieku,

  Marian Kuliczkowski

  „Zeszyty Naukowe AON” nr 2(83), Warszawa 2011, s. 496–514
 • Programowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce wobec wyzwań XXI wieku,

  Marian Kuliczkowski

  „Zeszyty Naukowe AON” nr 2(79), Warszawa 2010, s. 34–59
 • Zabezpieczenie Sił Zbrojnych RP środkami transportowymi z gospodarki narodowej wobec wyzwań XXI wieku,

  Marian Kuliczkowski

  „Zeszyty Naukowe AON” nr 3(52), Warszawa 2003, s. 206–223
 • Przygotowania obronne administracji publicznej w Polsce,

  Marian Kuliczkowski

  Wyd. Akademii Sztuki Wojennej, 2021, s. 219.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa.

  Marian Kuliczkowski, J. Pawłowski, B. Zdrodowski (redakcja naukowa)

  Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2020. s. 337
 • Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa-wybrane problemy.

  Marian Kuliczkowski, M. Wojciszko,

  Wyd. Akademii Sztuki Wojskowej, Sygn. 6534/18, Warszawa 2018
 • Zabezpieczenie potrzeb w zakresie militaryzacji oraz szczególnej ochrony obiektów – teoria i praktyka,

  Marian Kuliczkowski

  Wyd. AON, sygn. AON 6257/14, Warszawa 2014,
 • Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania formalnoprawne, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji,

  Marian Kuliczkowski

  Wyd. AON, sygn. 6181/13, Warszawa 2013.
 • Przygotowania obronne państwa w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka.

   

  Marian Kuliczkowski, (red. naukowa)

  Wydawca TWO – Dom Wydawniczy Elipsa, „Zeszyt Problemowy TWO” nr 1 (65) 2011, ISSN 0209-0031, Warszawa 2011. Opracowanie własne 29 stron: Nota redakcyjna, s. 5–6; Dziedziny i zakres przygotowań obronnych państwa, s. 45–67; Zakończenie, s. 159–162.
 • Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze przygotowań obronnych państwa.

  Marian Kuliczkowski, M. Olszewski, S. Olearczyk,

  Wyd. AON, sygn. AON 6036/11, Warszawa 2011. Opracowanie własne 37 stron: Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, s. 1–46.
 • Zadanie badawcze nt. Bezpieczeństwo państwa w kontekście współczesnych zagrożeń, które zostało ujęte w Planie zadaniowo-finansowym działalności naukowej ASzWoj na rok 2018-2019, pozycja II.1.19.0, – kierownik projektu: prof. dr hab. J. Pawłowski. Członkowie zespołu autorskiego (J. Pawłowski, M. Kuliczkowski, B. Zdrodowski) do opracowania Słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa”, opublikowany w październiku 2020 roku w Wydawnictwie Adam Marszałek w Toruniu.

  Marian Kuliczkowski

 • Praca badawcza zrealizowana w latach 2016-2018 w ASzWoj nt. „Przygotowania obronne państwa oraz zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego RP – kierunki integracji”, kod pracy: II.1.16.1.0, określiła kierunki integracji przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego RP.

  Marian Kuliczkowski

 • Projekt badawczy: Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP (Projekt badawczo-rozwojowy w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – umowa nr 0077/R/ID312013/03 z dnia 22.05.2013 r.) – kierownik projektu: płk prof. dr hab. G. Sobolewski. Opracowanie własne – 55 stron: Kierowanie obronnością państwa, s. 18–29; Pozamilitarne struktury obronne, s. 51–61; Przygotowania obronne państwa. Wybrane problemy. Kierunki zmian, s. 62–78; Planowanie obronne w procesie przygotowań obronnych państwa, s. 78–92.

  Marian Kuliczkowski

  członkostwo w projektach naukowo-badawczych (zrealizowanych lub w toku)
 • Projekt badawczy: System Bezpieczeństwa Narodowego RP (Projekt w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – umowa nr DOBR/0076/R/ID1/2012/03 z dnia 18.12.2012 r., numer rejestracyjny projektu: O ROB/0076/03/001). Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. W. Kitler. Zadanie badawcze nr 1 Ocena (diagnoza) formalnoprawnych podstaw i stanu organizacji bezpieczeństwa narodowego RP w aspekcie spełniania funkcji jednolitego i zintegrowanego systemu organizacyjnego i funkcjonalnego, Zespół autorski: M. Marszałek, M. Kuliczkowski.

