dr Jarosław Rychlik

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Ukończył studia magisterskie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, a następnie studium doktoranckie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zrealizował również kurs z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi prowadzony przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Pracę w Służbie Więziennej rozpoczął w roku 2006 r. w Zakładzie Karnym w Raciborzu. Z jednostką tą był związany przez ponad 14 lat. Tam też powierzono mu pełnienie funkcji psychologa działu penitencjarnego, a następnie działu terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Od 2016 r. pełnił służbę na stanowisku kierowania tego działu. W tym czasie zgromadził szereg doświadczeń zawodowych dotyczących roli psychologa w jednostce penitencjarnej. Od VIII 2020 r. pełni służbę w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jako adiunkt. W ramach powierzonych mu obowiązków realizuje projekty badawcze oraz działalność dydaktyczną, a także uczestniczy w działalności organizacyjnej Uczelni. Pełnił funkcję koordynatora Pracowni Prawa i Porządku Publicznego Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej. Obecnie kieruje  tym Instytutem.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą konstruktywnego myślenia, strukturalnych i funkcjonalnych aspektów sensu życia, radzenia sobie ze stresem oraz psychologii penitencjarnej. Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi problematyki psychospołecznego funkcjonowania osadzonych w warunkach izolacji więziennej, a także kadry penitencjarnej. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych prezentując wyniki przeprowadzonych badań, a także był wyznaczany do roli członka paneli dyskusyjnych. Pełnił rolę koordynatora lub kierownika projektów badawczych realizowanych w AWS.

Dorobek naukowy

 • Perceptions of the declining quality of higher education in the selected SEE countries

  Veselin Draskovic, Radislav Jovovic, Jarosław Rychlik

  Journal of International Studies 2020, 13(4)
 • Rola doświadczeń emocjonalnych dziecięcych i aktualnych w formowaniu syndromów przekonań konstruktywnych i destruktywnych jednostki.

  Pietraszko J., Jarosław Rychlik

  Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności. Warszawa: Wydawnictwo „ACADEMICA” SWPS; 2009, s. 49-65.
 • Rola przeszłych doświadczeń emocjonalnych oraz aktualnych stylów przywiązania i doświadczania zdarzeń w formowaniu przekonań o naturze ludzkiej przez adolescentów.

  Pietraszko J., Jarosław Rychlik

  Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja. Katowice: WW Oficyna Wydawnicza;2009, s. 290-299.
 • Zmiany w poczuciu tożsamości u osób osadzonych w więzieniu.

  Pietraszko J., Jarosław Rychlik

  Oblicza tożsamości: perspektywa interdyscyplinarna. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; 2008, s. 203-210.
 • The Feeling of Meaning in Life in Men Confined in Prison and the Degree of Their Approval towards Machiavelli Views

  Pietraszko J., Jarosław Rychlik

  Quality of Life - Different Perspectives. Kraków: Wydawnictwo Impuls; 2008, s. 63-84.
 • Emocjonalno – poznawcze predyspozycje młodych polityków do zdrowego uprawiania polityki

  Pietraszko J., Jarosław Rychlik

  Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005 . Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; 2006, s. 173-182.
 • Rychlik, J. (2024). Active legal capacity and its restrictions – diagnostic aspects. In M. Domański & B. Lackoroński (Eds.), Models of Implementation of Article 12 of The Convention on The Rights of Perons with Disabilities (pp. 750-776). NY, Routledge

  Jarosław Rychlik

  ROUTLEDGE London and New York, 2024
 •  

   

  Cultural adaptation of a UK evidence-based problem-solving intervention to support Polish prisoners at risk of suicidal behaviour: a cross-sectional survey using an Ecological Validity Model

   

  Amanda E Perry, Maja Zawadzka, Piotr Lapinski, Keeley Moore, Jarosław Rychlik, Beata Nowak

 • Rychlik, J. Kulczyk, P., Konior, M., Skowronek, G. (2023). Doświadczanie stresu przez funkcjonariuszy Służby Więziennej na przykładzie Zakładów Karnych w Raciborzu i w Jastrzębiu Zdroju, In T. Kośmider, J. Tocicka (Eds.), Wyzwania i zagrożenia w działalności funkcjonariuszy publicznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Polsce – Wybrane aspekty (pp 233-234). Warszawa SWWS.

  Jarosław Rychlik, Piotr Kulczyk, Maciej Konior, Grzegorz Skowronek

  SWWS
 • Rychlik, J. (2022). Problematyka samobójstw izolacyjnych w Polsce – implikacje dla więziennictwa. [w:] M. Kuryłowicz, M. Strzelec (red.), Praca penitencjarna (pp. 189-223).  Warszawa, SWWS.

   

  Jarosław Rychlik

  SWWS
 • Rychlik, J., Hetmańczyk, H., (2022). Machiavellianism and Sense of Meaning in Life as determinants of Psychological Well-Being in convicted recidivists – rehabilitation implications, The Prison Systems Review,116, s. 124-144

  Jarosław Rychlik, Hewilia Hetmańczyk

  The Prison Systems Review
 • Duda, P., Rychlik, J. (2022). Konstruktywne myślenie a makiawelizm — kontekst odniesień deontologicznych funkcjonariuszy Służby Więziennej, [w:] M. Szewczyk, S. Grzesiak, Potencjał kadrowy Służby Więziennej
  w kontekście wykonywanych zadań służbowych (pp. 325 – 328). Warszawa: SWWS.

