dr hab. Sławomir Cudak

Sławomir Cudak – doktor habilitowany, profesor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Kieruje Katedrą Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. W roku 2008 uzyskał stopień doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie w Ružomberku. W roku 2005 uzyskał stopień doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Zakres zainteresowań badawczych to rodzina i jej funkcjonowanie we współczesnym, zmieniającym się świecie. W ramach badań naukowych diagnozuje zagrożenia dla rodziny ich przyczyny i konsekwencje.

Dorobek naukowy

 • Sławomir Cudak

  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: Kultura, Przemiany, Edukacja, Tom X, 2022, s. 120-133
 • Sławomir Cudak

  Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022, t 40, s. 111-122
 • Sławomir Cudak

  Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022, t 40, s. 45-58
 • Socjalizacja jednostki ludzkiej w okresie swojego życia i jej współczesne zagrożenia

  Sławomir Cudak

  HUMANITAS Pedagogika i Psychologia. 2022, 1(25), s. 37-51
 • Sławomir Cudak

  Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2022: 612(7), s. 3-18
 • Potrzeba optymalizacji oddziaływań rodziny i szkoły w wychowaniu dzieci

  Sławomir Cudak

  Wielokontekstowość procesu całożyciowego uczenia się. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; 2022, s. 115 - 129
 • Społeczne i emocjonalne funkcjonowanie współczesnej rodziny

  Sławomir Cudak, Henryk Cudak

  Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA ; 2020 , s. 200.
 • Oddziaływania resocjalizacyjne społecznych zagrożeń

  Sławomir Cudak, Aleksander Mańka (red.)

  Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA ; 2020 , s. 232
 • Sławomir Cudak

  „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” 2020 , t. 35 nr 1, s. 37-53.
 • Sławomir Cudak

  "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” 2020 , Nr 22, s. 22-41.
 • Sławomir Cudak, Henryk Cudak

  "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas”, nr22/2020 ISSN 2083-179X, s. 37-53, s. 22-41.
 • Zagrożenia społeczne i emocjonalne współczesnej rodziny

  Sławomir Cudak

  Oddziaływania resocjalizacyjne społecznych zagrożeń (red. S. Cudak, A. Mańka), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2020, s. 13 -29
 • Wybrane paradygmaty funkcjonowania rodziny młodocianych przestępców

  Sławomir Cudak

  Dystroficzna współczesność wyzwaniem dla pedagogiki, (red.) M. Blicharska, A. Przygoda, , Toruń 2020, s. 141-159
 • Sławomir Cudak

  "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas”. Pedagogika" nr 21/2020, s. 119-132.
 • Sławomir Cudak

  "Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" 2020 nr 10, s. 28-41
 • Sławomir Cudak

  JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES, online2021 Volume 11
 • Wybrane aspekty wewnątrzrodzinnych uwarunkowań osamotnienia dziecka

  Sławomir Cudak

  SAN Łódź 2014, ss. 454
 • Współczesna rodzina w Polsce – zagrożenia i nadzieje

  Sławomir Cudak (red.)

  SAN Łódź, Warszawa 2016, ss. 301
 • Funkcjonowanie rodziny w globalnych zmianach społecznych

  Sławomir Cudak, Eulalia Adasiewicz (red.)

  SAN Łódź 2015 ss. 280
 • Rodzina z ryzykiem funkcjonowania w ponowoczesnym świecie

  Sławomir Cudak

  Zagrożenia i wyzwania w ponowoczesnym świecie, G. Ignatowski, S. Szymański (red.), Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2017,s. 7-17.
 • Dialog rodziców z dzieckiem w środowisku rodzinnym

  Sławomir Cudak

  Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań, A. Łuczyński, I. Gumińska (red.), Wydawnictwo KUL Lublin 2016, s. 185-200.
 • Współczesna rodzina polska i jej funkcjonowanie w różnych aspektach

  Sławomir Cudak

  Funkcjonowanie rodziny w globalnych zmianach społecznych, (red.) E. Adasiewicz, S. Cudak, SAN Łódź 2015, s. 42-61.
 • Atmosfera domu rodzinnego jako przyczyna osamotnienia dziecka we własnej rodzinie

  Sławomir Cudak

  Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży, (red.) S. Cudak, Łódź 2015, s. 57 -79
 • Sławomir Cudak

  „Kwartalnik Pedagogika Rodziny”, Łódź 8(2) 2018, s. 121-131
 • Sławomir Cudak

  „Kwartalnik Pedagogiki Rodziny”, Łódź 7(3) 2017, s. 41-51.
 • Sławomir Cudak

  „Kwartalnik Pedagogiki Rodziny”, Łódź 7(2) 2017, s. 53-65.
 • Sławomir Cudak

  „Kultura - Przemiany – Edukacja” Rzeszów 2017 t. V, s. 216-227
 • Sławomir Cudak

  „Kwartalnik Pedagogiki Rodziny”, Łódź 7(1) 2017, s. 149-165
 • Sławomir Cudak

  „Kwartalnik Pedagogiki Rodziny”, Łódź 6(1) 2016, s. 87 – 99
 • Sławomir Cudak

  „Kwartalnik Pedagogiki Rodziny”, Łódź 6(2) 2016, s. 97-107
 • Sławomir Cudak

  „Kwartalnik Pedagogiki Rodziny”, Łódź 6(3) 2016, s. 101-113
 • Sławomir Cudak

  “Kwartalnik Pedagogiki Rodziny”, Łódź 6(4) 2016 s. 35-45
 • Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

  Sławomir Cudak

  Łódź: Wydawnictwo WSHE 2007, ss.239
 • Społeczno – demograficzne determinanty przemocy domowej wobec dzieci

  Sławomir Cudak

  Kielce: UJK, Instytut Pedagogiki i Psychologii 2007, ss. 234
 • The old and New thinkinng about education

  Sławomir Cudak, Ryszard Kucha(red.)

  SAN Łódź 2013, ss. 516
 • Sławomir Cudak

  “Kwartalnik Pedagogiki Rodziny”, Łódź Nr 4(2)2014
 • Sławomir Cudak

  „Kwartalnik Pedagogiki Rodziny”, Łódź, Nr 3(4)2013, s. 37-45
 • Sławomir Cudak

  “Kwartalnik Pedagogiki Rodziny”, Łódź Nr 2(2)2012, s. 187-197
 • Strukturalne przeobrażenia rodziny polskiej

  Sławomir Cudak

  „Kwartalnik Pedagogiki Rodziny”, Łódź Nr 2(3)2012, s. 73-83.
 • Znaczenie więzi emocjonalnych w rodzinie dla prawidłowego funkcjonowania dzieci

  Sławomir Cudak

  „Kwartalnik Pedagogiki Rodziny”, Łódź Nr 2(4)2012, s. 31-41
 • Konflikty rodzinne a trudności wychowawcze dzieci i młodzieży

  Sławomir Cudak

  „Forum Nauczycielskie”, Piotrków Tryb. Nr 55/2011, s. 31-33.
 • Wspieranie rodziny w rozwoju dziecka

  Sławomir Cudak

  „Forum Nauczycielskie”, Piotrków Tryb. Nr 47, 2009, s.11-12.
 • Konsekwencje emocjonalne i społeczne u dzieci z poczuciem osamotnienia w rodzinie

  Sławomir Cudak

  Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji w Europie, (red.) S. Bębas, E. Kielska, WSH Radom 2014, s. 175-181
 • Osamotnienie dzieci i młodzieży w rodzinie – analiza zjawiska

  Sławomir Cudak

  Trudy i siła współczesnej rodziny, (red.) T. Sakowicz, K Gąsior, M. Wilk, UJK Kielce 2014, s. 201-209
 • Wewnątrzrodzinne przyczyny przemocy wobec dziecka, w: Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych

  Sławomir Cudak

  WSH Piotrków Trybunalski 2014, s. 31-44
 • Przejawy niedostosowania społecznego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

  Sławomir Cudak

  Współczesna rodzina w Polsce i na świecie, (red.) S. Cudak, E. Adasiewicz, SAN Łódź 2014 s. 241-251
 • Przyczyny pedagogiczne stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka

  Sławomir Cudak

  Społeczeństwo –Prawo – Biznes – Edukacja wobec szans i zagrożeń XXI wieku, (red.) S. Cudak, M. Kowalczyk, Leader – Gread Pablisher Łódź 2012, s. 151-169
 • Attempt to recover from homelessness as an impotent element of social reintegration of an individual

  Sławomir Cudak

  Pedagogical and social aspects of integration, M. Konopczyński, A. Kieszkowska (red.), The Jan Kochanowski Universitet In Kielce 2012, s. 150-159
 • Rodzina i dziecko wobec etycznych wartości

  Sławomir Cudak

  Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie.(red.) S. Bębas, WSH Radom 2011, s. 49-54
 • Rodziny jako pedagogiczna kategoria badawcza

  Sławomir Cudak

  Procesy i zjawiska społeczne. Wybrane zagadnienia, (red.) M. Kowalczyk, B. Gotwald, Leader-Greate Pablisher Łódź 2010, s. 85 – 93
 • Style wychowania w rodzinie zrekonstruowanej

  Sławomir Cudak

  Problemy wychowawcze we współczesnej rodzinie polskiej, (red.) S. Cudak, UJK Kielce 2009, s. 9-18.
 • Postawy rodzicielskie a używanie środków narkotykowych wśród młodzieży

  Sławomir Cudak

  Problemy wychowawcze we współczesnej rodzinie polskiej, (red.) S. Cudak, UJK Kielce 2009, s. 115-124
 • Przyczyny inicjacji narkotykowej u dzieci

  Sławomir Cudak

  Problemy wychowawcze we współczesnej rodzinie polskiej, (red.) S. Cudak, UJK Kielce 2009, s. 9-18
 • Zagrożenia funkcji rodziny we współczesnym świecie

  Sławomir Cudak

  Problemy Opiekuńczo Wychowawcze nr 7 wrzesień 2022
 • Kształtowanie wartości dzieci i młodzieży w uwarunkowaniach społeczno-emocjonalnych współczesnej rodziny

  https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/40.pdf

   

   

  Sławomir Cudak

  Studia Pedagogiczne Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, tom 40 rok 2022
 • The importance of parental authority and its
  determinants within the family

  https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/40.pdf

  Sławomir Cudak

  Studia Pedagogiczne Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, tom 40 rok 2022

Dorobek dydaktyczny

 • Vademecum wiedzy o rodzinie

  Sławomir Cudak

  Kielce: UJK, Instytut Pedagogiki i Psychologii 2011, ss. 264
 • Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży

  Sławomir Cudak,Eulalia Adasiewicz

  SAN Łódź 2015, ss. 390

Dorobek organizacyjny

 • PRZEWODNICZĄCY I ORGANIZATOR MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”, Bełchatów 2012 – 2018

  2018
 • REDAKTOR NACZELNY CZASOPISMA „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” w latach 2014 – 2018

  2018
 • CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ „Kultura- Przemiana – Edukacja” Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

  2020
 • Recenzent czasopisma – „Wychowanie w Rodzinie”, Wrocław – Jelenia Góra, ISSN 2082-9019

  2020
 • Recenzent czasopisma – „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas”, ISSN 1896-4591

  2021
 • Recenzent  czasopisma -„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, ISSN 2083-179Xc

  2021
dr hab. Sławomir Cudak