dr Piotr Banasiak

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwa. Stopień doktora uzyskał w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w 2019 roku. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, specjalność: Dowodzenie. Były menedżer kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Były instruktor obrony cywilnej z zakresu powszechnej samoobrony ludności. Agent celny, Strażak, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Uczestnik wielu szkoleń, m. in.:

z zakresu korupcji w administracji publicznej organizowanych przez CBA,

szkolenia z zakresu ratownictwa w ramach struktur OSP realizowanych przez PSP,

kursów z zakresu ochrony osób i mienia.

Zainteresowania naukowe i zawodowe: Bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne UE, bezpieczeństwo publiczne, teoria bezpieczeństwa, pożarnictwo, zabezpieczenia imprez masowych, grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego, zagrożenia związane ze zjawiskiem terroryzmu, zarządzanie w jednostkach publicznych, współczesne koncepcje zarządzania, zarządzanie i dowodzenie, wywiad i kontrwywiad gospodarczy, zarządzanie strategiczne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna.

Dorobek naukowy

 • Wpływ konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy na poczucie bezpieczeństwa Polaków.

  Piotr Banasiak

  Annales Universitatis Academiae „Studia Politologica” 2023.
 • Wpływ procesu edukacji na kształtowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego – zarys tematu.

  Piotr Banasiak

  PWSZ, Kalisz: 2018.
 • Wpływ jednostek ochotniczych straży pożarnych na bezpieczeństwo i porządek publiczny [w:] Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego, E. Ślachcińska (red.).

  Piotr Banasiak

  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań: 2017
 • Organizacje pożytku publicznego jako element kształtujący bezpieczeństwo wewnętrzne kraju – wyzwania dla organizacji pozarządowych [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa organizacji, A. Matuszewska, D. Łada (red.).

  Piotr Banasiak

  Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2016.
 • Wybrane problemy obrony cywilnej w kraju [w:] Odkrywamy naukę – zeszyt debiutów naukowych nr 3, P. Kamiński, P. Banasiak (red.).

  Piotr Banasiak

  Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2016.
 • Negatywne czynniki wpływające na kreowanie wizerunku funkcjonariusza Policji w ocenie społecznej – zarys problemu [w:] Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego, E. Ślachcińska (red.).

  Piotr Banasiak

  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2016.
 • Zdolność Straży Pożarnej do przeciwdziałania zagrożeniom na terenie województwa wielkopolskiego [w:] Wybrane problemy i wyzwania bezpieczeństwa, bezpieczeństwo jednostkowe – bezpieczeństwo zbiorowe, ujęcie interdyscyplinarne, K. Zawieja-Żurowska (red.).

  Piotr Banasiak

  Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin: 2015.
 • Działania prewencyjne Państwowej Straży Pożarnej jako element zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat ochrony ppoż.

  Piotr Banasiak

  [w:] State fire service’s prevention actions as a part of increasing social awareness about fire prevention, Instytut Dowodzenia Akademia Pożarnicza, Mińsk, 2015
 • Zagrożenia wynikające ze stosunku pracy w służbie Państwowej Straży Pożarnej

  Piotr Banasiak

  [w:] Bezpieczeństwo pracy – Środowisko, Zarządzanie – Tom 1, D. Zwolińska (red.), Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2015.
 • Zagrożenia występujące w pracy funkcjonariuszy Policji [w:] Odkrywamy naukę, P. Kamiński (red.),

  Piotr Banasiak

  Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2014.
 • Osobisty monitoring wizyjny funkcjonariusza Policji jako innowacyjna forma zapewnienia bezpieczeństwa w działaniach Policji [w:] Public management 2014 – Innowacyjność w procesach zarządzania i dowodzenia organizacjami publicznymi, W. Kieżuń, J. Wołejszo, T. Całkowski (red.),

  Piotr Banasiak

  Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2014.
 • „Rola dzielnicowego jako istotnego podmiotu bezpieczeństwa i porządku publicznego w środowisku lokalnym, funkcjonującego w ramach formuły „community policing” – wybrane problemy.

  Piotr Banasiak

  XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, Uniwersytet Wrocławski 
 • „Wpływ jednostek ochotniczych straży pożarnych na bezpieczeństwo i porządek publiczny”

   

   

  Piotr Banasiak

  Determinanty bezpieczeństwa wewnętrznego, WSB Poznań, Poznań 07.04.2017r
 • „Wpływ przemocy w rodzinie na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju“

    

  Piotr Banasiak

  II Naukowa Konferencja „Podnieśmy kurtynę przemocy…”, PWSZ Kalisz, 26.11.2015;

Dorobek organizacyjny

 • Adiunkt Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.

  2023
 • Ekspert ds. opiniowania zgodności tematów projektów naukowych z dyscypliną nauki o bezpieczeństwie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (od 2023 Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu)

  2020
 • Recenzent projektów dyplomowych na studiach I stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (od 2023 Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu)

  2020
 • Promotor projektów dyplomowych na studiach I stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (od 2023 Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

  2020
 • Współorganizacja II Wielkopolskiej Olimpiady na temat bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

  2018
 • Pełniący obowiązki menadżera kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach zastępstwa w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

  01.10.2018 - 31.08.2021
 • Członek Rady Programowej Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

  2018
 • Członek komisji organizacyjnej konferencji w Zakładzie Dydaktycznym Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

  2014
dr Piotr Banasiak