Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Profesor nauk prawnych w zakresie kryminologii, penologii, penitencjarystyki, specjalista w zakresie socjologii prawa, filozofii prawa, pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarystyki. Autor licznych publikacji naukowych. Twórca teorii wielopasmowej resocjalizacji z udziałem społeczeństwa a także teorii inkluzyjnej readaptacji społecznej, które stanowią podstawę aksjologiczną polityki kryminalnej państwa prawa.

Zainteresowania naukowe dotyczą badania zjawisk społecznych z zakresu kryminologii, penologii, penitencjarystyki, socjologii prawa oraz filozofii prawa a także nauk pedagogicznych. Jest autorem nowoczesnej teorii kary pozbawienia wolności, zhumanizowanego odwetu oraz systemu probacji. Autor teorii adaptacji do wolności – wielopasmowej teorii resocjalizacji z udziałem społeczeństwa. Na podstawie wieloletnich badań longitudinalnych dotyczących recydywistów zbudował system sprawiedliwego karania wsparty na karach średniej mocy oraz środkach wolności  dozorowanej.

 

Życiorys naukowy

–  2000 Powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego – Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji;
–  1998 Uzyskanie tytułu profesora nauk prawnych – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji ;
–  1994  Powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji;
–  1991 Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie kryminologii i prawa penitencjarnego Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji;
–  1979 Uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji,
–  1970 — 1975 Ukończone studia z tytułem magister prawa – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

 

Dorobek naukowy

 • Sędziowie pokoju w prezydenckim projekcie ustawy — perspektywa myślenia ontologiczno — gnozeologiczna przy zastosowaniu metody idealizacji, s. 172 190, oraz wypowiedź w dyskusji s. 157 — 159.

  Andrzej Bałandynowicz

  (w:) Concilium Iuridicum, Wydanie specjalne, 24.11.2022, pt. „Ławnik, sędzia pokoju, ława przysięgłych. Społeczeństwo w wmiarze sprawiedliwości”, wyd. Krajowa Rada Sądownicbva, Warszawa 2023
 • Postawy indywidualno — korektywistyczne wobec przestępczości ekologiczne.

  Andrzej Bałandynowicz

  (w:) Concilium Iuridicum nr 5/2023, Warszawa 2023, s. 5-18, wyd. Krajowa Rada Sądownictwa
 • Ofiary przestępczości przeciwko domostwu przyrodniczemu.

  Andrzej Bałandynowicz

  (w:) Concilium Iuridicum, Krajowa Rada Sądownictwa, nr 6/2023, s. 5-18,
 • Sprawiedliwość karząca oparta na sumieniu, autoodpowiedzialności i miłości a autorskie propozycje systemu opiekuńczo — wychowawczego dla nieletnich.

  Andrzej Bałandynowicz

  (w:) Przedsiębiorstwo i prawo, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Krajewskiego w Inowrocławiu, nr 5/2023, s. 5-30,
 • Profesor Maria Szyszkowska — luminarz antropologicznej szkoły filozofii prawa.

   

  Andrzej Bałandynowicz

  (w:) Intelektualny krąg społeczny. Przejawy życia społecznego z perspektywy interdyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej, (red.) Z. Leśniak — Moczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2023,  s. 13 — 39.
 • Socjalizacja zagubionych w demokratycznym państwie prawa.

   

   

  Andrzej Bałandynowicz

  (w:) Conciliurn Iuridicum, Krajowa Rada Sądownictwa, Warszawa, nr 7/2023, s. 5 — 20,
 • Upbringing and Education for Peace (Socjalizacja, Edukacja i Wychowanie do Pokoju)

   

  Andrzej Bałandynowicz, Joachim Thomas

  (w:) Forum Pedagogiczne, Wychowanie do pokoju. Między tradycją i ponowoczesnością a nowymi wyzwaniami, wyd. UKSW tom 13 nr 2, Warszawa 2023, , s. 25 — 39,
 • Andrzej Bałandynowicz,  Jarosław Michalski

  (w:) The Prison System Review, Law - Education - Security, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2023, nr 120, , s. 55 — 73,
 • Apotheosis ofnatucal law as the pursuit to ideał ofjustice. Apoteoza prawa naturalnego jako dochodzenie do ideału sprawiedliwości.

