dr Mariusz Snopek

Mariusz Snopek – doktor nauk społecznych, pedagog, adiunkt w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, koordynator kierunku Penitencjarystyka. Wieloletni specjalista penitencjarny w służbie więziennej okręgu opolskiego, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Opolu. Autor trzech monografii autorskich, dwóch prac redagowanych, trzech współredagowanych oraz około 40 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach i monografiach, krajowych i zagranicznych.

Popularyzator nauki, organizator w murach macierzystej uczelni takich przedsięwzięć, jak koncerty zespołów więziennych oraz spektakli teatralnych. Jest inicjatorem i organizatorem wystawy „Efekty więziennej izolacji” prezentującej wytwory skazanych, zarówno o wymiarze melioratywnym (obrazy, rzeźby wiersz itp.), jak i pejoratywnym (narzędzia do samouszkodzeń, tatuowania, przemytu itp.). Wystawa prezentowana była w uniwersytetach, muzeach i innych placówkach o charakterze edukacyjnym. Wszystkie eksponaty zostały pozyskane z jednostek penitencjarnych i należą do prywatnych zbiorów dra Snopka.

Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień resocjalizacyjnych i penitencjarnych, w szczególności patologizacji zachowań ludzkich oraz pejoratywnych aspektów uwięzienia. Badawczo podejmuje takie kwestie, jak zjawisko nieformalnej stratyfikacji społecznej, degradacja psychospołeczna, deprywacja potrzeb uwarunkowana izolacją penitencjarną oraz mechanizmy obronne stosowane w sytuacji trudnej wynikłej z inkarcerowania, jak również zdobienie i piętnowanie ciała.

Dorobek naukowy

Dorobek dydaktyczny

 • Autor materiałów dydaktycznych (sylabusów i programów zajęć) do ponad 10 przedmiotów, m.in. penitencjarystyka, człowiek w sytuacji izolacji społecznej, izolacja penitencjarna z perspektywy melioratywnej oraz – odrębnie – pejoratywnej, kultura fizyczna w resocjalizacji, współczesne problemy reintegracji społecznej, resocjalizacja w środowisku otwartym.

   

  Promotor ponad 30 prac dyplomowych oraz recenzent blisko 65 dysertacji.

   

  Pracownik z doświadczeniem w nauczaniu następujących przedmiotów:

  – Człowiek w sytuacji izolacji społecznej

  – Instytucje wychowania resocjalizującego

  – Izolacja penitencjarna z perspektywy melioratywnej

  – Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej

  – Kryminologiczne aspekty ludzkich zachowań

  – Kultura fizyczna w resocjalizacji

  – Metodyka wychowania resocjalizującego

  – Pedagogika resocjalizacyjna

  – Penitencjarystyka

  – Podkultura więzienna

  – Profilaktyka kreatywna

  – Profilaktyka nieprzystosowania społecznego

  – Profilaktyka społeczna

  – Resocjalizacja w środowisku otwartym

  – Strategie wychowania resocjalizującego

  – Systemy pracy penitencjarnej

  – Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej

  – Współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej

  – Współczesne problemy reintegracji społecznej

  – Zjawisko tatuażu we współczesnej kulturze

  – Zjawisko tatuażu więziennego

Dorobek organizacyjny

 • Pełnione funkcje

  – Przewodniczący komisji przeprowadzającej końcowy egzamin ustny na studiach podyplomowych dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej (2024).

  – Przewodniczący zespołu ds. opracowania siatki studiów na kierunku Penitencjarystyka (2024).

  – Przewodniczący zespołu ds. opracowania regulaminu praktyk studenckich oraz efektów kształcenia na kierunku Penitencjarystyka (2023).

  – Zastępca przewodniczącego komisji przeprowadzającej test wiedzy będący etapem rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie Penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej (2023).

  – Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Opolu w dziedzinie pedagogika o specjalności penitencjarystyka (od 2021)

  – Członek Rady Terenowej Okręgu Opolskiego do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym (od 2017).

  – Kierownik Pracowni edukacyjno-wystawienniczej „Efekty więziennej izolacji” w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO (2021-2023).

  – Członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego (od 2016).

  – Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2014-2020).

  – Członek komisji w konkursie na Najlepszy Autorski Program Integracji Rodzin Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu (2013).

  – Członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (2013).

  – Koordynator porozumienia Uniwersytetu Opolskiego z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Opolu (2014-2023).

  – Opiekun naukowy Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy” (2009-2020).

  – Członek Rady Programowej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego (2017-2023).

