dr Bartosz Kułan

W 2012 r. ukończył z wyróżnieniem studia historyczne (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz prawnicze (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach). W 2017 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Jego praca doktorska dotyczyła losów Zygmunta Bugajskiego – twórcy systemu penitencjarnego II Rzeczpospolitej i organizatora przedwojennych szkół kształcących funkcjonariuszy Straży Więziennej. Wielokrotnie był stypendystą naukowym na obu ukończonych uczelniach. Jego pierwsza książka dotycząca buntu w więzieniu na Św. Krzyżu uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepszy debiut historyczny roku organizowanym przez Polską Akademię Nauk i Instytut Pamięci Narodowej. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Zainteresowania badawcze obejmują historię więziennictwa, ze szczególnym uwzględnieniem systemu penitencjarnego II Rzeczpospolitej oraz historię prawa karnego i penitencjarnego. Wśród podejmowanej dotychczas tematyki badawczej wymienić można zagadnienia związane z dziejami: więzień, losami osadzonych, funkcjonariuszy oraz osób tworzących międzywojenny system penitencjarny. Oprócz tematyki dotyczącej więziennictwa II Rzeczpospolitej, zainteresowania naukowe Bartosza Kułana obejmują również amerykański system penitencjarny. W tym szczególnie losy zakładu karnego na wyspie Alcatraz. W tym celu w 2018 r. przeprowadził kwerendę archiwalną w San Bruno w Kalifornii (USA), gdzie przebywał na wyjeździe badawczym.

Dorobek naukowy

 • Stalinowskie represje wobec funkcjonariuszy przedwojennej Straży Więziennej. Na przykładzie losów Mieczysława Butwiłowicza – naczelnika więzienia na Św. Krzyżu w latach 1920-1939

  Bartosz Kułan

  Bł. Prymas Stefan kard. Wyszyński. Życie – myśl – konteksty. W 70 rocznicę uwięzienia, pod red. K. Wojcieszek, Warszawa 2023, s. 105-131.
 • Działalność pomocowa Stefanii Sempołowskiej (1868-1944) na rzecz więźniów. Listy osadzonych z Więzienia Ciężkiego na Św. Krzyżu z prośbą o pomoc do „Cioci Stefy”

  Bartosz Kułan

  The Prisons System Review, 2022, nr 116, s. 213-237.
 • Więzienie Alcatraz (1934-1963) – jako przykład pierwszego super-maksymalnego zakładu karnego w Stanach Zjednoczonych

  Bartosz Kułan

  Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa, pod red. E. W. Pływaczewski, D. Dajnowicz-Piesiecka, E. Jurgielewicz-Delegacz, Warszawa 2022, s. 247-274.
 • „Strażniczki” z Pawiaka. Wanda Gawryłow-Jankowska (1907–1994) i Irena Wirszyłło (1903–1944) w świetle dokumentów Komisji Historii Kobiet

  Bartosz Kułan

  Res Historica, nr 52, 2021, s. 439-461.
 • Education of prison guard officers in the security system of the Second Polish Republic (1918-1939)

  Bartosz Kułan

  Journal of Security and Sustainability Issues, 2021, nr 11, s. 187-194.
 • Budynek więzienia – jako miejsce odbywania kary w ujęciu badań historycznych

  Bartosz Kułan

  O więzieniu interdyscyplinarnie, Warszawa 2021, s. 61-86.
 • Joseph Borecky więzień Alcatraz nr 1032. Przyczynek do badań kryminologicznych nad społecznością skazanych w najsłynniejszym amerykańskim zakładzie karnym

  Bartosz Kułan

  The Prisons System Review 2020, nr 105, s. 99-122.
 • Poglądy Zygmunta Bugajskiego (1887-1940) na wychowanie fizyczne więźniów oraz ich praktyczna realizacja w systemie penitencjarnym II Rzeczpospolitej

  Bartosz Kułan

  Kwartalnik Pedagogiczny 2020, nr 2, s. 54-75
 • The Junior Republic of William Reuben George (1866–1936) as an example of work with socially maladjusted young people in the United States

  Bartosz Kułan

  Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, 2020, nr 31, s. 339-359.
 • Komuniści w więzieniu w Kielcach w świetle raportów Straży Więziennej w latach 1932-1935

  Bartosz Kułan

  Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne 2019, t. VIII, s. 95-119.
 • Żydzi w więzieniu w Chęcinach w latach 1918-1927

  Bartosz Kułan

  The Prisons System Review 2019, nr 103, s. 127-160.
 • Edukacja jako forma resocjalizacji nieletnich przestępców w II Rzeczypospolitej

  Bartosz Kułan

  Wybrane obszary wychowania i edukacji dziecka w ujęciu historycznym. Gorzów Wielkopolski 2019, s. 165-180.
 • Nieznana ofiara Katynia. Zygmunt Bugajski (1887-1940) prawnik i penitencjarysta

  Bartosz Kułan

  Kraków 2018, ss. 394.
 • Konspiracyjna działalność Ireny Wirszyłło (1903-1944) – strażniczki więziennej z Pawiaka i Aresztu Centralnego w Warszawie

  Bartosz Kułan

  UR Jorunal of Humanities and Social Sciences 2017, nr 4, s. 77-95.
 • Bunt w więzieniu na Świętym Krzyżu w dniu 20 września 1925 roku

  Bartosz Kułan

  Toruń 2013, ss. 181.

Dorobek dydaktyczny

 • Promotor prac dyplomowych w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim pt. ”Portret zbiorowy ofiar Zbrodni Katyńskiej. Lekarze z Kozielska i Starobielska- historia i pamięć”

Dorobek organizacyjny

 • Członek zespołu w ramach projektu ,,Pilotażowe kompleksy penitencjarne”. Moduł II ,,Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej” finansowanego z Programu ,,Sprawiedliwość” oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

 • Kierownik międzynarodowego grantu naukowego „Kolaboracja z wrogiem (zdrada) w aspekcie psychopedagogicznym, prawnym i historycznym” realizowanego przez Akademię Wymiaru Sprawiedliwości oraz Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina)

Pozostałe osiągnięcia

 • Odznaczony medalem pamiątkowym „Katyń” przyznawanym za krzewienie pamięci o funkcjonariuszach Straży Więziennej zamordowanych w czasie II wojny światowej.

dr Bartosz Kułan