mgr Maja Zawadzka

Psycholog, specjalność psychologia zdrowia i kliniczna, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB i EABCT, terapeuta EMDR. Posiada doświadczenie zawodowe
w obszarze służby medycyny pracy SW, pomocy społecznej, publicznych i niepublicznych poradniach zdrowia psychicznego, dydaktyki akademickiej i wojskowej. Odbyła staże – zawodowy, m.in. w szpitalu więziennym, oraz kliniczny w Klinice Psychiatrii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. Uzyskała uprawnienia orzecznicze w zakresie psychologii transportu, badań psychologicznych osób starających się o pozwolenie na broń, stosowania baterii testów klinicznych w procesie diagnostycznym oraz badań predyspozycji funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach Służby Więziennej. Ukończyła studia podyplomowe z interwencji kryzysowej, psychoterapii CBT (Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie), psychologii transportu (Uniwersytet Warszawski) oraz penitencjarystyki (Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości).
W ramach szkoleń terapeutycznych zrealizowała dodatkowe szkolenia, m.in. Dialectical Behavioral Therapy, Emotional Schema Therapy, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)Level 1, Level 2. Aktualnie pełni służbę w charakterze nauczyciela akademickiego, asystenta w Instytucie Penitencjarystyki Stosowanej uczelni.

Zainteresowania naukowe dotyczą komparatystyki działań terapeutycznych, profilaktycznych
i resocjalizacyjnych w różnych systemach penitencjarnych, wypalenia zawodowego i profilaktyki zdrowia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dorobek naukowy

 • Uwarunkowania wypalenia zawodowego pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście zjawiska prezentyzmu w europejskim i anglosaskim systemie penitencjarnym

  M. Zawadzka

  Law Education Security, Vol. 121, Issue IV, 2023
 • Zadania psychologa w oddziałach terapeutycznych dla skazanych z niepsychoty-cznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo Więziennej, [w:] Kleszczewska-Albińska A. (red.), Różnorodne wyzwania w pracy psychologa. Szanse
  i zagrożenia.

  J. Rychlik, M. Zawadzka

  Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych 2023
 • Organizacja i znaczenie pomocy psychologicznej w Służbie Więziennej, [w:] Kleszczewska-Albińska A. (red.), Różnorodne wyzwania w pracy psychologa. Szanse
  i zagrożenia.

  M. Zawadzka

  Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych 2023
 • Violence en prison. Deux cas d’ etude (France – Pologne)

  G. Brie, C. Rambourg, B.M. Nowak, M. Strzelec, S. Grzesiak, E. Witkowska-Grabias, M. Zawadzka, D. Gałek

  CIRAP 2023
 • Perry AE, Zawadzka M, Lapinski P, Moore K, Rychlik J, Nowak BM

  BMJ Open, June 2023: 13: e069252; doi:10.1136/ bmjopen-2022-069252
 • Transdermal measurement and monitoring of alcohol concentration. Possibilities of implementation and adaptation in the polish penitentiary and post-penitentiary system.

  B.M. Nowak, S. Grzesiak, M. Zawadzka

  SWWS 2023
 • Transdermal measurement and monitoring of alcohol concentration. Experiences and evaluation studies from countries using the TMSA technology

  B.M. Nowak, S. Grzesiak, M. Zawadzka (ed.)

  SWWS 2023
 • Transdermalny pomiar i monitorowanie stężenia alkoholu. Możliwości implementacji w polskim systemie penitencjarnym i postpenitencjarnym.

  B.M. Nowak, S. Grzesiak, M. Zawadzka 

  Wydawnictwo SWWS, Warszawa 2023.
 • Transdermalny pomiar i monitorowanie stężenia alkoholu. Doświadczenia i badania ewaluacyjne państw stosujących technologię TMSA.

  B.M. Nowak, S. Grzesiak, M. Zawadzka (red.)

  Wydawnictwo SWWS, Warszawa 2023.
 • Perception of transdermal alcohol concentration monitoring system by Polish prison officers.

  B.M. Nowak, S. Grzesiak, M. Zawadzka

  The Prison Systems Review, Volume 117, Issue IV, Warszawa 2022.
 • Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego w Służbie Więziennej, [w:] Kuryłowicz M., Strzelec M. (red.), Praca penitencjarna.

