dr Karina Szafrańska

Magister sztuki, uzyskany w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, na Wydziale Aktorskim (1989)

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogika przyznany przez Radę Naukową Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Tytuł rozprawy doktorskiej ” Drama w rozwijaniu możliwości komunikacyjnych dzieci z zespołem Aspergera” promotor rozprawy prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski, recenzenci :  dr hab. Jacek Błeszyński, prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski (2010)

Tytuł Logopedy Dyplomowanego uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Wydział Polonistyki, Pomagisterskie Studium Logopedyczne.

Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny.

Studium Doktoranckie Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (ukończone w 2007 roku)

Studia podyplomowe : Organizacja i zarządzanie oświatą (Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi)

Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika (Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem) Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie.

Studia podyplomowe: Socjoterapia i terapia pedagogiczna, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie.

Dorobek naukowy

 • Personal Security in Contemporary Human Reality.

  Karina Szafrańska, Rafał Bodarski

  [in:]  Business Success and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development During Global Crisis, K. S. Soliman (ed.), 40th IBIMA Conference: 23-24 November 2022, Seville, Spain, ss. 2041-2045
 • Potential of media education in professional training of music teachers.

   

  Karina Szafrańska, Olga Khyzhna

  Journal of History Culture and Art Research, 2022
 • Communicating in a Security Emergency.

  Karina Szafrańska, Rafał Bodarski

  Business Success and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development During Global Crisis, K. S. Soliman (ed.), 40th IBIMA Conference: 23-24 November 2022, Seville, ss. 2034 – 2040
 • Linguistic and cultural image of home among rehabilitated youth.

  Karina Szafrańska, Kulwicka-Kamińska Joanna

  International Business Information Management, (IBIMA), 38th International Business Information Management Association Conference, Sevilla, ES, 23-11-2021 - 24-11-2021,  s. 1916-1922,
 • Effective family communication as a strong adolescent protectingfactor, International Business Information Management.

  Szafrańska Karina, Jurkiewicz Patrycja

  (IBIMA), 38th International Business Information Management Association Conference, 23-11-2021 - 24-11-2021, 2021, 1923-1928, Sevilla, ES
 • Tasks of Higher Education in The Field of Moral Education. From The Perspective of Research on Secondary School Students in Poland,

  Szafrańska Karina, Pejka Agnieszka

  Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, p 7934-7940,
 • Music therapy as an important element in shaping communication competences in children with ASD (autism spectrum disorder),

  Karina Szafrańska, Olga Khyzhna

  Journal of History Culture and Art Research, Cilt 9, Sayı 3 (2020): Journal of History Culture and Art Research 9(3)
 • Risk of Social Exclusion in Poland.

  Szafrańska Karina

  Comparative Professional Pedagogy 2018, t.8, s.35-42
 • Relacja miedzy orientacją pozytywną i celami życiowymi wychowanków MOW.

  Szafrańska Karina

  Roczniki Pedagogiczne, Numer specjalny, 11(47)2019, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL
 • Життєві цілі молодих людей, які знаходяться під загрозою соціальної ізоляції (Life goals of young people at risk of social exclusion) /Каріна Шафранська // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упор. Л. Л. Макаренко.

  Szafrańska Karina

  Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Випуск СXХХХ (140). –(Серія педагогічні науки).
 • Duchowość, moralność, wychowanie. Pięć kodów etycznych w percepcji wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

  Szafrańska Karina

  Forum Pedagogiczne, UKSW,2017 s. 77-94
 • Poczucie osamotnienia młodzieży.

  Szafrańska Karina

  Resocjalizacja Polska 2017, nr 13/2017, s. 193-21
 • Usamodzielnianie wychowanków MOW.

  Szafrańska Karina

  Resocjalizacja Polska nr 12, 2017, s. 50-75
 • Karina Szafrańska, Iwona Klonowska
  Konteksty pedagogiczne, nr 1(8) /2017, s. 271-281
 • Progress of educating logopedists (speech – language pathologist) at the University level in Poland, MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, NATIONAL PEDAGOGICAL DRAGOMANOV UNIVERSITY, Naukovi zapiski (research),

  Karina Szafrańska

  Series pedagogical sciences, Issue CXXXV, 2017, Publishets of National Pedagogical DRAGOMANOV University,
 • Kształtowanie empatii i uczuć moralnych u dzieci w wieku szkolnym metodami dramy.

  Karina Szafrańska

  Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, vol.11,2016/3 No .41, s. 255-267
 • Sprawozdanie z konferencji w Czechach (Karlowe Vary).

  Karina Szafrańska, Małachowska Ewa

  Konteksty Pedagogiczne 1(4), 2015, , s. 271-286.
 • Drama for person with intellectual disabilities.