  Marian Kuliczkowski

 • Praca naukowo-badawcza: Przygotowania obronno-ochronne Rzeczypospolitej Polskiej. Udział organów administracji publicznej i sektora gospodarczego w przygotowaniach ochronno-obronnych Rzeczypospolitej Polskiej (II.1.9.1.0), Zespół autorski: Jan Wojnarowski, Marian Kuliczkowski, Mariusz Olszewski, AON 2012.

  Marian Kuliczkowski

 • Praca naukowo-badawcza: Przygotowania obronno-ochronne Rzeczypospolitej Polskiej. Wpływ uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych na przygotowania ochronno-obronne Rzeczypospolitej Polskiej. Kod pracy II.1.6.1.0 – cz. I. Zespół autorski: Jan Wojnarowski, Marian Kuliczkowski, Mariusz Olszewski, Wyd. AON, Warszawa 2011.

  Marian Kuliczkowski

 • „Koncepcja zmian funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych”, a wskazane w niej kierunki zmian funkcjonowania NSR zostały wykorzystane w Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 224/MON z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie doskonalenia funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych. Zgodnie z wymienioną decyzją, w 2016 roku została wprowadzona do użytku „Koncepcja doskonalenia funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych”, która stanowi załącznik do decyzji nr 224/MON.

  zespół autorski: T. Kośmider, K. Gąsiorek, M. Kuliczkowski

 • Konferencja Naukowa połączona z jubileuszem 70-lecia prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego nt. Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Kierunki zmian w świetle SPO-2016.

  członek komitetu naukowego i przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji

  Marian Kuliczkowski

  19 maja 2017 roku w AszWoj,
 • referat nt. Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy.

  Marian Kuliczkowski

  19 maja 2017 roku w AszWoj,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Ministra  Środowiska nt. Pozamilitarne przygotowania obronne w systemie bezpieczeństwa narodowego – w świetle zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza oraz współpracy cywilno-wojskowej;

  wygłoszony referat nt: Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane problemy, kierunki zmian: organizator: Minister Środowiska przy współudziale Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.

  Marian Kuliczkowski

  termin 6-8 grudnia 2017 r. miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa – Sękocin Stary;
 • VII ogólnopolska konferencja naukowa nt. Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa,

  członek komitetu naukowego konferencji oraz moderator panelu nt. Współczesne zagrożenia infrastruktury bezpieczeństwa państwa.

  Marian Kuliczkowski

  17 maja 2018 r. w ASzWoj,
 • Seminarium naukowe nt. Integracja pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z  zarządzaniem kryzysowym – wybrane aspekty,

  członek komitetu naukowego i przewodniczący komitetu organizacyjnego seminarium, moderator panelu oraz wygłoszony referat nt. Ocena pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, w aspekcie integracji z zarządzaniem kryzysowym w Polsce.

  Marian Kuliczkowski

  23 maja 2018 roku w ASzWoj,
 • IV SEMINARIUM NAUKOWE nt: Stan aktualny oraz kierunki doskonalenia pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce,

  przewodniczący komitetu organizacyjnego seminarium, moderator panelu nt. Praktyczne aspekty pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce

  Marian Kuliczkowski

  17 października 2019 roku w ASzWoj:
 • referat nt. Ocena pozamilitarnych przygotowania obronnych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia przygotowań.

  Marian Kuliczkowski

  17 października 2019 roku w ASzWoj:
 • Konferencja RCB nt. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym.

  moderator panelu nt. Pozamilitarne przygotowania obronne. Zaangażowanie przedsiębiorców.

  referat nt. Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty prawne, procesualne i funkcjonalne.

  Marian Kuliczkowski

  12 października 2021 roku w ASzWoj
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt „Nauki o Bezpieczeństwie – Dekada doświadczeń”,

  udział w sesji plenarnej i panelu 1 nt. Polska myśl strategiczna w kontekście bezpieczeństwa narodowego.

  Marian Kuliczkowski

  9 -10 listopada 2021 roku w ASzWoj
 • Sympozjum naukowe nt. System bezpieczeństwa państwa w aspekcie zmian prawno-organizacyjnych w 2022 roku.

  członek komitetu naukowego oraz wygłoszony referat nt. Planowanie i programowanie obronne, dziedziny integrujące proces przygotowań obronnych w Polsce.