  – Kierownik studiów podyplomowych „Resocjalizacja instytucjonalna” prowadzonych w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego (studia utworzone w 2013 roku).

  – Członek zespołu przygotowujący wniosek do Centralnej Komicji ds. Stopni i Tytułów o przyznanie uprawnień do nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (2018).

  – Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego (2008- 2012).

 • Udział w pracach komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji/sympozjum

  – Organizator i członek komitetu naukowego Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt. „Psychospołeczne uwarunkowania dobrostanu funkcjonariuszy Służby Więziennej”; 11.10.2023 r., Warszawa.

  – Współorganizacja Konferencji Naukowej pt. „Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – w stulecie odzyskania niepodległości”; 16.11.2018 r., Opole.

  – Współorganizacja V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej”; 24-25.10.2016 r., Opole.

  – Współorganizacja IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec wybranych kategorii więźniów”; 21-22.10.2013 r., Opole.

  – Współorganizacja III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Kadrowo-organizacyjne uwarunkowania procesu resocjalizacji w placówkach penitencjarnych”; 03-04. 11. 2011 r., Opole.

 • Udział w projektach

  Kierownik międzynarodowego projektu „Psychospołeczne uwarunkowania dobrostanu funkcjonariuszy Służby Więziennej (psychosocial determinants or wellbeing of prison officers, acronym: WELLPO)”; projekt Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki działającego przy Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości; 2023.

 • Prace organizacyjne

  – Organizator ponad 60 zbiórek książek oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych w jednostkach penitencjarnych (zebrano ponad 4.000 woluminów książek oraz kilka tysięcy materiałów pomocnych w organizacji zajęć kulturalno-oświatowych).

  – Organizator w murach uczelni ponad 40 spotkań okolicznościowych oraz wykładów otwartych dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej; przedsięwzięcia – wykłady praktyków, jak również koncerty i spektakle teatralne skazanych – miały charakter edukacyjny, promujący twórczą resocjalizację.

   

Pozostałe osiągnięcia

Nagrody i wyróżnienia

 • Srebrna odznaka Ministra Sprawiedliwości „Za zasługi dla więziennictwa” (zarządzenie z dnia 21 czerwca 2024 roku).

 • Brązowa odznaka Ministra Sprawiedliwości „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (zarządzenie z dnia 31 stycznia. 2019 roku)

 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Opolskiego za profesjonalizm i wzorcową pracę na stanowisku badawczo-dydaktycznym (przyznana w dniu 01.10.2019 roku).

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Opolskiego za profesjonalizm i wzorcową pracę na rzecz UO (przyznana w dniu 05.10.2021 roku).

 • W latach 2013-2022 dwudziestokrotnie nagrodzony przez Dyrektorów Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu oraz Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, wzorcowe wypełnianie swoich obowiązków i przejawianie inicjatywy oraz podnoszenie wydajności pracy oraz jej jakości.

Staż naukowy (zagraniczny)

 • Udział w stażu naukowo-dydaktycznym w Instytucie Służby Więziennej w Kijowie (Інститут кримінально-виконавчої служби) w dniach 11-17.04.2016 roku.

Przeprowadzone wykłady otwarte w kraju

 • Wykład w ramach „10. Wielkiego Finału Skupu Kultury” pt. „Tatuowanie ciała za wielkim murem, czyli o symbolach na skórze w polskich więzieniach”, Gliwice, 2024.

 • Wykład w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu pt. „Tatuaż więzienny – znaczenia i symbolika kryminalnych dziar”, Toruń, 2022.

 • Wykład w ramach „Opolskiego Festiwalu Nauki” pt. „Tatuaż w polskich więzieniach – znaczenie trwałych malowideł w środowisku ludzi izolowanych”, Opole, 2022.

 • Wykład w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu pt. „Więzienna rzeczywistość – melioratywne i pejoratywne aspekty izolacji penitencjarnej”, Nowy Sącz, 2021.

 • Wykład w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego pt. „Degradacja w środowisku więziennym”, Opole, 2020.

 • Wykład w ramach „ArtNoc – Gliwicka noc otwartych galerii” wygłoszony w Muzeum Tatuażu pt. „Tatuaż w środowisku więzienny. Klasyczna symbolika”, Gliwice, 2018.

 • Wykład w ramach „ArtNoc – Gliwicka noc otwartych galerii” wygłoszony w Muzeum Tatuażu pt. „Tatuaż w środowisku więzienny. Współczesne oblicze kryminalnych motywów”, Gliwice, 2018.

 • Wykład w ramach „Warsztatów z ekspertem” wygłoszony w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego pt. „Więźniowie poszkodowani – psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej”, Opole, 2018.

