dr hab. Przemysław Ostojski

Przemysław Ostojski –  doktor habilitowany, profesor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

W maju 2004 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. W czerwcu 2009 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  praca magisterska pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Romana Hausera. Od 2014 r.  doktor nauk prawnych, rozprawa doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt.: Etapy przymusowego wykonania obowiązków niepieniężnych w Polsce i w Niemczech. Praca miała charakter prawnoporównawczy. Promotorem dysertacji był prof. dr hab. Roman Hauser. W dniu 17 kwietnia 2018 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

Zainteresowania naukowe

– postępowania administracyjne, egzekucja administracyjna i postępowanie sądowoadministracyjne – w tym w ujęciu prawnoporównawczym;
– prawo ochrony konkurencji /antymonopolowe – w tym zwłaszcza unijne i amerykańskie;
– ochrona praw człowieka i konstytucyjne zasady prawa;
– prawo Unii Europejskiej.

Dorobek naukowy

 • Wykonanie wyroku sądu administracyjnego (red. W. Piątek), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-145-1.

 • Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych (z Wojciechem Piątkiem), Presscom, Wrocław 2014, ISBN 978-83-64512-11-7.

 • Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych, Presscom, Wrocław 2015, ISBN 978-83-64512-66-7.

 • Etapy postępowania przymusowego w administracji względem obowiązków niepieniężnych w Polsce i w Niemczech, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań 2015, ISBN 978-83-940850-2-5.

 • Intensity of judicial review of decisions on competition protection in Polish law

  w: „Antitrust & Judicial Review” red. T. Eicke, I.O. Forrester, D. Ginsburg, Concurrences (London-New York-Paris) 2022.
 • Birth certificate in the case of gender change in the adjudication of the ECtHR and the Appellate Court of England and Wales, red. P. Ostojski, M. Regnerus, Warsaw 2024 (w druku).

 • Rejestracja stanu cywilnego w przypadku zmiany płci w orzecznictwie ETPCz oraz Sądu Apelacyjnego Anglii i Walii w: „Orzecznictwo sądów w sprawach mniejszości seksualnych i płciowych a dobro człowieka”, red. P. Ostojski, M. Regnerus, Warszawa 2024 (w druku).

 • Towards the unified model of powers of administrative courts in the European Union w: “Reform of administrative courts”, red. A. Patyi, Warsaw 2022.

 • Modele opłat egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozważania na kanwie reformy z 2019 r. w: „Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych”, red. P. Rączka, Toruń 2022.

 • Konstytucyjność postępowania przed polskimi sądami administracyjnymi – próba oceny [w:] Ius est ars boni et aequi. Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Hauserowi Sędziemu Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, Warszawa 2021.

 • Rada doskonałości naukowej – model oraz ustawowe zadania w perspektywie reformy prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, red. H. Mruk, R. Orliński, Poznań 2020.

 • Władza sądu administracyjnego w przestrzeni administracji publicznej w: „Władza w przestrzeni administracji publicznej”, red. Z. Duniewska, Warszawa 2020.

 • Cele szczególnych regulacji prawnoprocesowych w tak zwanych specustawach inwestycyjnych w: „Specustawy inwestycyjno-budowlane”, red. T. Bąkowski, Gdańsk 2020.

 • Dotychczasowy albo dalszy tytuł wykonawczy w prowadzonym ponownie postępowaniu egzekucyjnym w administracji w: „Prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Teraźniejszość i perspektywy”, red. P. Rączka, Toruń 2020.

 • Zasada lex mitior retro agit w postępowaniach w sprawach administracyjnych kar pieniężnych w: „Administratywizacja prawa karnego czy kryminalizacja prawa administracyjnego?”, Gdańsk 2021.

 • . Standardy postępowania administracyjnego według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w: „Rocznik Administracji Publicznej” 2019.