  Karina Szafrańska

  Межрегиональная Акажемия Управления Персоналом Науковi прасi МАУП Выпуск 41 (2- 2014).
 • Нарушения развития речи и коммуникации у интеллектуальных инвалидов и конфликт с законом.

  Karina Szafrańska

  Межрегиональная Акажемия Управления Персоналом Науковi прасi МАУП Выпуск 43 (4-2014)
 • Drama dla osób niepełnosprawnych.

  Karina Szafrańska

  Kultura i Edukacja kwartalnik, nr (88), 2012, s. 46- 69.
 • Wpływ dramy na rozwój komunikacji u dzieci z zespołem Aspergera.

  Karina Szafrańska

  „Logopeda”, Polski Związek Logopedów, 1(17), 2009, s. 60-99.
 • Drama w rozwijaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych u dzieci z zespołem Aspergera.

  Karina Szafrańska

  „Logopeda”, czasopismo internetowe Polskiego Związku Logopedów, 2010, logopeda.org.pl.
 • Drama w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych u dzieci z zespołem Aspergera.

  Karina Szafrańska

  [w:] Dziecko Autystyczne, t.18 Warszawa, wyd. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 2010, s. 11-135
 • Zasady i zalecenia pracy Terapeutycznej z rodziną w sytuacji diagnozy niepełnosprawności u dziecka.

  Karina Szafrańska

  Forum Logopedy 12/2016,
 • Zaburzenia rozwoju mowy i języka u dzieci ze spektrum autyzmu.

  Karina Szafrańska

  Forum Logopedy 11/2016
 • Dwujęzyczność a rozwój mowy dziecka.

  Karina Szafrańska

  Forum Logopedy 8/2015.
 • Dyspraksja z perspektywy logopedii klinicznej. Interdyscyplinarne postępowanie terapeutyczne.

  Karina Szafrańska, Małachowska E

  Forum logopedy nr 11/ 2015
 • Autystyczne realia czyli jak wygląda pomoc?, Rozmowa z prof. Tomaszem Wolańczykiem,

  Karina Szafrańska

  Forum Logopedy 4/2014
 • (Nie) Grzeczne dzieci ?, Rozmowa z Iloną Rzemieniuk,

  Karina Szafrańska

  Forum Logopedy 4/2014
 • Wieloaspektowość logopedii. Rozmowa z Krzysztofem Szamburskim.

  Karina Szafrańska

  Forum Logopedy 4/2014
 • Zrozumieć przysłowie,

  Karina Szafrańska

  Forum Logopedy 4/2014
 • Impulsywność i zaburzenia reakcji hamowania w ADHD a zachowania ryzykowne,

  Karina Szafrańska, Iwona. Klonowska

  Kwartalnik Policyjny CSP,1 (15) 2011, Legionowo 2011, s.32-37
 • Tak inni a tak wyjątkowi… Czy nowe rozwiązania prawne są szansą dla dzieci i młodzieży z niespecyficznymi możliwościami psychofizycznymi?

  Karina Szafrańska, Iwona Klonowska

  Kwartalnik Policyjny CSP, 2(16)2011, Legionowo
 • Problem ADHD u dzieci w wieku wczesnoszkolnym praktyka policyjna,

  Karina Szafrańska, Iwona Klonowska – Senderska

  Kwartalnik Policyjny CSP, 3(17)2011, Legionowo,
 • Komunikacja w resocjalizacji – twórcze metody. Logopedia resocjalizacyjna alternatywną formą oddziaływania, Vademecum dla specjalistów ds. nieletnich.

  Karina Szafrańska, Iwona Klonowska

  Kwartalnik Policyjny CSP, Cz.l, 3(2010 rok), Legionowo 2010, s.32-35
 • Komunikacja w resocjalizacji – twórcze metody. Logopedia resocjalizacyjna alternatywną formą oddziaływania, Vademecum dla specjalistów ds. nieletnich.

  Karina Szafrańska, Iwona Klonowska

  Kwartalnik Policyjny CSP, Cz.2,,3(2010), Legionowo 2010, s.27-30,
 • K.Szafrańska ,2020, Psychologiczne i interdyscyplinarne uwarunkowania agresji i przemocy. Agresor i Ofiara” , Orientacja życiowa i orientacja pozytywna nieletnich przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w kontekście zachowań agresywnych , (rozdział), Marian Zdzisław Stepulak, Beata Płaczkiewicz (red) , Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku,

  Karina Szafrańska

 • Szafrańska K., 2017, Orientacja sprawcza i wspólnotowa wychowanków MOW, [w:] I. Mudrecka (red.), Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, Wydawnictwo Pedagogium, s. 171-187,

  Karina Szafrańska

 • Szafrańska K., 2017, Kompetencje językowe i komunikacyjne – uwarunkowania procesu komunikacji, [w: ] Wojciechowska J., Kazek B.,(red.) Zmysły w komunikacji, Wydawnictwo Harmonia Universalis, s. 113-138,