  Marian Kuliczkowski

  24 listopada 2022 roku w ASzWoj
 • Recenzja artykułu nt. Zagrożenie niekontrolowanej proliferacji rosyjskiej broni jądrowej jako konsekwencja wojny z Ukrainą, Daniel Kucharek,

  Marian Kuliczkowski

  wyd. IJONESS, Warszawa 2023.
 • Recenzja artykułu nt. Ressentiment and ideologically motivated violence. Resentyment a ideologicznie motywowana przemoc, Elżbieta Posłuszna, Daniel Kucharek, wyd. IJONESS,

  Marian Kuliczkowski

  Warszawa 2023.
 • Recenzja monografii nt.: Szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego, red. nauk. Tomasz Kośmider,

  Marian Kuliczkowski

  Warszawa 2020.
 • Recenzja monografii nt.: Planowanie i realizacja zadań obronnych w samorządach terytorialnych, R. Dynak,

  Marian Kuliczkowski

  Wydaw. ASzWoj, Warszawa 2020.
 • Recenzja monografii nt.: Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego, red. nauk. E. Szczepaniuk, M. Gawlik-Kobylińska, J. Werner,

  Marian Kuliczkowski

  Warszawa 2016.
 • Recenzja pracy naukowo-badawczej nt. Ocena (diagnoza) formalno-prawnych podstaw i stanu organizacji bezpieczeństwa narodowego RP w aspekcie spełniania funkcji jednolitego i zintegrowanego systemu organizacyjnego i funkcjonalnego. Podzadanie badawcze infrastruktura kierowania. Kod pracy: SBN RP 1.2.3.14, kierownik zespołu Dariusz Nowak,

  Marian Kuliczkowski

  AON 2013.
 • Recenzja monografii nt. Świadczenia na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej, J. Wojnarowski,

  Marian Kuliczkowski

  Wydaw. AON, zam. nr 836/12, Warszawa 2012.
 • Recenzja monografii nt. Jak rozwiązać problem badawczy w pracach promocyjnych, S. Wojnarowska – Szpucha, J. Wojnarowski.

  Marian Kuliczkowski

  Wyd. AON, sygn. AON 6070/12, , Warszawa 2012.

Dorobek dydaktyczny

 • Zarządzanie kryzysowe. Podręcznik.

  Marian Kuliczkowski, W. Lidwa (red. naukowy),

  Wyd. AON, sygn. 6299/15, Warszawa 2015, Opracowanie własne 30 stron nt. Zarządzanie kryzysowe oraz przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP – kierunki integracji, s. 213–242.
 • Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Podręcznik,

  Marian Kuliczkowski, Leszek Sawicki,

  Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020, s. 246
 • Skrypt: Gra decyzyjna ze słuchaczami kursów specjalistycznych. Planowanie i organizacja mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.

  Marian Kuliczkowski, G. Lewandowski,

  Wyd. AON, sygn. AON 6297/15, Warszawa 2015 (całość 54 strony, w tym ok. 50 % opracowanie własne).
 • Skrypt: Gra decyzyjna ze słuchaczami kursów specjalistycznych w AON. Planowanie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych realizowanego przez TOAW (WSzW i WKU)

  Marian Kuliczkowski, G. Lewandowski,

  Wyd. AON, sygn. AON 6296/15, Warszawa 2015 (całość 32 strony, w tym ok. 50% opracowanie własne).
 • Skrypt: Gra decyzyjna Planowanie i organizacja zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,

  Marian Kuliczkowski, G. Lewandowski,

  Wyd. AON, sygn. AON 6046/11, Warszawa 2012 (całość 40 stron, w tym ok. 50% opracowanie własne).
 • Skrypt: Gra decyzyjna. Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (Wojskowej Komendy Uzupełnień),

  Marian Kuliczkowski, G. Lewandowski,

  Wyd. AON, sygn. AON 6059/11, Warszawa 2012 (całość 40 stron, w tym ok. 50% opracowanie własne).
 • sylabusy i karty przedmiotów:

  „Podstawy przygotowań obronnych państwa”;

  „Administracja publiczna w przygotowaniach obronnych państwa”;

  „Planowanie obronne w Polsce”;

  „Przygotowania do militaryzacji”

  „Podstawy mobilizacji gospodarki”

  Marian Kuliczkowski

 • Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Podręcznik.

  Marian Kuliczkowski

dr hab. Marian Kuliczkowski