 • Formy pozyskiwania przez wierzyciela informacji o majątku zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych w: „Formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, red. T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Toruń 2019

 • Ochrona praw dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w: „Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym” red. S. Fundowicz, P. Możyłowski, T. Stanisławski, Radom 2018.

 • . Standardy postępowania a konflikt interesów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w: „Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, red. T. Jędrzejewski,M. Masternak,P. Rączka, Toruń 2018.

 • Odpowiedzialny urzędnik według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w: „W służbie dobra wspólnego – ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej”, Warszawa 2017.

 • Sprawiedliwe wydanie decyzji według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w: „Kodeks postępowania administracyjnego Unii Europejskiej”, Warszawa 2017.

 • Role spravniho prava procesniho coby prostredku ochrany subjektivnich praw (nejen z polske perspektivy) (wraz z Wojciechem Piątkiem) w: „Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost”,

  red. S. Skulova, L. Potesil, Praze  2017.

 • Treść tytułu wykonawczego w polskim prawie o egzekucji administracyjnej w: „Egzekucja należności publicznoprawnych: teoria i praktyka”, red. J. Glumińska-Pawlic, E. Janik, Katowice 2015.

 • Zaufanie do organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w: „Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym”, pod red. Z. Duniewskiej i M. Stahl, Warszawa 2015.

 • Czynniki wywołujące nieefektywność egzekucji należności publicznoprawnych w Polsce w: „Annales UMCS. Sekcja H Oeconomia” vol 50, No 1 (2016).

 • Administracyjne postępowanie egzekucyjne w Polsce i w Niemczech (wraz z Wojciechem Piątkiem) w: „Aktualne problemy postępowania egzekucyjnego w administracji”, pod red. A. Skoczylasa i J. Stankowskiego, Wrocław 2013.

 • Orzeczenie sądu administracyjnego jako podstawa odpowiedzialności administracji publicznej w Polsce i w Niemczech (wraz z Wojciechem Piątkiem) w: „Odpowiedzialność administracji i w administracji”, pod red. Z. Duniewskiej i M. Stahl, Warszawa 2013.

 • Kontrola sądowoadministracyjna aktów normatywnych stanowionych przez administrację publiczną w Niemczech i w Polsce (wraz z Wojciechem Piątkiem) w: „Legislacja administracyjna”, pod red. M. Stahl i , Z. Duniewskiej, Warszawa 2012.

 • Organization of administrative judiciary in Europe from a perspective of judicial protection of individual rights (wraz z Wojciechem Piątkiem), „Acta Universitatis Brunensis. Iuridica” 2015, vol. 525.

 • Model sądowej kontroli decyzji z zakresu ochrony konkurencji w prawie polskim.

  Przemysław Ostojski

  "Prawo w Działaniu" 2023, nr 56.
 • Wybrane problemy sądownictwa administracyjnego w Polsce w kontekście art. 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przemysław Ostojski

  "Law, Education, Security. Special Issue" 1/2023.
 • Ograniczenie dostępu prokuratora do danych z akt postępowań administracyjnych w ramach czynności z art. 69 ustawy – Prawo o prokuraturze.

  Przemysław Ostojski

  „Prokuratura i Prawo” 2023, nr 10
 • Czy sąd administracyjny może odmówić zastosowania ustawy? Studium przypadku.

  Przemysław Ostojski

  „Prokuratura i Prawo” 2022, nr 4.
 • European standards within the scope of foreigners detention.

  Przemysław Ostojski

  „The Prison Systems Review” 2020, nr 3.
 • Zasada szybkości w postępowaniach w sprawach przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych. „

  Przemysław Ostojski

  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2020, nr 3 (30).
 • Organizacja społeczna jako strona postępowania w sprawie odebrania zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.