   

  Andrzej Bałandynowicz

  (w:) Concilium Iuridicum, Krajowa Rada Sądownictwa, Warszawa 2023  nr 8/2023, s. 5 — 29.
 • Indywidualizm uspołeczniony nadindywidualizm,

  Andrzej Bałandynowicz

  Przedsiębiorstwo i Prawo, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, nr 16, 2023, s. 5-46.
 • Miłość odkrywaniem tajemnicy życia.

  Andrzej Bałandynowicz,  J. Michalski, M. Wolińska,

  Paedagogica Christiana , UMK, Toruń 2023, nr 2/52
 • Zmierzch praworządności w wyniku niepostrzegania przez Sąd Najwyższy nadrzędnej zasady in dubio pro humanitate.

   

  Andrzej Bałandynowicz

  (w:) In dubio Pro Humanitate. W stulecie urodzin Profesora Mariana Cieślaka”, (red.) W. Cieślak, M. Romańczuk - Grącka, M. Kuszyński, Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko — Mazurskiego, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2023,  s. 17 — 43.
 • Pacyfizm arkadią dla człowieka, wspólnoty i transkultury w okresie światowej globalizacji.

   

  Andrzej Bałandynowicz

  (w:) Spór o globalizację, (red.) W. Pomykało, Wydawnictwo Stowarzyszenia Wspólnoty Polska — Wschód i Wydawnictwo Fundacji Innowacja, Warszawa 2023, s. 66 - 102.
 • Współzależność kształcenia, zdrowia i pokoju oraz ekologii życia.

  Andrzej Bałandynowicz, A. Jagiełłowicz, 

  (w:) Zdrowie jako wartość i fenomen, (red) A. B. Jagiełłowicz, Wrocław 2023, Seria Wydawnicza pt. „Zdrowie — Człowiek — Społeczeństwo”, wyd. Akademia Pióra przy Uniwersytecie Wrocławskim, s. 13 — 41
 • Pokój wewnętrzny podstawą duchowości.

  Andrzej Bałandynowicz

  (w:) Duchowość jednostki duchowością świata. Dyskurs humanistyczno — pedagogiczny, (w:) A. Bałandynowicz, Z. Kulesz, J. Michalski, M. Wolińska, Płock 2023, s. 7 93, Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku, s. 242,
 • Scjentyzm poznawczy i prawda czy immanentyzn hermeneutyczny i posprawda.

  Andrzej Bałandynowicz

  (w:) Per Asper ad Astra (Przez cierpienie do gwiazd), Księga Jubileuszowa Wojciecha Kotowskiego, (red.)  B. Sygit, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierz sp. z o.o., Warszawa 2023, s. 115-149,
 • Negatywne rodzicielstwo a zachowania suicydalne dzieci i młodzieży.

   

  Andrzej Bałandynowicz

  (w:) Zapobieganie samobójstwom. Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży, red. B. Hołyst, Biblioteka Suicydologiczna, Tom III Jubileuszowy, Wyd. Difin i Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Warszawa 2023, s. 229 — 261.
 • Autowaloryzacja człowieka a sens i istota prawa.

  Andrzej Bałandynowicz

  Wrocław 2023, Wydawnictwo Akademia Pióra Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim, s. 396
 • Izolacja i wykluczenie w systemie sprawiedliwości karzącej. Między sprzeciwem a akceptacją.

   

   

  Andrzej Bałandynowicz,  A. Jagiełłowicz,

  Wydawnictwo Akademii Pióra Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2023, s. 186.
 • Seminarium Naukowe Pracowników i Doktorantów Akademii Mazowieckiej w Płocku, zorganizowane przez Akademię Mazowiecką w Płocku, 26 stycznia 2023 r.,

  wygłoszenie wykładu i poprowadzenie dyskusji naukowej nt. „Perspektywa miejsca ontologicznego metodą idealizacji”

  Andrzej Bałandynowicz

  s. 30
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Przewartościowania globalne we współczesnym świecie”, organizator: Polska Partia Socjalistyczna, Stowarzyszenie Porozumienie Socjalistów, Warszawa 3 luty 2023.

  referat: Społeczne fundamenty pacyfizmu odpowiedzią na globalizację kapitału.