  Karina Szafrańska

 • Szafrańska K. 2016, Komunikacja pisemna [w:] Wiśniewska J.I., Jurkiewicz P., Poradnik Metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, s. 89-99,

  Karina Szafrańska

 • Szafrańska K., 2016, Komunikacja w rodzinie jako silny czynnik chroniący adolescentów przed zachowaniami ryzykownymi, [w:] Beata Nowak (red), Dom z klimatem, Wydawca Fundacja Orlen, Warszawa, s.60-80,

  Karina Szafrańska

 • Szafrańska K., 2016, Terapia zaburzeń komunikacji człowieka w kontekście socjalizacji i resocjalizacji, [w:] K. Szafrańska, I Klonowska, E, Małachowska (red), Wieloaspektowość Komunikacji, Wydawnictwo Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, s. 39-49,

  Karina Szafrańska

 • Szafrańska K., 2016, Bariery komunikacyjne w niewerbalnej – symbolicznej komunikacji ubiorem, [w:] K.Szafrańska, I.Klonowska, E. Małachowska (red), Wieloaspektowość Komunikacji, Wydawnictwo Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa, s. 87-107,

  Karina Szafrańska, E.Ianiro – Rubasińska

 • Charakterystyka możliwości komunikacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną,

  Karina Szafrańska

  [w:] Wiśniewska J.I., Jurkiewicz P. (red.),Poradnik Metodyczny dla osób prowadzących szkolenia, trenerów pracy i pracodawców współpracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa,  2016, s. 69-79
 • Nabywanie mowy w procesie wychowania dwujęzycznego.

  Karina Szafrańska

  [ w: ] I. Klonowska, E. Małachowska, K. Szafrańska (red), Wieloaspektowość Logopedii, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2016,
 • Niespójność procesu komunikacji – możliwością zagrożenia bezpieczeństwa personalnego.

  Karina Szafrańska

  [w:] I. Klonowska, K Szafrańska, Reaguj ! Nie toleruj - wybrane aspekty bezpieczeństwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa,2014, s.63-74,
 • Różne formy oddziaływań muzycznych w terapii dzieci z zespołem Aspergera.

  Karina Szafrańska

  [w:] Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie- trzy drogi jeden cel, (red.) Błeszyński J., Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014, s. 167-185, rozdział XII,
 • Psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne wspomaganie rozwoju wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu ASD. cz.I.

  Karina Szafrańska, Klonowska-Senderska Iwona

  [w:] Medycyna w logopedii. Teoria, wspomaganie, wsparcie. Trzy drogi- Jeden cel., (red) Błeszyński. J. J., Wydawnictwo Harmonia, 2013, Gdańsk, s. 81-97 (rozdział 7),
 • Kryzysy współczesnej młodzieży- analiza przyczyn ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń nastroju i emocjonalno- behawioralnych.

  Karina Szafrańska, Klonowska-Senderska Iwona

  [w:] Kulturowe konteksty zachowań aspołecznych. Implikacje dla profilaktyki i resocjalizacji. (red.) Badora S., Wyd. UJK w Kielcach, Kielce 2013., s. 63-86,
 • Psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne wspomaganie rozwoju wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu cz. II (ASD).

  Karina Szafrańska, Klonowska-Senderska Iwona

  [w:],Medycyna w logopedii. Teoria, wspomaganie. Wsparcie. Trzy drogi - Jeden ceł. Błeszyński J. J. (red.), Wydawnictwo Harmonia, 2013, Gdańsk, s. 97-112 (rozdział 8),
 • Dialog w resocjalizacji.-komunikacja receptą na skuteczne oddziaływania.

  Karina Szafrańska, Klonowska-Senderska Iwona

  [w:] Dialog w integracji i reintegracji społecznej. Z okazji czterdziestolecia pracy naukowej prof. dr hab. Lesława Pytki, (red.) Zacharuk T., Konopczyński M.,. Sobczak S., Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce, 2012, s. 381-399,
 • Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – przyczyna czy skutek sytuacji kryzysowych współczesnej młodzieży.

  Karina Szafrańska, Klonowska-Senderska Iwona

  [w:] Oblicza kryzysu współczesnego człowieka, red. Deręgowska J., Majorczyk M., Świątkiewicz J., Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Poznań 2012 s.171- 193,
 • Zaburzenia afektywne i nastroju u dzieci i młodzieży – przyczyna czy skutek sytuacji kryzysowych współczesnej młodzieży.

  Karina Szafrańska, Klonowska-Senderska Iwona

  [w:] Oblicza kryzysu współczesnego człowieka, red. Deręgowska J., Majorczyk M., Świątkiewicz J., Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, 2012, s. 193-213,
 • Dojrzałość metodologiczna i osobista badacza jako podstawa trafnej koncepcji badań własnych.

