dr Krzysztof Olszak

2023- Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Nauk Prawnych Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Doktor nauk prawnych

Radca prawny

Starszy asystent sędziego w Sądzie Najwyższym

2014-2023 prowadzenie zajęć na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego [najpierw w ramach Katedry Prawa Handlowego, następnie w ramach Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa] na kierunkach: prawo, administracja, samorząd terytorialny i polityka regionalna

2015-2017 ukończenie aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie

2014-2020 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia stacjonarne doktoranckie (prawo)

2009-2014 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia stacjonarne magisterskie na kierunku prawo ukończone z wyróżnieniem oraz z wynikiem celującym (średnia ocen ze studiów 4,99)

2013/2014 Universidad Complutense de Madrid w Instituto de Estudios Bursátiles, Hiszpania, semestr zimowy studia na kierunku prawo, stypendium Erasmus

Zainteresowania naukowe: m.in. prawo handlowe, cywilne, publiczne.

Dorobek naukowy

 • Krzysztof Olszak

  Cadernos de Dereito Actual Nº 22. Núm. Ordinario (2023), pp. 373-389
 • Koncepcja większości na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej http://psr.edu.pl/view/abstract/id/16374

  Krzysztof Olszak

  Law • Education • Security, Special Issue 1/2023, s. 293-306
 • Krzysztof Olszak

  Przegląd Sejmowy nr 3/2023, s. 63-85
 • Oktawian Nawrot, Krzysztof Olszak

  Prawo i Więź nr 2/2023, s. 333-360
 • Krzysztof Olszak

  Studia Iuridica t. 94/2022, s. 277-303
 • Relacje między przesłanką godzenia w interes spółki a pozostałymi przesłankami uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej (uchwały wspólników spółki z o.o.)

  Krzysztof Olszak

  Monitor Prawniczy nr 23/2022, s. 1171-1176
 • Interes spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim oraz hiszpańskim

  Krzysztof Olszak

  Warszawa 2022, C.H. Beck (LXIV + 441 stron)
 • Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa za rok 2019, część IV, rozdział VIII (Sprawy ze skarg na przewlekłość postępowania)

  Krzysztof Olszak

  Warszawa 2020, Dom Wydawniczy „Elipsa” na zlecenie: Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
 • Reprezentacja bierna spółki jawnej przy reprezentacji czynnej łącznej przez wspólników

  Krzysztof Olszak

  Monitor Prawa Handlowego, nr 3/2020, s. 25-29.
 • Stosowanie klauzuli rebus sic stantibus w dobie epidemii wirusa SARS-CoV-2”

  Bartłomiej Nowak-Górski, Dominika Mróz, Krzysztof Olszak

  Monitor Prawniczy nr 10/2020, s. 507-514
 • Krzysztof Olszak

  Palestra nr 1/2020, s. 71-78
 • Krzysztof Olszak

  Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda 2019 t. 2, nr 2 (4), poz. 25, s. 319-344
 • Sprawozdanie z I Otwartego Posiedzenia Naukowego Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 27 XI 2017)

  Krzysztof Olszak

  Przegląd Prawa Handlowego nr 2/2018, s. 57-58
 • Krzysztof Olszak

  Palestra nr 7-8/2017, s. 114-126
 • Selected aspects of formation of the Spanish capital companies

  Krzysztof Olszak

  University of Warsaw Journal of Comparative Law, Vol. 3, Fall 2016, Issue 1, p. 97-106
 • Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w kwestii pojęcia produktu leczniczego

  Krzysztof Olszak

  Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego nr 1-2/2013, s. 288-297
 • Piercing the corporate veil w Polsce. Możliwe, potrzebne, zgodne z prawem?

  Krzysztof Olszak

  Biuletyn Prawa Spółek nr 4-5/2013, s. 3-5
 • Warto doprecyzować zakres umocowania prokurenta

  Krzysztof Olszak

  Dziennik Gazeta Prawna, dodatek Prawnik, 28 maja 2019, s. D6
 • Jaką większością głosów rada nadzorcza spółki z o.o. podejmuje uchwały? Kodeks tego nie precyzuje

  Krzysztof Olszak

  Dziennik Gazeta Prawna, dodatek Firma i Prawo, 23 kwietnia 2019, s. C7
 • Odwołanie zarządcy sukcesyjnego

  Krzysztof Olszak

  Dziennik Gazeta Prawna, dodatek Firma i Prawo, 12 marca 2019, s. C8
 • (współautorstwo 50%) w recenzowanej monografii „Aspekty społeczno – prawne rozwoju antycznego Rzymu”, pt. „Rzymska societas jako źródło współczesnej instytucji spółki cywilnej”, Toruń 2016, s. 19-29

  Krzysztof Olszak

 • Autorstwo rozdziału w recenzowanej monografii „50 lat obowiązywania Kodeksu cywilnego w Polsce”, Tom 3 – Prawo spadkowe i odpowiednie stosowanie Kodeksu cywilnego w prawie prywatnym, pt. „Charakter prawny uchwał organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej a zakres zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego”, Warszawa 2015, s. 117‑137

  Krzysztof Olszak

 • Recenzowana monografia „Współczesne wyzwania ochrony zdrowia”, rozdział pt. „Definicja produktu leczniczego w polskim ustawodawstwie na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)”, Warszawa 2013, s. 119-133.

  Mój wkład w powstanie tej monografii polegał na współtworzeniu koncepcji całości tomu oraz sporządzeniu rozdziału pod ww. tytułem

  Krzysztof Olszak

 • „Koncepcja interesu spółki kapitałowej w prawie hiszpańskim”, finansowanie badań naukowych z dotacji MNiSW dla młodych naukowców, 2017-2018

  Krzysztof Olszak

 • „Koncepcja interesu spółki kapitałowej w prawie hiszpańskim i polskim”, finansowanie badań naukowych z dotacji MNiSW dla młodych naukowców, 2018-2019

  Krzysztof Olszak

 • 2013/2014 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014

 • 2012 Stypendium naukowe Marszałka Województwa Warmińsko‑Mazurskiego

 • 2011/2012 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2011/2012

 • 2010-2014 Stypendium rektora UW, stypendium naukowe Uniwersytetu Warszawskiego

Dorobek organizacyjny

 • Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Nauk Prawnych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

dr Krzysztof Olszak