dr Piotr Molenda

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (praca poświęcona mnemotechnice polskiej XIX i początku XX w.). Absolwent  Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a także studiów podyplomowych – menedżer w oświacie (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium). Przez wiele lat związany ze szkolnictwem: pracował m.in. jako nauczyciel konsultant, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie; w latach 2009-2020 prowadził zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu dydaktyki i pedeutologii.  Obecnie adiunkt  w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarytyki  Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Zainteresowania badawcze realizuje wokół zagadnień związanych z edukacją regionalną i patriotyczną oraz historią i zastosowaniem metod mnemotechnicznych w nauczaniu (opracował m.in. monografię:  Méthode mnémonique polonaise. Antoni Jaźwiński (1789-1870) i jego sztuka pamięci (2013). Przeprowadził  liczne szkolenia dla nauczycieli dotyczące m.in.: regionalizmu, metod uczenia się, pracy z uczniem zdolnym. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, redaktor trzech zbiorów scenariuszy zajęć dotyczących dziedzictwa kulturowego Wielkopolski.  Przygotował i koordynował cztery projekty edukacji regionalnej w południowej Wielkopolsce.  W latach 2013-2015 pełnił na terenie powiatu kaliskiego obowiązki specjalisty-koordynatora sieci kształcenia nauczycieli dotyczącej tematyki twórczego myślenia.

Dorobek naukowy

Dorobek dydaktyczny

 • Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zakresie egzaminu maturalnego z historii, wiedzy o społeczeństwie, a także egzaminu z przedmiotów humanistycznych w gimnazjum

  wybrane lata w okresie 2001-2008
 • Współpraca z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium. Prowadzenie zajęć z dydaktyki i pedeutologii, autor sylabusów do ww. przedmiotów,  ­opieka nad praktykami pedagogicznymi słuchaczy, członkostwo w pracach Komisji Egzaminu Dyplomowego.

  2009-2020
 • Opracowanie czterech programów szkoleń (wraz z obudową dydaktyczną) dla nauczycieli powiatu kaliskiego w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

  2013
 • Cykl zajęć dla nauczycieli z zakresu dydaktyki twórczości realizowany w ramach projektu POKL w powiecie ostrowskim

  2014
 • Między przekazem oralnym a piśmiennym. E-learning jako rozwiązanie wspierające procesy zapamiętywania informacji – wykład podczas konferencji poświęconej e-learningowi, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

  2014
 • Warsztaty  dla nauczycieli: Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów zdolnych. Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Piła.

  2016.
 • Metody i formy wspierające aktywny i efektywny przebieg procesu dydaktycznego zajęcia dla kadry Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

  2016, 2018
 • Strategie uczenia się wspierające aktywność poznawczą   (wykład dla nauczycieli konsultantów z Wielkopolski, Uniejów.

  2018
 • Wybrane metody i techniki rozwijające pamięć i twórczą aktywność ucznia – warsztaty w ramach Targów Edukacyjnych w Poznaniu

  2020.
 • Opracowanie programu nauczania: Kalisz w edukacji historycznej. Program nauczania treści regionalnych w klasach IV–VIII szkoły podstawowej.

  2021

Pozostałe osiągnięcia

Finalista nagrodzony w Konkursie Wielkopolski Nauczyciel Roku

(2019)

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza za działalność dydaktyczno-wychowawczą

(2016)

Medal Komisji Edukacji Narodowej

(2015)

dr Piotr Molenda