  Karina Szafrańska, Klonowska Iwona

  [w:] Badanie, Dojrzewanie, Rozwój (w drodze do doktoratu). Tożsamość naukowa lub dojrzałość metodologiczna jako konieczne warunki dobrej koncepcji badań własnych”, Szlosek F. (red), Warszawa-Radom 2012, s. 131-138,
 • Wybrane zaburzenia behawioralno-emocjonalne u dzieci i młodzieży (ADHD, zespół Aspergera) a niepowodzenia szkolne,

  Karina Szafrańska

  [w:] Karpińska A., Borawska- Kalbarczyk B., (red), Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie, Wyd. Difin, Warszawa: 2012, s. 279-291
 • Drama jako rodzaj twórczej terapii pedagogicznej w rozwijaniu kompetencji językowych u dzieci z zespołem Aspergera,

  Karina Szafrańska

  [w:] J Baran J., Gunia G., Kornaś D.,(red), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, t 2, Wyd. Nauk. UP, Kraków, 2012, str. 177- 207
 • Drama jako metoda rozwijania kompetencji komunikacyjnych u dzieci w wieku szkolnym.

  Karina Szafrańska

  [w:] I.Klonowska-Senderska, K.Szafrańska (red), Oblicza komunikacji. Bariery- zaburzenia-możliwości, Wydawnictwo K2Lider.eu., Warszawa, 2011, s. 32-64.
 • Kliniczne aspekty zaburzeń rozwoju mowy uwarunkowane genetycznie – zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

  Karina Szafrańska, J. Kulwicka -Kamińska, E. Malachowska,

  Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań, 2022.
 • Kształtowanie się celów życiowych nastolatków w pieczy instytucjonalnej. Model ontologiczno-gnozeologiczny.

  Karina Szafrańska

  Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2018,
 • Dziecko ze spektrum autyzmu. Badania – Terapie – Studia przypadków.

  Karina Szafrańska, K, Surga M

  Wydawnictwo WIR Kraków, 2018.
 • Arteterapia w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu nad kompetencjami językowymi i komunikacyjnymi.

  Karina Szafrańska

  Wydawnictwo WiR, Kraków, 2016, ss 201.
 • Wybrane aspekty resocjalizacji,

  Recenzja: dr hab. Tadeusz Sakowicz – profesor UJK.

  Karina Szafrańska, Bogdzio R., (red)

  Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, 2019
 • Wieloaspektowość Logopedii, część 2,

  Recenzja: dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska – profesor UMK, dr hab. Renata Marciniak-Firadza –profesor UŁ.

  Karina Szafrańska, Klonowska Iwona, Małachowska Ewa., (red)

  Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń, 2018
 • Wieloaspektowość Logopedii, część 2.

  Recenzja: dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska – profesor UMK, dr hab. Renata Marciniak-Firadza –profesor UŁ.

  Karina Szafrańska, Klonowska Iwona, Małachowska Ewa., (red)

  Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń, 2018
 • Wieloaspektowość Logopedii część 1,

  Recenzja: dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska – profesor UMK, dr hab. Renata Marciniak-Firadza –profesor UŁ.

  Karina Szafrańska, Klonowska Iwona, Małachowska Ewa., (red)

  Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń , 2017
 • Wieloaspektowość Komunikacji,

  Recenzja: prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska.

  Karina Szafrańska, Klonowska Iwona, Małachowska Ewa., (red)

  Wydawnictwo Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa, 2015 
 • Nie toleruj. Wybrane aspekty Bezpieczeństwa, Wyd. MSW, KGP. Publikacja wydana pod patronatem Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

  Recenzja: prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski.

  Karina Szafrańska, Klonowska Iwona (red)

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa, 2014
 • Oblicza komunikacji. Bariery- zaburzenia-możliwości,

  Recenzja: prof. zw. dr hab. Waldemar Dziak, prof. zw. dr hab. Zdzisław Kosyrz.

  Karina Szafrańska, Klonowska Iwona (red)

  Wydawnictwo eu., Warszawa, 2011

Dorobek organizacyjny

 • Zespół Pedagogiki Specjalnej przy KNP PAN

 • Zespół Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN

 • Polski Związek Logopedów

 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk

 • Członek zespołu ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk m. in. Zespołu Zakładu Badań Społecznych i Ekonomicznych Fundacji Polskiej Akademii Nauk

 • Członek zespołu ekspertów Polskiego Związku Logopedów

 • Członek zespołu ekspertów w dziedzinie promowania i pomocy w rozwijaniu programów terapeutycznych firmy Young Digital Planet w Gdyni (2015-2018)

 • Redaktor merytoryczny czasopisma „Forum logopedy”

dr Karina Szafrańska