dr Jakub Czarkowski, prof. AWS

Wykładowca akademicki, badacz i nauczyciel dyplomowany. Posiada doświadczenia w nauczaniu „Media w Edukacji”, „Komputerowe wspomaganie procesu kształcenia”, „Pedagogiczne aspekty technologii komputerowej”, „Metody badań społecznych”. Doświadczenia zawodowe zdobywał w placówkach specjalnych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Rodzinnym Domu Dziecka. Zajmował stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, dyrektora Bursy. Zajęcia akademickie realizował na UW WP, APS, UW-MSC SWPS i innych. Prowadził projekty badawcze m.in. „Rodzice o szkole” został przygotowany przez Fundację „Rodzice Szkole” w ramach projektu „Rodzice dla szkoły – Rodzice dla społeczeństwa” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności czy „Społeczny obraz pieczy zastępczej” realizowany w UW-MSC. Jest członkiem redakcji czasopism specjalistycznych m.in., „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies (IJPINT), Harcerstwo.

Dorobek naukowy

 • Jakub Jerzy Czarkowski

  Od wyzwania do rozwiązania. Wybór tekstów opublikowanych na platformie EPALE (2023 r.), red. M. Rosalska, 2024, S. 22-27.
 • Jakub Jerzy Czarkowski, Maciej Tanaś, Barbara Galas

  International Journal of New Economics and Social Sciences, nr 6 (22), 2023, s. 11-26.
 • Jakub Jerzy Czarkowski, Anna Janus

  EXCELLENT MANAGEMENT. Kultura organizacyjna, prawo, zmiana w przedsiębiorstwach i jednostkach penitencjarnych, red. nauk. A. Janus, E. Łyszkowska, 2023, s. 9-46.
 • Jakub Jerzy Czarkowski, Paweł Czajka

  Law • Education • Security, nr 121 (IV), 2023.
 • Jakub Jerzy Czarkowski,Halyna Mishchuk, Anastasiia Neverkovets, Eszter Lukács

  Sustainability, nr 15 (18), 2023, s. 1-16.
 • Jakub Czarkowski, Janka Bursová, Eva Dolinská, Václav Šimek, Daša Porubčanová

  AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, nr 13 (1), 2023, s. 75-80.
 • Jakub Czarkowski, Joanna Rogozińska-Mitrut, Janusz Soboń

  Law • Education • Security, nr 119 (II), 2023, s. 63-78.
 • Jakub Czarkowski, Piotr Baczar

  Journal of Security and Sustainability Issues, nr 13 (1), 2023, s. 153-162
 • Kształcenie komplementarne w perspektywie 4.0

  Jakub Czarkowski

  Szanse, wyzwania, zagrożenia, red. J. Maciąg, J. Grubicka, W. Kołodziejczyk, 2023, s. 137-153.
 • Jakub Czarkowski, Sylwia Gwoździewicz, Edyta Łyszkowska, Marcin Strzelec

  The Prison Systems Review, 2023, Volume 118, Issue I, pp. 21-42
 • Jakub Czarkowski

  Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports, 2022, nr 18, s. 43-50.
 • Technological Progress as A Source of Threat to Adults Aged 45+

  Jakub Czarkowski

  Business Success and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development During Global Crisis". Proceedings of the 40th International Business Information Management Association (IBIMA), 23-24 November 2022, s. 2010 – 2017.
 • Jakub Czarkowski

  Wybrane aspekty kształcenia funkcjonariuszy służb mundurowych, red. M. Strzelec, 2022, s. 81-95.
 • Komunikacja w kształceniu na odległość realizowanym z wykorzystaniem technologii cyfrowych

  J. J. Czarkowski

  Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej, red. nauk. D. Siemieniecka, K. Majewska, 2021, s. 299 – 314.
 • Jakub Czarkowski, Marcin Strzelec, Agnieszka Pytka

  International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies, 2021, nr 8(2), s. 30-35.
 • Jakub Czarkowski, Agnieszka Pytka, Witold Kołodziejczyk

  Journal Of Security And Sustainability Issues, 2021, nr 11, s. 361-371.
 • Jakub Czarkowski

  Journal Of Security And Sustainability Issues, 2021, nr 11, s. 337-346.
 • Jakub Czarkowski, Marcin Strzelec

  The Prison Systems Review, 2021, nr 110, s. 55-72.
 • Jakub Czarkowski, Marcin Strzelec

  Warszawa, Wydawnictwo Episteme, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, 2020, ISBN 978-83-66454-09-5.
 • Jakub Czarkowski, Mariusz Malinowski, Marcin Strzelec, Maciej Tanaś (red.)

  Warszawa, Wydawnictwo DiG, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki, 2020, ISBN 978-83-66454-05-7.
 • Jakub Czarkowski, J. Kłoniecki

  Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii, red. nauk. J. Czarkowski, M. Malinowski, M. Strzelec, M. Tanaś, 2020, s. 167 – 176.
 • Jakub Czarkowski

  Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii, red. nauk. J. Czarkowski, M. Malinowski, M. Strzelec, M. Tanaś, 2020, s. 143 - 150.
 • Jakub Czarkowski, Anna Janus

  Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii, red. nauk. J. Czarkowski, M. Malinowski, M. Strzelec, M. Tanaś, 2020, s. 131 - 139.
 • Jakub Czarkowski

  Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii, red. nauk. J. Czarkowski, M. Malinowski, M. Strzelec, M. Tanaś, 2020, s. 93 - 114.
 • Jakub Czarkowski

  Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii, red. nauk. J. Czarkowski, M. Malinowski, M. Strzelec, M. Tanaś, 2020, s. 79 - 89.
 • Jakub Czarkowski, A. Kolek

  Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii, red. nauk. J. Czarkowski, M. Malinowski, M. Strzelec, M. Tanaś, 2020, s. 37 - 51.
 • Jakub Czarkowski, Marcin Strzelec

  Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii, red. nauk. J. Czarkowski, M. Malinowski, M. Strzelec, M. Tanaś, 2020, s. 203 - 212.
 • Jakub Czarkowski, Marcin Strzelec, Witold Kołodziejczyk

  Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii, red. nauk. J. Czarkowski, M. Malinowski, M. Strzelec, M. Tanaś, 2020, s. 151 - 166.
 • Jakub Czarkowski, Marcin Strzelec

  International Journal of Legal Studies, 2020, nr 8 (2) , s. 347-362.
 • Jakub Czarkowski

  Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2019, ISBN: 978-83-286-0099-7.
 • Jakub Czarkowski, Maciej Tanaś

  Edukacja Zawodowa I Ustawiczna, 2019, nr 4/2019, s. 105-122.
 • Jakub Czarkowski

  O harmonijny rozwój człowieka. Myśl pedagogiczna Profesora Andrzeja Jaczewskiego, red. nauk. J. Wojtycza, 2019, s. 71-82.
 • Jakub Czarkowski

  International Journal of New Economics and Social Sciences, 2019, Nr. 10(2), s. 271-284 .
 • Jakub Czarkowski, Sylwia Strzelec

  International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies, 2019, nr 6(1), s. 28-36.
 • Jakub Czarkowski, Marcin Strzelec

  International Journal Of New Economics And Social Sciences, 2019, t. 9, nr 1, s. 325-339.
 • Jakub Czarkowski

  International Journal of Legal Studies, 2018, nr 1(3), s. 123-140.
 • Aktualność pedagogii harcerskiej XX-lecia międzywojennego

  Jakub Czarkowski

  Harcerstwo. Rocznik naukowy Muzeum Harcerstwa, 2018, nr 1, s. 117-126.
 • Aktualność pedagogii harcerskiej XX-lecia międzywojennego

  Jakub Czarkowski

  Harcerstwo. Rocznik naukowy Muzeum Harcerstwa, 2018, nr 1, s. 117-126.
 • Jakub Czarkowski, Marcin Strzelec

  International Journal of New Economics and Social Sciences, 2018, nr 7(1), s. 255-268.
 • Nowe kwestie pedagogiki czasu wolnego–animacja, animator, event

  Jakub Czarkowski, Ewa Czarkowska

  Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2017, nr 3 (57), s. 21-47.
 • Społeczeństwo oparte na wiedzy – nowe obszary zagrożenia wykluczeniem

  Jakub Czarkowski

  Edukacja Dorosłych 2009, Nr 2 (61)
 • Kształcenie komplementarne człowieka dorosłego

  Jakub Czarkowski

  Rocznik Andragogiczny, Warszawa-Płock 2009
 • Psychological and pedagogical problems of distance education for adults

  Jakub Czarkowski, S.  Postek, M.  Ledzińska

  Problems of Education in the 21st Century, Vol. 22, 2010
 • Internet w harcerskim modelu wychowania

  Jakub Czarkowski

  Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej, Nr 1 (2)/2011
 • Czym jest metoda harcerska?

  Jakub Czarkowski

  Nowa Szkoła, 2012, Nr 2, s. 40-43
 • Harcerstwo jako pedagogia wprowadzająca w życie wartościowe

  Jakub Czarkowski

  Warszawskie Studia Teologiczne, XXVII/1/2014
 • Samopoznanie

  Jakub Czarkowski, W.W. Szczęsny

  Encyklopedia pedagogiczna XXI, (red.) T.Pilcha, Warszawa 2006
 • Rodzina wobec społeczeństwa informacyjnego

  Jakub Czarkowski, H. Marzec, Cz Wiśniewski

  Rodzina na początku III tysiąclecia - obraz przeszłości i teraźniejszości, NWP, Piotrków Trybunalski 2009
 • Harcerz- człowiek żołnierz obywatel

  Jakub Czarkowski, J Tazbir

  Harcerskie tradycje oręża polskiego Warszawa 2011
 • O metodzie harcerskiej i jej rozwoju

  Jakub Czarkowski, G.Miłkowska, K.Stęch

  Na tropach harcerskiej metodyki, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011
 • Harcerstwo w sieci

  Jakub Czarkowski, T.Lewowicki, B.Siemieniecki

  Technologie edukacyjne tradycja współczesność, przewidywana przyszłość, Tom 1, Toruń 2011
 • Tutoring jako droga do osobowego rozwoju człowieka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

  Jakub Czarkowski, J. Bałachowicz, A. Rowicka

  Nowoczesny Wykładowca - tutor mentor couch, Warszawa 2013
 • Nowe obszary zagrożenia niepełnosprawnością i wykluczeniem osób 45+ w społeczeństwie wiedzy

  Jakub Czarkowski

  A. Andrzejewska, J.Bednarek (red,), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Difin, Warszawa 2014
 • Wykluczenie i emancypacja w społeczeństwie wiedzy – perspektywa 45+

  Jakub Czarkowski

  M. Kowalczuk-Walędziak, A. Korzeniecka-Bondar, K. Bocheńska-Włostowska (red.), Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej, Impuls, Kraków 2014
 • Szkoła między indywidualnością a standardem – w kręgu problemów i rozwiązań

  Jakub Czarkowski

  M. J. Szymański, B. Przybylski (red.), W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych, APS, Warszawa 2016
 • E-learning dla dorosłych

  Jakub Czarkowski

  Difin, Warszawa 2012
 • Pojutrze Myśli Aleksandra Kamińskiego

  Jakub Czarkowski, Andrzej Janowski, Katarzyna Bocheńska Włostowska

  (redakcja) Warszawa 2014
 • Plakat naukowy – Narzędzie informacji i upowszechniania wiedzy

  Jakub Czarkowski, Marek Siwicki

  Warszawa 2015
 • International Journal of Pedagogy

  Jakub Czarkowski

  Innovation and New Technologies (IJPINT)
 • Harcerstwo

  Jakub Czarkowski

 • Na krawędzi. Szkoła przed ekranem

  Jakub Czarkowski, Sylwia Galanciak, Marek Siwicki

  APS Warszawa 2017
 • Kierownik projektu „Społeczny obraz pieczy zastępczej”

  Jakub Czarkowski

  Funkcja Nowoczesne Mazowsze, UW-MSC 2013
 • Realizator  „Rodzice o szkole”

  Jakub Czarkowski, Mariusz Malinowski

  na zlecenie Fundacji „Rodzice Szkole” w ramach projektu „Rodzice dla szkoły – Rodzice dla społeczeństwa” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności, Warszawa 2020
 • Ekspert – ocena wniosków stypendialnych „Mazowieckie Stypendium Doktoranckie”

  Jakub Czarkowski

  projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, Marszałek Województwa Mazowieckiego, 2009
 • Ekspert – ocena wniosków stypendialnych „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów”

  Jakub Czarkowski

  Marszałek Województwa Mazowieckiego, 2011
 • Członek jury (ocena prac zgłoszonych na konkurs) konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

  Jakub Czarkowski

  Organizator Konkursu Związek Harcerstwa Polskiego (patronat Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego, Andrzeja Dudy), 2014 - 2020

Dorobek organizacyjny

 • Prorektor ds. dydaktycznych w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

  1 maja 2021 r.
dr Jakub Czarkowski, prof. AWS