dr Jarosław Rychlik

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Ukończył studia magisterskie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, a następnie studium doktoranckie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zrealizował również kurs z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi prowadzony przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Pracę w Służbie Więziennej rozpoczął w roku 2006 r. w Zakładzie Karnym w Raciborzu. Z jednostką tą był związany przez ponad 14 lat. Tam też powierzono mu pełnienie funkcji psychologa działu penitencjarnego, a następnie działu terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Od 2016 r. pełnił służbę na stanowisku kierowania tego działu. W tym czasie zgromadził szereg doświadczeń zawodowych dotyczących roli psychologa w jednostce penitencjarnej. Od VIII 2020 r. pełni służbę w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jako adiunkt. W ramach powierzonych mu obowiązków realizuje projekty badawcze oraz działalność dydaktyczną, a także uczestniczy w działalności organizacyjnej Uczelni.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą konstruktywnego myślenia, strukturalnych i funkcjonalnych aspektów sensu życia, radzenia sobie ze stresem oraz psychologii penitencjarnej. Jest współautorem kilku publikacji dotyczących między innymi problematyki funkcjonowania osadzonych w warunkach izolacji więziennej. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych prezentując wyniki przeprowadzonych badań, a także był wyznaczany do roli członka paneli dyskusyjnych.

Dorobek naukowy

 • Perceptions of the declining quality of higher education in the selected SEE countries

  Veselin Draskovic, Radislav Jovovic, Jarosław Rychlik

  Journal of International Studies 2020, 13(4)
 • Rola doświadczeń emocjonalnych dziecięcych i aktualnych w formowaniu syndromów przekonań konstruktywnych i destruktywnych jednostki.

  Pietraszko J., Jarosław Rychlik

  Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności. Warszawa: Wydawnictwo „ACADEMICA” SWPS; 2009, s. 49-65.
 • Rola przeszłych doświadczeń emocjonalnych oraz aktualnych stylów przywiązania i doświadczania zdarzeń w formowaniu przekonań o naturze ludzkiej przez adolescentów.

  Pietraszko J., Jarosław Rychlik

  Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja. Katowice: WW Oficyna Wydawnicza;2009, s. 290-299.
 • Zmiany w poczuciu tożsamości u osób osadzonych w więzieniu.

  Pietraszko J., Jarosław Rychlik

  Oblicza tożsamości: perspektywa interdyscyplinarna. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; 2008, s. 203-210.
 • The Feeling of Meaning in Life in Men Confined in Prison and the Degree of Their Approval towards Machiavelli Views

  Pietraszko J., Jarosław Rychlik

  Quality of Life - Different Perspectives. Kraków: Wydawnictwo Impuls; 2008, s. 63-84.
 • Emocjonalno – poznawcze predyspozycje młodych polityków do zdrowego uprawiania polityki

  Pietraszko J., Jarosław Rychlik

  Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005 . Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; 2006, s. 173-182.

Dorobek dydaktyczny

 • Przeprowadzenie zajęć pt. „Wybrane zagadnienia penitencjarne w kontekście funkcjonowania procedur mediacyjnych” stanowiących element „Studiów Podyplomowych Mediacje i Sprawiedliwość Naprawcza” realizowanych w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”

 • Przeprowadzenie szkolenia dla osób pierwszego kontaktu w zakresie metodologicznych i etycznych aspektów prowadzenia badań kwestionariuszowych na potrzeby DFS Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dorobek organizacyjny

 • Dyrektor Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 • Członek zespołu do spraw programu studiów II stopnia Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

 • Członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowującej projekt badawczy w zakresie ewaluacji zapisów ustawy o zmianie ustawy Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 956).

 • W ramach Szkoły Wyższej Wymiar Sprawiedliwości  koordynator projektu badawczego, dotyczącego ewaluacji zapisów ustawy o zmianie ustawy Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 956).

 • Współpraca w realizacji badania nad adaptacją poznawczo – behawioralnej techniki psychokorekcyjnej Problem Solving.

 • ENAP “Seminar on ethics and deontology in prison and probation” (15-19 III 2021), referat on – line: The reaction of the polish prison system to ethical and pragmatic aspects related to the goals of implementing the penalty of imprisonment.

  15-19 III 2021
 • Konferencja naukowa pt. „Prawa człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej” (22 XI 2018), Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, członek panelu dyskusyjnego pt. „Prawa człowieka a prawa pacjenta pozbawionego wolności

  22 XI 2018
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „ Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania oraz bezpieczeństwa” (24 XI 2017), PWSZ w Raciborzu, członek panelu dyskusyjnego dotyczącego „nowych wymiarów bezpieczeństwa narodowego”

  24 XI 2017
 • Konferencja naukowa pt. „Obecne zagrożenia w edukacji dzieci i młodzieży” (11-12 XI 2008), Uniwersytet Śląski w Katowicach, referat: Zasoby copingowe młodzieży.

  11-12 XI 2008
 • Konferencja naukowa pt. „Jakość życia współczesnego człowieka” (24-25 V 2007), Uniwersytet Opolski, referat: Zmiany strukturalne w tożsamości jednostki po jej osadzeniu w więzieniu.

  24-25 V 2007
 • Konferencja naukowa pt. „Społeczne wyznaczniki tożsamości” (14-15 V 2007), Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu, referat: Negatywna vs pozytywna koncepcja rzeczywistości a poczucie sensu życia u mężczyzn osadzonych w więzieniu.

  14-15 V 2007
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przekonania społeczne a jakość życia” (16-18 XI 2007), SWPS w Warszawie, referat: Rola doświadczeń emocjonalnych dziecięcych i aktualnych w formowaniu syndromów przekonań konstruktywnych i destruktywnych u osób dorosłych o odmiennych doświadczeniach życiowych.

  16-18 XI 2007
 • III Forum resocjalizacji w Toruniu (18 XI 2007). Wystąpienie konferencyjne: Makiawelizm a poczucie sensu życia na przykładzie recydywistów penitencjarnych.

 • Konferencja naukowa pt. „Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005” (01-02 VI 2005), Uniwersytet Opolski, referat: Cechy myślenia automatycznego a skłonności manipulacyjne u młodzieży uprawiającej politykę.

  01-02 VI 2005
dr Jarosław Rychlik