 • Wykład w ramach „Warsztatów z ekspertem” wygłoszony w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego pt. „Zjawisko tatuażu w żeńskich zakładach karnych”, Opole, 2018.

 • Wykład w ramach „Spotkanie z ekspertem” wygłoszony w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego pt. „Tatuaż w polskich więzieniach”, Opole, 2017.

 • Wykład w Wydziale Studiów Edukacyjnych oraz Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Tatuaż więzienny – dawniej i dziś”, Poznań, 2016.

 • Wykład w ramach „Tattooatorium – Bydgoskie Laboratorium Tatuażu” wygłoszony w Wyższej Szkole Gospodarki pt. „Tatuaż w podkulturze więziennej”, Bydgoszcz, 2016.

 • Wykład w Instytucie Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Skazani poszkodowani – specyfika populacji osób zdegradowanych”, Kraków, 2015.

 • Wykład w Instytucie Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Zjawisko tatuażu w polskich więzieniach”, Kraków, 2015.

 • Wykład w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pt. „Zjawisko tatuażu więziennego – od podkultury do popkultury…”, Warszawa, 2012.

 • Wykład w Muzeum Mazowieckim w Płocku pt. „Zjawisko tatuażu w Polsce”, Płock, 2011.

 • Wykład w Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. „Tatuaż- moda, pasja czy przymus? Dekorowanie ciała w czasach nam współczesnych”, Zielona Góra, 2010.

 • Wykład dla Pełnomocników ds. bezpieczeństwa zielonogórskich szkół gimnazjalnych, pedagogów i dyrektorów szkolnych, przedstawicieli Urzędu Miasta pt. „Motywy i granice zmiany własnego ciała poprzez tatuaż i inne modyfikacje”, Zielona Góra, 2010.

 • Wykład w Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pt. „Zabawa z ciałem – droga do wolności czy zatracenia?”, Lublin, 2010.

 • Wykład w Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pt. „Tatuaż drogą do wolności. Zjawisko zabarwiania ciała wśród reprezentantów świata izolowanego oraz wolnościowego”, Lublin, 2010.

Przeprowadzone wykłady otwarte za granicą

 • Wykład w Instytucie Służby Więziennej (Інститут кримінально-виконавчої служби) pt. „Resocjalizacja penitencjarna w Polsce – zasady działania, organizacja i funkcjonowanie zakładów karnych”, Kijów, 2016.

 • Wykład w Instytucie Służby Więziennej (Інститут кримінально-виконавчої служби) pt. „Formalny i nieformalny podział więźniów w polskich zakładach karnych”, Kijów, 2016.

 • Wykład w Instytucie Służby Więziennej (Інститут кримінально-виконавчої служби) pt. „Specyfika zjawiska tatuowania oraz samouszkadzania ciała w polskich zakładach karnych”, Kijów, 2016.

Przeprowadzone szkolenia

 • Szkolenie kadry więziennej Zakładu Karnego w Kluczborku pt. „Pozasądowe następstwa izolacji penitencjarnej i sposoby radzenia sobie z nimi przez osoby pozbawione wolności”, Kluczbork, 2024.

 • Szkolenie kadry więziennej Zakładu Karnego w Kluczborku pt. „Diagnozowanie i prognozowanie w warunkach izolacji penitencjarnej – problematyka właściwego określania deficytów osób pozbawionych wolności”, Oddział Zewnętrzny w Sierakowie Śląskim, 2024.

 • Szkolenie kadry więziennej Zakładu Karnego w Kluczborku pt. „Tatuażu więzienny, jako źródło informacji osobopoznawczych – analiza symboli i znaczenia trwałych malowideł na skórze”, Kluczbork, 2023.

 • Szkolenie pedagogów z zakresu marginalizacji i reintegracji społecznej pt. „Skargowości osób pozbawionych wolności, a umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie”, Krynica-Zdrój, 2020.

 • Szkolenie pedagogów z zakresu marginalizacji i reintegracji społecznej pt. „Pozasądowe następstwa izolacji penitencjarnej i formy przystosowania się do niej – czyli dlaczego trudno wyjść z więzienia”, Krynica-Zdrój, 2020.

 • Szkolenie pedagogów z zakresu marginalizacji i reintegracji społecznej pt. „Psychospołeczne skutki degradacji więźniów poszkodowanych”, Krynica-Zdrój, 2020.

 • Szkolenie pedagogów z zakresu marginalizacji i reintegracji społecznej pt. „Trwałe zdobienie ciała a marginalizacja społeczna”, Krynica-Zdrój, 2020.

