dr Mateusz Lewandowski

Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Obronił pracę doktorską pt. „Rola Służby Więziennej w realizacji zadań w systemie bezpieczeństwa narodowego RP” w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Absolwent studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe ukończonych na Wydziale Cybernetyki WAT a także studiów podyplomowych w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz w zakresie penitencjarystyki. Ukończył program mentoringowy TopMinds Fundacji Fulbrighta. Autor kilkunastu artykułów naukowych/rozdziałów w monografiach naukowych. Podporucznik Służby Więziennej, koordynator Pracowni Prawa i Porządku Publicznego Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Aktualne zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych, bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia bezpieczeństwa, środki przymusu bezpośredniego.

Dorobek naukowy

 • Poczucie bezpieczeństwa funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę na stanowisku monitorowego – raport z badań

  Mateusz Lewandowski, Mariusz Kuryłowicz, Marcin Mazurek, Agnieszka Pytka.

  The Prison Systems Review 2023, 118(1), s. 97-119.
 • Mateusz Lewandowski

  Przegląd Policyjny 2022; 146 (2), s.161-171
 • Mateusz Lewandowski, Adam Kołodziejczyk

  The Prison Systems Review; 2021, nr 113, s.171-188
 • Mateusz Lewandowski

  Wiedza Obronna 2019, nr 1-2(266-267), s.117-131
 • Mateusz Lewandowski

  De Securitate et Defensione 2019, nr 1(5), s. 169-185
 • Mateusz Lewandowski, Grzesiak Sławomir, Boczkowska Małgorzat

  Kuryłowicz M., Strzelec M. (red.), Praca penitencjarna, Warszawa: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; 2022, s. 129-158
 • Mateusz Lewandowski

  Kuryłowicz M., Strzelec M. (red.), Prawo i porządek publiczny, Warszawa: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; 2022, s.165-182
 • Mateusz Lewandowski

  Kuryłowicz M., Strzelec M. (red.), Prawo i porządek publiczny, Warszawa: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; 2022, s. 9-31
 • Mateusz Lewandowski

  Grzesiak S., Szewczyk M., Potencjał kadrowy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych zadań służbowych, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa; 2022, s.155-168
 • Zderzenie cywilizacji w mikroskali. Czy polskim jednostkom penitencjarnym grozi destabilizacja na tle narodowościowym?

   

  Mateusz Lewandowski

  Urbański D., Panek M. (red.), Obywatele miast. Miasta obywateli. Wokół problematyki bezpieczeństwa społeczności lokalnej,Płock: Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku; 2020
 • Służba Więzienna dla społeczeństwa. Współpraca formacji z instytucjami oświatowymi

   

  Mateusz Lewandowski

  Piotrowska-Trybull M., Kaczmarek A., Niemiec M. (red.), Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju. Aspekty społeczne, gospodarcze, obronne, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej; 2020.
 • Mateusz Lewandowski

  Grzesiak S. (red.), Psychopedagogiczne konteksty wykonywania kary pozbawienia wolności,Warszawa: Wydawnictwo DiG; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki; 2020
 • Style kierowania i ich skuteczność w sytuacjach kryzysowych

   

  Mateusz Lewandowski

  Tykarska M. (red.), Wiedza i innowacje młodych naukowców 2019: materiały pokonferencyjne, Warszawa: Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego; 2020
 • Implikacje rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dla współczesnej polityki bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec.

  Mateusz Lewandowski

  Sygidus K., Łubiński P., Svyrydenko D. (red.), Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar prawny, ekonomiczno-społeczny i międzynarodowy, Olsztyn-Kraków-Kijów: Wydawnictwo Bookmarked Publishing & Editing; 2018
 • Dowództwo Wojsk Operacyjnych Wsparcia Informacyjnego jako kluczowy element amerykańskiej doktryny odstraszania.

  Mateusz Lewandowski

  [w:] Korzeniowski R., Schmidt P. (red.), Bezpieczeństwo w wymiarze soft power i hard power. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 2017
 • Implikacje rozpadu ZSRR dla polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

  Mateusz Lewandowski

  [w:] Turłukowski J. (red.), Między bezpieczeństwem, prawem a biznesem – nowy wymiar polityki na obszarze postradzieckim. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego; 2017
 • Stypendysta Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

  Mateusz Lewandowski

 • Autor kilku opinii problemowych, dotyczących m.in.: wpływu pandemii i wprowadzonych ograniczeń na oddziaływania penitencjarno-ochronne, stanowiska monitorowego w aspekcie percepcji postrzegania zachowań suicydalnych, czy implementacji założeń ochrony dynamicznej do polskiego systemu penitencjarnego.

  Mateusz Lewandowski

 • Referat: Przestępczość a bezpieczeństwo społeczności lokalnych.

  Mateusz Lewandowski

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Społeczeństwo, gospodarka, Siły Zbrojne – działalność podmiotów sektora publicznego na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w dobie kryzysu. Akademia Sztuki Wojennej – Wydział Zarządzania i Dowodzenia, 17.11.2021 r. (online).
 • Referat: Praca i służba w grupach dyspozycyjnych jako „dirty work” w kontekście koncepcji Everetta Hughesa.

  Mateusz Lewandowski

  XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Bezpieczeństwo przyszłości – przyszłość bezpieczeństwa. Wielowymiarowe perspektywy wyzwań dla grup dyspozycyjnych. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Społecznych, 01-02.07.2021 r. (online).
 • Referat: Nacjonalizm w świadomości osób pozbawionych wolności w kontekście wzrostu liczby obcokrajowców w polskich jednostkach penitencjarnych.

  Mateusz Lewandowski

  VI Kongres Penitencjarny pt.: Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości państwa. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Popowo, 08.02.2019 r.
 • Referat: Służba Więzienna dla społeczeństwa. Współpraca formacji z instytucjami oświatowymi.

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Społeczeństwo, gospodarka, Siły Zbrojne – wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju. Akademia Sztuki Wojennej - Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Warszawa, 20.09.2018 r.
 • Referat: Kultura fizyczna w procesie resocjalizacji na przykładzie jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego.

  Mateusz Lewandowski

  V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Nauk Pedagogicznych, Toruń, 20.04.2018 r.
 • Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Perspektywa zmian w systemie bezpieczeństwa państwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy publicznych – wymiar personalny i instytucjonalny.

  Mateusz Lewandowski

  Warszawa, 24.11.2021 (forma hybrydowa).

Dorobek dydaktyczny

 • Pracownik naukowo-dydaktyczny, posiadający doświadczenie w przygotowaniu oraz nauczaniu m.in. następujących przedmiotów: bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych i ochrona dynamiczna, bezpieczeństwo wewnętrzne, system bezpieczeństwa państwa, organizacja działań ochronnych.

Dorobek organizacyjny

 • Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Sekcja Metodologii Badań Społecznych, Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego).

Pozostałe osiągnięcia

Ukończenie szkolenia pt. „Statistica – kurs podstawowy z elementami analizy danych ankietowych” (VI 2020), „Analiza danych ankietowych – kurs podstawowy” (IX 2021)

Absolwent programu szkoleniowo-mentoringowego Top Minds 2022 prowadzonego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Stowarzyszenie Top500 Innovators.
dr Mateusz Lewandowski