  M. Zawadzka

  Wydawnictwo SWWS, Warszawa 2022.
 • Uzależnienie od alkoholu czynnikiem warunkującym przemoc domową, [w:] Kuryłowicz M., Strzelec M. (red.), Praca penitencjarna.

  A. Pytka, M. Zawadzka

  Wydawnictwo SWWS, Warszawa 2022.
 • Osobowość i indywidualne zasoby funkcjonariuszy służby przygotowawczej Służby Więziennej w kontekście radzenia sobie z wymaganiami sytuacji zawodowych, [w:] Grzesiak S., Szewczyk M. (red.), Potencjał kadrowy Służby Więziennej w perspektywie indywidualnej i instytucjonalnej.

  M. Zawadzka

  Wydawnictwo SWWS, Warszawa 2022.
 • Uzyskanie pozwolenia na broń – uwarunkowania administracyjno-prawne i medyczne.

  P. Sosnowski, M. Zawadzka

  The Prison Systems Review 2021, Vol, 114, Warszawa 2021.
 • Przemoc wewnątrzwięzienna – casus polski, w ramach współpracy z 'Ecole nationale d’administration pénitentiaire (Enap, Francja, https://www.enap.justice.fr/) tekst EN – INTRA-PRISON VIOLENCE –THE POLISH CASE; tekst FR – LA VIOLENCE DANS LA PRISON -LE CAS DE LA POLOGNE.

  B.M. Nowak, S. Grzesiak, M. Zawadzka, E. Witkowska – Grabias

  Warszawa 2021, ekspertyza IBR SWWS
 • Regulacje prawne zawarte w tzw. ustawie antyprzemocowej, w opinii służb mundurowych upoważnionych do stosowania procedur interwencyjnych, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz służb pomocowych udzielających im wsparcia.

  B.M. Nowak, J. Rychlik, S. Grzesiak, Z. Nowacki, M. Zawadzka, A. Pytka, D. Mielnik, D. Skowron

  Raport z badań ewaluacyjnych, SWWS 2021.
 • Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w różnych systemach więziennictwa, [w:] Grzesiak S. (red.), Psychopedagogiczne konteksty wykonywania kary pozbawienia kary wolności.

  M. Zawadzka

  Wydawnictwo DiG, Warszawa 2020.
 • Współczesne podejście do autonomii pacjentów.

  M. Zawadzka

  Ekspertyza w ramach grantu naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.
 • Sposoby odbywania kary w wybranych państwach europejskich. Mechanizmy zapobiegające powrotności do przestępstwa przez byłych skazanych.

  B.M. Nowak, D. Skowron, P. Łapiński, M. Zawadzka, A, Pytka & M. Trzeszczkowska

  Ekspertyza Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Warszawa 2020.
 • Możliwości adaptacji systemu transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) do polskich uwarunkowań prawno–społecznych.

  B.M. Nowak, M. Kasprzyk, D. Mielnik, D. Skowron, M. Trzeszczkowska, P. Łapiński, S. Grzesiak, Z. Nowacki, M. Zawadzka, A. Pytka &  A. Stachowicz

   

  Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki  w Warszawie, Warszawa 2020.
 • Korelaty osobowościowe i orientacja życiowa sprawców zabójstw domowych.

  M. Zawadzka

  Przegląd Więziennictwa Polskiego, Nr 102, Warszawa 2019, s. 27-57.
 • październik 2022 r. – członek komitetu organizacyjnego (współpraca międzynarodowa) i konferansjer podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: ,,System transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu w perspektywie penitencjarno-probacyjnej”, zrealizowanej w ramach projektu badawczego SWWS pn. „Pilotaż programu wdrażającego system transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) u skazanych, którym udzielono czasowego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej w związku z podejmowanym zatrudnieniem zewnętrznym w systemie bez konwojenta lub udzieloną przepustką”, finansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

  Maja Zawadzka

 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. ,,Perspektywa zmian w systemie bezpieczeństwa państwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy publicznych – wymiar personalny i instytucjonalny”.

