mgr Piotr Cieplucha

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył szkolenie specjalizacyjne z Organizacji Pomocy Społecznej, a także posiada dyplom EMBA. Od 2022 roku jest pracownikiem dydaktycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, gdzie prowadzi zajęcia w ramach nauk o zarządzaniu, ekonomii i politologii.

W okresie od kwietnia do grudnia 2023 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jako wiceminister nadzorował sprawy związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, funkcjonowanie zakładów poprawczych oraz sądownictwo. W latach 2021-2023 pełnił funkcję wicewojewody łódzkiego, odpowiedzialnego m. in. za sprawy społeczne i edukację.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w działalności samorządowej i społecznej. Od 2012 r. członek Rady Programowej Radia Łódź. W latach 2017-2020 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. W tym samym czasie pełnił funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych, wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz był członkiem Wojewódzkiej Rady ds. Readaptacji Społecznej i Pomocy Skazanym. W latach 2020-2023 był dyrektorem Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych.

Zainteresowania naukowe:
Nauki o zarządzaniu i jakości, nauki społeczne, nauki prawne.

 

2020 – 2021: Collegium Humanum Wyższa Szkoła Menedżerska, studia podyplomowe: EMBA;

2020 – 2021: Społeczna Akademia Nauk, szkolenie specjalizacyjne: Organizacja Pomocy Społecznej (ustawowe uprawnienia w zakresie kierowania i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej)

2012 – 2014: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji; Kierunek: Administracja (Uzupełniające Studia Magisterskie)

2009 – 2012: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji; Kierunek: Administracja (dzienne, lic. 3-letnie)

 

Dorobek naukowy

 • Psychologiczny dyskurs pamięci organizacyjnej w zarządzaniu opartym na dowodach w cieniu historycznego resentymentu.

  (w trakcie publikacji)

  Piotr Cieplucha

  [w:] „International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS) wyd. specjalne.
 • Katalog pracochłonności Lasów Państwowych, jako przykład zarządzania czasem.

  (w trakcie publikacji)

  Piotr Cieplucha

  [w:] „International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS) wyd. specjalne.
 • Regulacje prawne i praktyka funkcjonowania jednostek pomocniczych gmin.

  Piotr Cieplucha

  [w:] Kania Rafał (red.),„Samorząd terytorialny. Doświadczenia i perspektywy”, W N Novum, Płock 2016, s. 235-252
 • Prometeizm i doktryna Międzymorza w praktyce polityczno-prawnej oraz dyplomacji II RP

  Piotr Cieplucha

  „Studia Prawno-Ekonomiczne”, T. XCIII, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014, s. 39-55
mgr Piotr Cieplucha