dr Agnieszka Pytka

Adiunkt w Pracowni Penitencjarystyki Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Doktor nauk społecznych w  zakresie pedagogiki. Magister pedagogiki specjalnej, specjalność: Resocjalizacja z socjoterapią, absolwentka I-ego stopnia na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z resocjalizacją i readaptacją społeczną osób osadzonych.

Dorobek naukowy

 • Poczucie bezpieczeństwa funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę na stanowisku monitorowego – raport z badań

  Mateusz Lewandowski, Mariusz Kuryłowicz, Marcin Mazurek, Agnieszka Pytka

  The Prison Systems Review, nr 118, Warszawa 2023, s. 97-119
 • Rola i znaczenie oddziaływań wychowawczych funkcjonariuszy Służby Więziennej w pracy z osobami osadzonymi [w] M. Kuryłowicz, M. Strzelec (red.) Praca penitencjarna

  Agnieszka Pytka

  Wydawnictwo SWWS, Warszawa 2022, s. 9-24
 • Uzależnienie od alkoholu czynnikiem warunkującym przemoc domową [w] M. Kuryłowicz, M. Strzelec (red.) Praca penitencjarna

  Agnieszka Pytka, Maja Zawadzka

  Wydawnictwo SWWS, Warszawa 2022, s. 225-270
 • Profilaktyka zażywania substancji psychoaktywnych przez osadzonych w opinii funkcjonariuszy Służby Więziennej o specjalizacji ochronnej i penitencjarnej [w] M. Szewczyk, S. Grzesiak (red.) Potencjał kadrowy w kontekście wykonywanych zadań służbowych

  Agnieszka Pytka

  Wydawnictwo SWWS, Warszawa 2022, s. 263-278
 • System Transdermalnego Monitorowania Stężenia Alkoholu (TMSA) na gruncie instytucji kurateli sądowej – analiza prawno – pedagogiczna. Casus polski

  Agnieszka Pytka, Daniel Mielnik

  Probacja, 2022, 1, s. 161-178
 • Doświadczenie stresu zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej

  Agnieszka Pytka, Agnieszka Lewicka-Zelent

  The Prison Systems Review, 2021, Vol. 112, Issue III, s. 65-82
 • Opinions of prisoners and penitentiary educator on performance of work by persons deprived of liberty

  Agnieszka Pytka, Agnieszka Lewicka-Zelent

  Resocjalizacja Polska, 2021, 21, s. 313-327
 • Parenting skills of imprisomed: impact and consequences for human security

  Agnieszka Pytka

  Journal of Security and Sustaniability Issues 2021, 11, s. 141-146.
 • Style rozwiązywania konfliktów przez młodzież nieprzystosowaną społecznie w różnym stopniu

  Agnieszka Pytka, Agnieszka Lewicka-Zelent

  Probacja 2020, 2, s. 13-29
 • Empatia i wypalenie zawodowe u pracowników Służby Więziennej

  Agnieszka Pytka, Agnieszka Lewicka-Zelent

  Praca socjalna 2020, 35(6), s. 99-116
 • Functioning in a family of minors from probation centers

  Agnieszka Pytka, Huczuk-Kapluk S.

  Problemy Opiekuńczo-wychowawcze 2019, 585(10), s. 23-34.
 • Telefony i komputery w codziennym życiu uczniów w młodszym wieku szkolnym

  Agnieszka Pytka, Agnieszka Lewicka-Zelent

  Problemy wczesnej edukacji 2018, Tom 41 Nr 2, s. 78-88.
 • Wsparcie społeczne świadczone na rzecz uczniów z klas VII ze zreformowanej szkoły podstawowej

  Agnieszka Pytka, Agnieszka Lewicka-Zelent

  Ruch pedagogiczny 2017, 4, s. 45-60.
 • Wsparcie społeczne udzielane uczniom z klas VII zreformowanej szkoły podstawowej a ich poczucie alienacji

  Agnieszka Pytka, Agnieszka Lewicka-Zelent

  Ruch pedagogiczny 2017 4, s. 61-76
 • Rodzinny dom dziecka zastępczym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym

  Agnieszka Pytka

  Dzieci  i młodzież w XXI wieku- ujęcie społeczne. Lublin: 2017, s. 52-60.
 • Osoba doświadczająca i stosująca przemoc w środowisku lokalnym

  Lewicka-Zelent A., Pytka, A. (red.)

  Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL ; 2018
 • Osoba Doświadczająca przemocy  w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne- Książka abstraktów

  Lewicka-Zelent A., Pytka, A. (red.)

  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy "Osoba Doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne". Lublin: 2017
 • Zespół pod kierunkiem dr hab. Beaty Marii Nowak w składzie: S. Grzesiak, M. Kasprzyk, P. Łapiński, D. Mielnik, Z. Nowacki, Agnieszka Pytka D. Skowron, A. Stachowicz, M. Trzeszczkowska, M. Zawadzka

  Możliwości adaptacji systemu transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) do polskich uwarunkowań prawno – społecznych.

  kwiecień-maj 2020
 • Zespół pod kierunkiem dr hab. Beaty Marii Nowak, w składzie: P. Łapiński, Agnieszka Pytka D. Skowron, M. Trzeszczkowska, M. Zawadzka

  Sposoby odbywania kary w wybranych państwach europejskich. Mechanizmy zapobiegające powrotności do przestępstwa przez byłych skazanych.

  marzec-kwiecień 2020
 • Podczas pełnienia funkcji Przewodniczącej Koła Naukowego Twórczych Pedagogów Resocjalizujących UMCS  dofinansowanie władz uczelni, Samorządu Studentów oraz  Biura Promocji UMCS na warsztaty: dla uczniów Zespołu Szkół w Jarosławiu, warsztaty arteterapeutyczne dla skazanych z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim oraz symulatory alkogogle i narkogogle. rok akademicki 2016-2017

  Agnieszka Pytka

  rok akademicki 2016-2017
 • Stypendium za osiągnięcia naukowe podczas studiów doktoranckich. Kierunek Pedagogika. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  rok akademicki 2019-2020,
 • Stypendium za osiągnięcia naukowe podczas studiów doktoranckich. Kierunek Pedagogika. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

   

  rok akademicki 2020-2021

Dorobek organizacyjny

 • Od 2020 roku członek Rady Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej SWWS

 • Zastępca przewodniczącego Uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów SWWS od 2020 (obecnie)

 • Zastępca przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej SWWS od 2020 (obecnie)

 • Członek grupy roboczej współpracującej z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie projektu badawczego w zakresie ewaluacji ustawy o zmianie ustawy kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych  innych ustaw od 2020 (obecnie)

 • Członek komitetu organizacyjnego kilkudziesięciu konferencji naukowych (podczas pracy w Fundacji na rzecz promocji i rozwoju nauki TYGIEL) w latach 2017-2019

   

 • Przewodnicząca Koła Naukowego Twórczych Pedagogów Resocjalizujących UMCS (2016-2017)

Pozostałe osiągnięcia

dr Agnieszka Pytka