dr Magda Olesiuk-Okomska

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Badacz i wykładowca akademicki. Prawnik praktyk; w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zdała egzamin adwokacki. Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Absolwentka Nowoczesnej Dyplomacji i Służb Zagranicznych. Stypendystka m.in. School of Criminology and Criminal Justice, Northeastern University, Boston, USA. Ukończyła International Study Program in Law (University of Eastern Finland); School of Comparative US-EU Law (College of Law, Michigan State University); Studium Polityki Zagranicznej (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych); oraz szereg kursów i szkoleń, w tym: Winter Course on International Law (The Hague Academy of International Law) i Terrorism and Counterterrorism: Comparing Theory and Practice (Universitet Leiden). Autorka ponad dwudziestu opracowań, w językach polskim i angielskim, poświęconych prawu.

Dorobek naukowy

 • A Transnational Crime of Grooming in the Polish Penal Code.

  Magda Olesiuk-Okomska

  Journal of Security and Sustainability Issues, Volume 13, Issue 1 (2023), s. 251 – 255.
 • Handel ludźmi jako kodeksowe przestępstwo transnarodowe.

  Magda Olesiuk-Okomska

  Law, Education, Security, 1/2023, s. 169 – 182.
 • Selected Legal Aspects of Donation After Circulatory Death in Poland.

  Magda Olesiuk-Okomska, i in.

  Annals of Transplantation, 2019; 24, s. 93 - 99.
 • Interdisciplinary Research on Consent of Alzheimer’s Patients to Medical Procedures.

  Magda Olesiuk-Okomska, Ewa Monika Guzik-Makaruk

  Journal of Bioanalysis & Biomedicine 2018, vol 10(4), s. 88 - 90.
 • Klasyfikacja dawców zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia.

  Magda Olesiuk-Okomska, Ewa Monika Guzik-Makaruk

  Zeszyty Prawnicze, 18.2/2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, s. 5 - 29.
 • Consent to medical procedures of patients with neurodegenerative diseases: a comparative study of legal regulations in selected European countries and in the United States.

  Magda Olesiuk-Okomska

  Journal of Alzheimer’s Disease 2018, vol. 63, no. 1, s. 1 - 15.
 • Przestępstwa międzynarodowe podlegające rozpoznaniu przez międzynarodowe trybunały karne.

  Magda Olesiuk-Okomska

  International Journal of Legal Studies, no. 2(2) 2017, Warszawa 2017, s. 73 - 86.
 • Wybrane aspekty transplantacji narządów w Stanach Zjednoczonych.

  Magda Olesiuk-Okomska, Ewa Monika Guzik-Makaruk

  Zeszyty Prawnicze, 17.2/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, s. 5 - 35.
 • Zgoda na pobieranie komórek, tkanek i narządów ex mortuo w amerykańskim systemie transplantacyjnym.

  Magda Olesiuk-Okomska

  Białostockie Studia Prawnicze 2017 vol. 22 nr 2, s. 69 - 84.
 • Wpływ regulacji Unii Europejskiej na prawo pokrzywdzonego do pomocy tłumacza w polskiej procedurze karnej.

  Magda Olesiuk-Okomska

  Białostockie Studia Prawnicze, Zeszyt 15, Białystok 2014, s. 197 - 207.
 • Dzisiejszy terroryzm. Trudności i wyzwania w badaniach nad terroryzmem.

  Magda Olesiuk-Okomska

  J. Jędrzejewska, J. Kozłowska (red.), Wybrane zagadnienia z zakresu prawa, bezpieczeństwa i terroryzmu, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., Lublin 2021, s. 106 - 113.
 • Współczesny terroryzm a bezpieczeństwo międzynarodowe. Wybrane aspekty.

  Magda Olesiuk-Okomska, Zbigniew Kuźniar

  J. Gierszewski, M. Kubiak (red.), Kultura bezpieczeństwa w teorii i praktyce, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 210 - 228.
 • Geneza regulacji w zakresie zwalczania handlu ludźmi w międzynarodowym prawie karnym.