  Andrzej Bałandynowicz

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Higiena psychiczna a wypalenie zawodowe”, organizator: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Akademia Ochrony Zdrowia oraz Gmina Jasło, 20 czerwca 2023 Trzcinica.

  referat: Wypalenie zawodowe jako znamię rezygnacji z pasji życia oraz jego celów i dobrej jakości,

  Andrzej Bałandynowicz

  s. 35
 • Ogólnopolska Konferencja 'pt. „Rządy prawa wczoraj, dziś i jutro”, organizator: Krajowa Rada Sądownictwa, 12 września 2023 r., Warszawa.

  referat: Praworządność i demokracja wyznacznikami sprawiedliwego i bezpiecznego prawa i państwa.

  Andrzej Bałandynowicz

  s. 25
 • Ogólnopolska konferencja pt. „Ku przyszłości”, organizator: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 14 września 2023 r., Warszawa.

  referat: Korczakowska sprawiedliwość oparta na sumieniu, autoodpowiedzialności i miłości a autorska propozycja powołania rodzinnych domów terapeutycznych wobec nieletnich alternatywą wobec instytucjonalnej pieczy zastępczej,

  Andrzej Bałandynowicz

  s. 30
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. Szanse i zagrożenia współczesnej globalizacji”, Warszawa 30.01.2023 r., organizator: Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska — Wschód oraz Zarząd Fundacji Innowacja — Społęczna Szkoła Dyplomacji,

  referat: Pokój wewnętrzny podglebiem scalenia i zjednoczenia całego rodu ludzkiego,

  Andrzej Bałandynowicz

  s. 25
 • I Międzynarodowa Doktorancko Studencka Konferencja Naukowa z cyklu Penitencjarystyka w służbie idei bezpieczeństwa i resocjalizacji, pt. „Współczesny wymiar bezpieczeństwa, resocjalizacji i readaptacji społecznej, 25-26 października 2023 r., Kampus Mundurowy w Kaliszu,

  referat: Ontologiczno — gnozeologiczne myślenie metodą idealizacji o bezpieczeństwie, resocjalizacji i readaptacji społecznej,

   

  Andrzej Bałandynowicz

  s. 30
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Między tradycją, ponowoczesnością a nowymi wyzwaniami”, 28-29 listopada 2023 r., Warszawa, UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki,

  referat: Pokój wewnętrzny siedliskiem życia i ekologii społecznej,

  Andrzej Bałandynowicz

  s. 35
 • Promotor rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Kaźmierczak pt. „Podmiotowość spółki cywilnej a zasady odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w systernie krajowego porządku prawnego. Konteksty antropologiczno — filozoficzne”,

  Andrzej Bałandynowicz

  Wydział Prawa Akademii Ekonomiczno — Humanistycznej w Warszawie, Warszawa 2023 r
 • Recenzja publikacji naukowej pt. „Transdermalny pomiar i monitorowanie stężenia alkoholu. Możliwości implementacji i adaptacji w polskim systemie penitencjarnym i postpenitencjarnym” red. B. M. Nowak, S. Grzesiak, M. Zawadzka.

  Andrzej Bałandynowicz

  Warszawa 2023, s. 366, Wyd. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości,
 • Recenzja publikacji naukowej pt. „Kształcenie zawodowe skazanych — konteksty resocjalizacyjne”, K. Pierzchała, M. Jaroszewska,

  Andrzej Bałandynowicz

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki, Warszawa 2023, s. 343,
 • Recenzja publikacji naukowej pt. „Komplementarny system kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej. Podejście ontologiczno — aproksymacyjne”, K. Czerkowski,