  Maja Zawadzka

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, listopad 2021 r.
 • EPTA Annual Conference, wystąpienie J. Rychlik PhD, Maja Zawadzka, A. Perry PhD, warsztaty pn. ,,Trening psychologiczny w Służbie Więziennej”.

  Maja Zawadzka

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, wrzesień 2021 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. ,,Odpowiedzialność prawna pracowników  i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych,
  w perspektywie wykonywanych zadań służbowych- implikacje prawno-społeczne”.

  Maja Zawadzka

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie, maj 2021 r.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. ,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”.

  Maja Zawadzka

  Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej APS, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, luty 2021 r.
 • Seminarium PTSD Ratowników Medycznych podczas obchodów Święta Wojskowej Służby Zdrowia, II Międzynarodowej Konferencji  i VII Warsztatów Medycyny Pola Walki.

  Maja Zawadzka

  Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, kwiecień 2019 r.
 • Konferencja pn. ,,Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”.

  Maja Zawadzka

  Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, listopad 2018 r.
 • listopad 2018 r. – udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pn. ,,Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym”, organizowana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego,

  Maja Zawadzka

 • październik 2016 r.- uczestnik konferencji pn. „Jak człowiek budzi się w człowieku?”, pod patronatem kuratora oświaty, Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II.

  Maja Zawadzka

Dorobek dydaktyczny

Opracowanie i prowadzenie ćwiczeń z Podstaw psychologii na studiach stacjonarnych SWWS - kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne,

Prowadzenie zajęć, pn. Diagnoza i zarządzanie konfliktem, Budowanie i dynamika relacji interpersonalnych, Profesjonalne formy pomocy i mechanizmy radzenia sobie w kryzysie psychologicznym, stanowiących moduły studiów podyplomowych Mediacje i Sprawiedliwość Naprawcza w ramach projektu ,,Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie",

Przeprowadzenie cyklu szkoleń pn. Wsparcie dziecka podczas interwencji służb w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie - krótki zarys problematyki dla kuratorów społecznych, pracowników socjalnych, Policji i Żandarmerii Wojskowej,

W ramach dydaktyki wojskowej zagadnienia związane ze stresem traumatycznym, pourazowym, psychologicznymi aspektami izolacji, formami profesjonalnej pomocy, stresem zawodowym personelu medycznego, psychoterapią zaburzeń lękowych,

W obszarze dydaktyki akademickiej przedmiot psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych.

Warsztaty profilaktyki stresu, treningi umiejętności psychospołecznych, warsztaty dla matek dzieci niepełnosprawnych, dla osób wykluczonych społecznie (m.in. zagrożonych bezrobociem).

Dorobek organizacyjny

 • Kierownik projektu polsko-brytyjskiego Problem Solving Skills  z ramienia SWWS we współpracy z Amanda Perry, PhD, University of  York,

 • Członek zespołu ds. ewaluacji tzw. ustawy antyprzemocowej,

 • Członek zespołu ds. opracowania standardów kształcenia mediatorów
  w ramach tworzenia studiów podyplomowych SWWS wspólnie z KUL,
  pn. ,,Mediacje i sprawiedliwość naprawcza”.

 • CZŁONKOSTWO:

   

  – od 2021 r. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej oddział dolnośląski

  – od 2017 r. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej
  w Warszawie,

  – od 2015 r. Polskie Towarystwo Terapii EMDR w Warszawie.

 • Członek Rady Instytutu Badawczo-Rozwojowego w latach 2018-2021, Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej od 2022 roku

Pozostałe osiągnięcia

Nagrody i wyróżnienia

 

 • Nagroda Komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi za blok zajęć na temat stresu pourazowego PTSD żołnierzy podczas IV Międzynarodowych Warsztatów Pola Walki,

  kwiecień 2016 r.

 • Nagroda Dyrektora Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej
  w Warszawie za wzorowe wykonywanie obowiązków przy adaptacji i wdrażaniu Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku służb mundurowych, rekomendowanego i opracowanego przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

  czerwiec 2015 r.

 • Nagroda lidera za aktywny udział  na rzecz zdobycia certyfikatu dla  Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Łodzi  w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych   środków psychoaktywnych Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi,

  marzec 2015 r.

mgr Maja Zawadzka