  Magda Olesiuk-Okomska

  Z. Kuźniar, K. Tomaszycki, A. Łapińska (red.), Zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku – III. Walka z przestępczością a profilaktyka społeczna, wyd. Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2018, s. 45 - 63.
 • Law on Human Cloning in Poland.

  Magda Olesiuk-Okomska

  Ö.  Yenerer Çakmut (red.), Uluslararasi Gen Hukuku Sempozyumu, wyd. Seçkin, Ankara 2018, s. 113 - 121.
 • Law on Donation after Circulatory Death in Poland.

  Magda Olesiuk-Okomska

  (w:) I. H. Hanci, Y. Ünver (red.), IV. Uluslararasi Saglik Hukuku Kongresi, wyd. Seçkin, Ankara 2018, s. 555 - 562.
 • Umowa międzynarodowa jako źródło polskiego prawa karnego.

  Magda Olesiuk-Okomska

  I. Kraśnicka, W. Hryniewicka-Filipkowska (red.), Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom II, Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Białystok 2017, s. 33 - 46.
 • Geneza międzynarodowego sądownictwa karnego.

  Magda Olesiuk-Okomska

  K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 4, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2017, s. 77 - 87.
 • Kodeksowe regulacje przestępstwa handlu ludźmi w świetle zobowiązań międzynarodowych Polski.

  Magda Olesiuk-Okomska

  A. Pytka, M. Szala (red.), Prawno-społeczne aspekty życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., Lublin 2017, s. 31 - 43.
 • Handel ludźmi w perspektywie uniwersalnej, regionalnej i krajowej – skala zjawiska.

  Magda Olesiuk-Okomska

  K. Pujer (red.), Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań XXI wieku, Exante, Wrocław 2017, s. 73 - 82.
 • Realizacja Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Wielkiej Brytanii.

  Magda Olesiuk-Okomska

  E. M. Guzik-Makaruk, E. W. Pływaczewski (red.), Współczesne oblicza bezpieczeństwa, Temida 2, Białystok 2015, s. 43 - 54.
 • Prawa procesowe osób podejrzanych i oskarżonych w regulacjach Unii Europejskiej.

  Magda Olesiuk-Okomska

  E. Kowalewska-Borys, K. Chomicz (red.), Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Wyzwania i perspektywy, Difin, Warszawa 2015, s. 13 - 24.
 • Zwalczanie przemytu tytoniu w Wielkiej Brytanii.

  Magda Olesiuk-Okomska

  E. W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys (red.), Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2015, s. 127 - 137.
 • Wpływ regulacji Unii Europejskiej na udział tłumacza w polskiej procedurze karnej.

  Magda Olesiuk-Okomska

  rozdział w monografii
 • Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym w Australii.

  Magda Olesiuk-Okomska

  E. M. Guzik-Makaruk, E. W. Pływaczewski, E. Zatyka (red.), Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego: wybrane aspekty prawne i kryminologiczne, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s. 277 - 288.
 • Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym w Kanadzie.

  Magda Olesiuk-Okomska

  E. M. Guzik-Makaruk, E. W. Pływaczewski, E. Zatyka (red.), Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego: wybrane aspekty prawne i kryminologiczne, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s. 337 - 347.
 • Udział tłumacza a prawo do rzetelnego procesu w polskiej procedurze karnej.

  Magda Olesiuk-Okomska

  D. Kierzkowska (red.), Nowe zadania tłumaczy sądowych w rozszerzonej Europie, TEPIS, Warszawa 2014, s. 59 - 68.
 • Nowe podejście do zwalczania przestępczości zorganizowanej w Wielkiej Brytanii.

  Magda Olesiuk-Okomska

  K. Laskowska (red.), Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej, Temida 2, Białystok 2014, s. 189 - 218.
 • Pobyty stypendialne: School of Criminology and Criminal Justice, Northeastern University, Boston, USA i University of Eastern Finland, Joensuu, Finlandia

   

  Magda Olesiuk-Okomska

 • Czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, w kraju i za granicą, w tym m.in. w Turcji i Stanach Zjednoczonych.

  Magda Olesiuk-Okomska

Dorobek organizacyjny

 • Członek Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

  2021-2024
 • Członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

 • Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii

 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

Pozostałe osiągnięcia

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

dr Magda Olesiuk-Okomska