  Andrzej Bałandynowicz

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2023, s. 406,
 • Recenzja publikacji naukowej pt. „Zdrowie jako wartość i fenomen” (red.) A. B. Jagiełłowicz, Seria Wydawnicza pt. „Zdrowie — Człowiek — Społeczeństwo”,

  Andrzej Bałandynowicz

  Akademia Pióra przy Uniwersytecie Wrocławskim,, Wrocław 2023, s. 214,
 • Recenzja publikacji naukowej pt. „Teoria i praktyka prawa w perspektywie prawnonaturalnej”, (red.) A. Czarnecka, M. Sopiński,

  Andrzej Bałandynowicz

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2023,
 • Recenzja publikacji książkowej pt. „Aksjologia systemu prawa. Perspektywa cywilistyczna”, red. M. Sopiński,

  Andrzej Bałandynowicz

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2023,
 • Recenzja publikacji książkowej pt. „Narodziny biopolityki i kryzys praw człowieka. Obrona praktycznej racjonalności jako podstawa prawa”, A. Nogal,

  Andrzej Bałandynowicz

  Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2023, s. 300,
 • Recenzja wydawnicza R. Dobrzeniecki – Łukasiewicz, „Bezdomność i bezdomni w świetle opinii społeczeństwa polskiego”.

  Andrzej Bałandynowicz

  Wydawnictwo PWN, Warszawa 2023, s. 486,

Dorobek organizacyjny

 • Członek Komitetu Doradczego Komendanta Głównego Policji

 • Ekspert międzynarodowy do spraw więziennictwa i systemu postpenitencjarnego

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej

 • Członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

 • Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego

 • Członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

 • Członek Rady Naukowej Czasopisma „Resocjalizacja Polska”

 • Członek Rady Naukowej Czasopisma „Suicydologia”

 • Członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Pozostałe osiągnięcia

Nagrody i wyróżnienia

07.04.2020 r. — Medal „W Obronie i Godności Policjantów z okazji XXX- lecia powstania NSZZ Policjantów”.

02. 31.08.2018 r. — Medal „Za Zasługi dla NSZZ Policjantów KSP za zasługi na rzecz bezpieczeństwa państwa”.

31.07.2017 — Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za „Wybitne osiągnięcia naukowe i pracę na rzecz systemu wymiaru sprawiedliwości.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 — Złoty Medal „Serce za Serce” od Fundacji Prometeusz z Krakowa — uhonorowanie za pomoc osobom niepełnosprawnym

10.2015 — Medal Pamiątkowy z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Artystycznej Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowiacy” w uznaniu za wybitnie pionierską postawę dla aktywizacji twórczej osób z niepełnosprawnością.

07.2015 — Medal „XXV – lecia NSZP” za zasługi na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

02.2015 — Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

2015 — Nagroda Jubileuszowa w związku z 40-leciem pracy zawodowej przyznana przez UPH Siedlce.

2014 — Nagroda indywidualna II stopnia w uznaniu zasług dla rozwoju uczelni i za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w UPH Siedlce.

2013 — Nagroda indywidualna II stopnia w uznaniu zasług dla rozwoju uczelni i za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w UPH Siedlce.

2010 – Medal „XX – lecia NSZP” za Zasługi dla Policji.

2006 — Złota Odznaka „Za Zasługi dla Pracy Penitencjarnej.”

2004 — Srebrny Medal „Za Zasługi dla Policji.”

2001 — Odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia naukowe i pracę organizacyjną na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

11.1992 — Nagroda II stopnia za monografię pt. „Style postępowania z recydywistami w warunkach probacji”.

 

11.1992 — Nagroda I stopnia za pracę habilitacyjną pt. „Ludzie bez szans. Studium adaptacji społecznej recydywistów”.

 

10.1988 — Nagroda II stopnia za wieloletnie kierownictwo studiami zaocznymi w IPSiR UW.

05.1983 — Nagroda I stopnia za opublikowane prace badawcze.

05.1983 — Nagroda II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno wychowawczej.

Za działalność dydaktyczno — wychowawczą oraz badawczą pięciokrotnie odznaczony nagrodami indywidualnymi Rektora UW.

Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz