dr Jędrzej Kondek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2006 r. Doktoryzował się na podstawie rozprawy pt. „Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej” (promotor prof. Dr hab. Adam Brzozowski) w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 r. Ukończył także Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego organizowaną przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Katanii i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 2010 r.  W latach 2010-2016 wykonywał zawód radcy prawnego. Od 2016 r. jest sędzią Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Zainteresowania naukowe: Prawo cywilne, zwłaszcza prawo odpowiedzialności odszkodowawczej, wykonywanie zobowiązań i skutki ich niewykonywania, prawo ubezpieczeń gospodarczych, komparatystyka prawnicza.

 

Dorobek naukowy

 • Instytucja wyzysku w prawie cywilnym. Perspektywa krajowa i prawnoporównawcza.

  Jędrzej Kondek (wraz z J. Andrzejewskim, W. Borysiakiem i A. Grebieniowem)

  Wydawnictwo IWS, Warszawa 2022
 • Wpływ sytuacji kryzysowych na stosunki cywilnoprawne.

  Jędrzej Kondek

  Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021
 • Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela,. Komentarz

  Jędrzej Kondek

  C.H. Beck, Warszawa 2021
 • Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych.

  Jędrzej Kondek

  Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020
 • Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej.

  Jędrzej Kondek

   

   

  C.H. Beck, Warszawa 2013
 • Odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki cywilnej za zobowiązania tej spółki istniejące w chwili przystąpienia

  Jędrzej Kondek

  Prawo i Więź 2022, nr 48
 • Naprawienie szkody z art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego wyrządzonej w wypadkach komunikacyjnych w świetle badań aktowych.

  Jędrzej Kondek

  Prawo w Działaniu, nr 48 [2021]
 • Wierzytelności przysługujące konsorcjantom.

  Jędrzej Kondek

  Przegląd Prawa Handlowego, 2020, nr 4
 • Naprawienie krzywdy wyrządzonej w wypadkach komunikacyjnych w świetle badań aktowych.

  Jędrzej Kondek

  Prawo w Działaniu, nr 46 [2020]
 • Zadośćuczynienie za zdradę małżeńską. Glosa do wyroku SN z dnia 11 grudnia 2018 r., IV CNP 31/17.

  Jędrzej Kondek

  Przegląd Sądowy, 2020, nr 2
 • Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie i jej praktyka w świetle wizytacji i lustracji kancelarii notarialnych w latach 2013-2017.

  Jędrzej Kondek

  Prawo w Działaniu, nr 40 [2019]
 • What do We Owe to Romans? The Roman Shift of the Paradigm of Thinking About Law in the Context European Legal CultureWhat do We Owe to Romans? The Roman Shift of the Paradigm of Thinking About Law in the Context European Legal Culture

  Jędrzej Kondek

  Journal of Security and Sustainability Issues, 2023, nr 1
 • Nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w świetle zasady legalizmu (art. 7 Konstytucji) – przyczynek do dyskusji

  Jędrzej Kondek

  Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości, 2023, nr 2
 • Koszty prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy jako szkoda. Uwagi na tle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Jędrzej Kondek

  Law Education Security 2023, special issue
 • Zakres przedmiotowy mocy wiążącej prawomocnego orzeczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13.05.2021 r., V CSKP 73/21

  Jędrzej Kondek

  Przegląd Sądowy, 2023, nr 1
 • Wybrane zagadnienia wykładni art. 417[2] Kodeksu cywilnego

  Jędrzej Kondek

  Ius et Ratio : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2022
 • Prawo cywilne a prawo prywatne. Refleksje terminologiczne

  Jędrzej Kondek

  Ius redigere in artem. Księga XXX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa: Wydawnictwo IWS, 2022
 • Naprawienie krzywdy wyrządzonej w wypadkach komunikacyjnych w świetle badań aktowych orzecznictwa sądów powszechnych w 2020 r.

  Jędrzej Kondek

  Prawo w Działaniu, t. 58 [2024]

Dorobek dydaktyczny

 • Prawo cywilne. Orzecznictwo, t. 1-3, wyd. [współredaktor i współautor]

  C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2011
 • Postępowanie cywilne. Orzecznictwo, t. 1-3,  [współredaktor i współautor]

  wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007

Dorobek organizacyjny

 • Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

 • Członek Komitetu Naukowego Konferencji „Podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu pn. Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”

 • Członek Rady Wydawniczej i Bibliotecznej

 • Członek Komisji Senatu ds. profesorów wizytujących

 • Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Consilium Iuridicum

 • Członek Zespołu Redakcyjnego Indonesia Private Law Rewiev

 • Członek Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej (Sekretarz Generalny)

 • Ekspert w programie Foster Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of the ECHR prowadzonym przez Dyrekcję Generalną Praw Człowieka i Praworządności Rady Europy

 • Członek Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (Consultative Council of European Judges) – 2021-2022

dr Jędrzej Kondek