  Przemysław Ostojski

  „Przegląd Prawa i Administracji” tom 116 (2019).
 • Zmiana tytułu wykonawczego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

  Przemysław Ostojski

  „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 6.
 • Legalisierung von Bauanlagen, die ohne erforderliche Baugenehmigung errichtet wurden, in Polen und Deutschland (z Wojciechem Piątkiem)

  Przemysław Ostojski

  „Landes- und Kommunalverwatung” 2014, nr 4.
 • Die Vollstreckung der verwaltungsgerichtlichen Urteile in Polen und in Österreich (wraz z Wojciechem Piątkiem)

  Przemysław Ostojski

  „Zeitschrift der Verwaltungsgerichtsbarkeit” 2016, nr 3.
 • Die „Macht“ des Verwaltungsgerichts im Bereich der öffentlichen Verwaltung – eine rechtsvergleichende Analyse (wraz z Anną Dalkowską)

  Przemysław Ostojski

  „Zeitschrift der Verwaltungsgerichtsbarkeit” 2020, nr 3.
 • Die Vollstreckung eines kassatorischen verwaltungsgerichtlichen Urteils (wraz z Wojciechem Piątkiem)

  Przemysław Ostojski

  „Comparative Law Review” No 20, 2015.
 • Europeanization of the Polish Law on Administrative Enforcement Proceedings.

  Przemysław Ostojski

  “University of Warsaw Journal of Comparative Law” 2014, Volume 1, Issue 2.
 • Dłużnik zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  Przemysław Ostojski

  „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 4.
 • Podstawowe założenia nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 11.10.2013 r.

  Przemysław Ostojski

  „Państwo i Prawo” 2014, nr 8.
 • Podstawa egzekucji administracyjnej w prawnie niemieckim i polskim.

  Przemysław Ostojski

  „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, nr 4.
 • Egzekucja kar administracyjnych w Austrii.

  Przemysław Ostojski

  „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 10.
 • Kasacyjne orzeczenia austriackich sądów administracyjnych (wraz z Wojciechem Piątkiem)

  Przemysław Ostojski

  „Zeszyty Naukowe Naczelnego Sądu Administracyjnego” 2016, nr 2
 • Powołanie się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej albo nieodpłatnego nabycia prawa majątkowego.

  Przemysław Ostojski

  „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2015, nr 2.
 • Osoba trzecia w toku egzekucji administracyjnej z rzeczy ruchomej i nieruchomości podatnika.

  Przemysław Ostojski

  „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2015 (318).
 • Kilka uwag na temat efektywności polskiej egzekucji zaległości podatkowych na tle rozwiązań prawa egzekucyjnego w Szwajcarii.

  Przemysław Ostojski

  „Toruński Rocznik Podatkowy” 2015.
 • Znaczenie zasady proporcjonalności dla zastosowania przymusu egzekucyjnego w prawie niemieckim – rozważania na kanwie postanowienia Wyższego Sądu Administracyjnego Berlin-Brandenburg z dnia 23 sierpnia 2013 r., sygn. akt OVG 3 S 41.13.

  Przemysław Ostojski

  „ Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 3.
 • Sprawiedliwe przygotowanie decyzji według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej.

  Przemysław Ostojski

  artykuł w czasopiśmie naukowym
 • Następstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  Przemysław Ostojski

  „Państwo i Prawo” 2011, nr 7-8.
 • Zastosowanie przymusu bezpośredniego w egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych w Polsce i w Niemczech.

  Przemysław Ostojski

  „Państwo i Prawo” 2013, nr 8.
 • Zagrożenie egzekucją administracyjną w federalnym prawie o egzekucji administracyjnej Niemiec.

  Przemysław Ostojski

  „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2011, nr 3-4.
 • Instytucja zabezpieczenia jurysdykcyjnego w polskim prawie podatkowym. w: „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2011, nr 2.

  Przemysław Ostojski

  „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2011, nr 2.
 • Rygor natychmiastowej wykonalności w polskim postępowaniu podatkowym.

  Przemysław Ostojski

  „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2010, nr 4.
 • Wystawienie tytułu wykonawczego w polskim systemie prawnym.

  Przemysław Ostojski

  „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2012, nr 2.
 • Doręczenia w toku postępowania przymusowego w administracji w Polsce i w Niemczech.

  Przemysław Ostojski

  „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2012, nr 4.
 • Instytucja upomnienia w polskim prawie o egzekucji administracyjnej.

  Przemysław Ostojski

  „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 10.
 • Błąd co do osoby zobowiązanego jako podstawa zarzutu w prawie o egzekucji administracyjnej (z Tomaszem Lewandowskim)

  Przemysław Ostojski

  „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 9.
 • Moc prawna nieostatecznych decyzji podatkowych.

  Przemysław Ostojski

  „Ius Novum” 2010, nr 4.
 • Sukcesja obowiązków prawnopodatkowych w toku postępowania egzekucyjnego w administracji.

  Przemysław Ostojski

  „Jurysta” 2011.
 • Decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych.

  Przemysław Ostojski

  „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2010, nr 11.
 • Zagrożenie egzekucją administracyjną w Niemczech i w Polsce cz. I i cz. II.

  Przemysław Ostojski

  „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2011, nr 6 i 7.
 • Odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu podatku w prawie polskim.

  Przemysław Ostojski

  „Państwo i Prawo” 2017 nr 6.
 • Sprawiedliwość proceduralna według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej.

  Przemysław Ostojski

  „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, nr 1.
 • Ochrona praw jednostki w administracyjnych postępowaniach wyłączonych.

  Przemysław Ostojski

  „Annales UMCS. Sekcja G Ius” vol 65, No 2 (2018).
 • Żądanie od zobowiązanego informacji a ochrona danych osobowych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

  Przemysław Ostojski

  „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 12.
 • Pozyskiwanie przez wierzyciela informacji o majątku zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych.

  Przemysław Ostojski

  „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2019 nr 1 (tom 110).
 • Ochrona praw jednostki w administracyjnym postępowaniu sprawdzającym.

  Przemysław Ostojski

  „Przegląd Prawa Publicznego" 2018, nr 12.
 • Przemysław Ostojski

  Principles of legitimate expectations and legal certainty in the context of amendments to EU law and national legislation.

  „Ius Novum” 2020, nr 3.
 • Jawność w postępowaniu rozpoznawczym przed Komisją do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

  Przemysław Ostojski

  w: „Nieruchomości@” 2019, nr 1.
 • Skuteczna ochrona sądowa w świetle wyroku TSUE z dnia 29 lipca 2019 r., Alekszij Torubarov przeciwko Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-556/17 .

  Przemysław Ostojski

  „Nieruchomości@” 2019, nr 3.
 • Selected problems of changes in EU and national legislation in the perspective ofthe principles of legitimate expectations and legal certainty (wraz z Anną Dalkowską)

  Przemysław Ostojski, Anna Dalkowska

  „Nieruchomości@” 2020, nr 1.
 • Nowy tytuł wykonawczy w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

  Przemysław Ostojski

  „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2019, nr 5.

Dorobek organizacyjny

 • Kierownik Katedry Prawa Państwowego

 • Komitet naukowy międzynarodowej konferencji naukowej „Current Competition Law Issues in Digital Markets”, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2023.

 • Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Prokuratura i Prawo”.

 • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu – członek-korespondent

 • Österreichischer Juristentag – członek

 • Rada Naukowa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości – członek

 • Kapituła Konkursu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na najlepszą pracę doktorską  lub habilitacyjną w 2021 r. oraz 2022 r.

 • Kapituła Konkursu na Nagrodę Prokuratora Krajowego za najlepszą pracę magisterską i doktorską w 2021 r.

 • Kapituła Konkursu na Nagrodę Prokuratora Krajowego za najlepszą pracę magisterską i doktorską w 2023 r.

Pozostałe osiągnięcia

Prokurator Prokuratury Krajowej

dr hab. Przemysław Ostojski