 • Szkolenie pedagogów z zakresu marginalizacji i reintegracji społecznej pt. „Tatuaż w populacji kobiet inkarcerowanych”, Krynica-Zdrój, 2020.

 • Szkolenie kadry penitencjarnej jednostek OISW w Opolu oraz OISW w Katowicach z zakresu diagnozowania penitencjarnego pt. „Predykatory zachowań przestępczych w diagnozowaniu skazanych”, Karpacz, 2019.

 • Szkolenie (dwukrotnie) kadry penitencjarnej jednostek OISW w Opolu (młodszych wychowawców) z zakresu diagnozowania i prognozowania penitencjarnego, Opole 2018.

 • Szkolenie kadry penitencjarnej w ramach szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu pt. „Symbolika i znaczenie tatuaży więziennych”, Kalisz 2015.

 • Szkolenie kadry penitencjarnej jednostek OISW w Opolu (młodszych wychowawców) z zakresu opracowywania diagnozy niezbędnej do Indywidualnego Programu Oddziaływania pt. „Problematyka właściwego diagnozowania deficytów osób pozbawionych wolności – predyktory zachowań przestępczych a dobór adekwatnych oddziaływań resocjalizacyjnych”, Turawa, 2015.

 • Szkolenie (trzykrotnie) kadry penitencjarnej jednostek OISW w Opolu (wychowawcy działu penitencjarnego) z zakresu opracowywania programów resocjalizacyjnych pt. „Problematyka właściwego opracowywania programów resocjalizacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz metodologii i metodyki resocjalizacyjno-pedagogicznej”, Opole, 2015.

 • Szkolenie kadry penitencjarnej Aresztu Śledczego w Toruniu pt. „Zjawisko tatuażu w życiu społeczności izolowanej. Tradycyjna i współczesna symbolika tatuowanych motywów”, Toruń, 2010.

Czynny udział w konferencjach naukowych

 • Konferencja Naukowa pt. „Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych”, Krynica-Zdrój, 11-13.12.2019.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – w stulecie odzyskania niepodległości”, Opole, 16.11.2018.

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej”, Toruń, 19-20.04.2018.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej”, Opole, 24-25.10.2016.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Teoretyczna pt. „Polityka karna Ukrainy w badaniach młodych naukowców”, Kijów, 15.04.2016.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Teraźniejszość i perspektywy opieki duszpasterskiej”, Kijów, 13-14.04.2016.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji  i resocjalizacji”, Gdańsk, 18-19.11.2015.

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność”, Toruń, 27.03.2015.

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Nowoczesna nauka dla penitencjarnej praktyki”, Kijów, 04.12.2014.

 • IV Polskie Sympozjum Penitencjarne pt. „Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system”, Kalisz, 13-15.11.2013.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a synergia zagrożeń”, Opole, 07.11.2013.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec wybranych kategorii więźniów”, Opole, 21-22.10.2013.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec wybranych kategorii więźniów”, Opole, 21-22.10. 2013.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Profilaktyka, resocjalizacja a przestępczość współczesnych nieletnich – doświadczenia polskie i europejskie”, Opole, 24.11.2011.

 • Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym”, Opole, 07-08.11.2011.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Kadrowo-organizacyjne uwarunkowania procesu resocjalizacji w placówkach penitencjarnych”, Opole-Turawa, 03-04.11.2011.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Kadrowo-organizacyjne uwarunkowania procesu resocjalizacji w placówkach penitencjarnych”, Opole-Turawa, 03-04.11.2011.

 • Konferencja Naukowa pt. „Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy”, Kazimierz Dolny, 12-17.09.2011.

 • Konferencja Naukowa pt. „Między negacją a afirmacją – kryzys oddziaływań pedagogicznych (?)”, Olsztyn, 13.06.2011.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną”, Tarnobrzeg, 23-24.11.2010.

 • Konferencja Naukowa pt. „Godne życie – problematyka przemocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych”, Opole, 15.06.2010.

 • Konferencja Naukowa pt. „Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie. Horyzonty społeczne i resocjalizacyjne”, Olsztyn, 11.06.2010.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego”, Opole, 22-24.11.2009.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Soziale Probleme von Schuljugendlichen in postsozialistischen Staaten”, Poznań, 5-7.10.2009.

 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Komunikacja interpersonalna i drogi dochodzenia do porozumienia”, Racibórz, 24-25.04.2008.

 • Konferencja Naukowa pt. „Wykluczenie-Marginalizacja-Integracja”, Olsztyn, 05-06.06.2008.

dr Mariusz Snopek