dr Jędrzej Kondek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2006 r. Doktoryzował się na podstawie rozprawy pt. „Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej” (promotor prof. Dr hab. Adam Brzozowski) w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 r. Ukończył także Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego organizowaną przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Katanii i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 2010 r.  W latach 2010-2016 wykonywał zawód radcy prawnego. Od 2016 r. jest sędzią Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Zainteresowania naukowe: Prawo cywilne, zwłaszcza prawo odpowiedzialności odszkodowawczej, wykonywanie zobowiązań i skutki ich niewykonywania, prawo ubezpieczeń gospodarczych, komparatystyka prawnicza.

 

Dorobek naukowy

 • Instytucja wyzysku w prawie cywilnym. Perspektywa krajowa i prawnoporównawcza.

  Jędrzej Kondek (wraz z J. Andrzejewskim, W. Borysiakiem i A. Grebieniowem)

  Wydawnictwo IWS, Warszawa 2022
 • Wpływ sytuacji kryzysowych na stosunki cywilnoprawne.

  Jędrzej Kondek

  Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021
 • Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela,. Komentarz

  Jędrzej Kondek

  C.H. Beck, Warszawa 2021
 • Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych.

  Jędrzej Kondek

  Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020
 • Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej.

  Jędrzej Kondek

   

   

  C.H. Beck, Warszawa 2013
 • Odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki cywilnej za zobowiązania tej spółki istniejące w chwili przystąpienia

  Jędrzej Kondek

  Prawo i Więź 2022, nr 48
 • Naprawienie szkody z art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego wyrządzonej w wypadkach komunikacyjnych w świetle badań aktowych.

  Jędrzej Kondek

  Prawo w Działaniu, nr 48 [2021]
 • Wierzytelności przysługujące konsorcjantom.

  Jędrzej Kondek

  Przegląd Prawa Handlowego, 2020, nr 4
 • Naprawienie krzywdy wyrządzonej w wypadkach komunikacyjnych w świetle badań aktowych.

  Jędrzej Kondek

  Prawo w Działaniu, nr 46 [2020]
 • Zadośćuczynienie za zdradę małżeńską. Glosa do wyroku SN z dnia 11 grudnia 2018 r., IV CNP 31/17.

  Jędrzej Kondek

  Przegląd Sądowy, 2020, nr 2
 • Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie i jej praktyka w świetle wizytacji i lustracji kancelarii notarialnych w latach 2013-2017.

  Jędrzej Kondek

  Prawo w Działaniu, nr 40 [2019]

Dorobek dydaktyczny

 • Prawo cywilne. Orzecznictwo, t. 1-3, wyd. [współredaktor i współautor]

  C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2011
 • Postępowanie cywilne. Orzecznictwo, t. 1-3,  [współredaktor i współautor]

  wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007

Dorobek organizacyjny

 • Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

 • Członek Komitetu Naukowego Konferencji „Podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu pn. Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”

 • Członek Rady Wydawniczej i Bibliotecznej

 • Członek Komisji Senatu ds. profesorów wizytujących

 • Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Consilium Iuridicum

 • Członek Zespołu Redakcyjnego Indonesia Private Law Rewiev

 • Członek Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej (Sekretarz Generalny)

 • Ekspert w programie Foster Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of the ECHR prowadzonym przez Dyrekcję Generalną Praw Człowieka i Praworządności Rady Europy

 • Członek Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (Consultative Council of European Judges) – 2021-2022

dr Jędrzej Kondek