   

  Paulina Duda, Jarosław Rychlik

  2022
 • Hetmańczyk, H., Dobosz, D., Gierczyk, M. Rychlik, J. (2022). A Polish-German Comparative Study of Support Information for First-Year University Students Faced with the COVID-19 Pandemic at Selected Universities, The New Educational Reviev, 67(1), 30-42.

   

  Hewilia Hetmańczyk, Dagmara Dobosz, Marcin Gierczyk, Jarosław Rychlik

  The New Educational Reviev, 2022
 • Grzesiak, S., Rychlik J., Nowogrodzka, A.  (2021). Przestrzeń penitencjarna w kontekście doświadczanego stresu przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Nieruchomości@, III, 97-114

  Sławomir Grzesiak, Jarosław Rychlik, Agnieszka Nowogrodzka

  2021
 • Rychlik, J. (2021). Existential Experiences and Machiavellianism of Recidivists – Exploring Relationships Important for Penitentiary Studies. Journal of Security and Sustainability Issues, 11(1), 245-254

   

  Jarosław Rychlik

  2021
 • Rychlik, J. i Zawadzka, M. (2023). Zadania psychologa w oddziałach terapeutycznych dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo Więziennej, [w:] Kleszczewska-Albińska A. (red.), Różnorodne wyzwania w pracy psychologa. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych, Warszawa 2023, s.339 – 362.

  Jarosław Rychlik, Maja Zawadzka

  Wydawnictwo Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych, 2023
 • Resocjalizacja w perspektywie jakości życia osób inkarcerowanych [w:] Kanarek-Lizik D., Rychlik J. (red.) Interdyscyplinarność praktyki penitencjarnej. Pomiędzy doświadczeniem a początkami badawczych inspiracji, str. 35-56.

  J. Rychlik, M. Zawadzka

  AWS

Dorobek dydaktyczny

 • Przeprowadzenie zajęć pt. „Wybrane zagadnienia penitencjarne w kontekście funkcjonowania procedur mediacyjnych” stanowiących element „Studiów Podyplomowych Mediacje i Sprawiedliwość Naprawcza” realizowanych w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”

 • Przeprowadzenie szkolenia dla osób pierwszego kontaktu w zakresie metodologicznych i etycznych aspektów prowadzenia badań kwestionariuszowych na potrzeby DFS Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dorobek organizacyjny

 • Dyrektor Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 • Członek zespołu do spraw programu studiów II stopnia Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

 • Członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowującej projekt badawczy w zakresie ewaluacji zapisów ustawy o zmianie ustawy Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 956).

 • W ramach Szkoły Wyższej Wymiar Sprawiedliwości  koordynator projektu badawczego, dotyczącego ewaluacji zapisów ustawy o zmianie ustawy Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 956).

 • Współpraca w realizacji badania nad adaptacją poznawczo – behawioralnej techniki psychokorekcyjnej Problem Solving.

 • ENAP “Seminar on ethics and deontology in prison and probation” (15-19 III 2021), referat on – line: The reaction of the polish prison system to ethical and pragmatic aspects related to the goals of implementing the penalty of imprisonment.

  15-19 III 2021
 • Konferencja naukowa pt. „Prawa człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej” (22 XI 2018), Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, członek panelu dyskusyjnego pt. „Prawa człowieka a prawa pacjenta pozbawionego wolności

  22 XI 2018
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „ Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania oraz bezpieczeństwa” (24 XI 2017), PWSZ w Raciborzu, członek panelu dyskusyjnego dotyczącego „nowych wymiarów bezpieczeństwa narodowego”

  24 XI 2017
 • Konferencja naukowa pt. „Obecne zagrożenia w edukacji dzieci i młodzieży” (11-12 XI 2008), Uniwersytet Śląski w Katowicach, referat: Zasoby copingowe młodzieży.

  11-12 XI 2008
 • Konferencja naukowa pt. „Jakość życia współczesnego człowieka” (24-25 V 2007), Uniwersytet Opolski, referat: Zmiany strukturalne w tożsamości jednostki po jej osadzeniu w więzieniu.

  24-25 V 2007
 • Konferencja naukowa pt. „Społeczne wyznaczniki tożsamości” (14-15 V 2007), Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu, referat: Negatywna vs pozytywna koncepcja rzeczywistości a poczucie sensu życia u mężczyzn osadzonych w więzieniu.

  14-15 V 2007
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przekonania społeczne a jakość życia” (16-18 XI 2007), SWPS w Warszawie, referat: Rola doświadczeń emocjonalnych dziecięcych i aktualnych w formowaniu syndromów przekonań konstruktywnych i destruktywnych u osób dorosłych o odmiennych doświadczeniach życiowych.

  16-18 XI 2007
 • III Forum resocjalizacji w Toruniu (18 XI 2007). Wystąpienie konferencyjne: Makiawelizm a poczucie sensu życia na przykładzie recydywistów penitencjarnych.

 • Konferencja naukowa pt. „Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005” (01-02 VI 2005), Uniwersytet Opolski, referat: Cechy myślenia automatycznego a skłonności manipulacyjne u młodzieży uprawiającej politykę.

  01-02 VI 2005
dr Jarosław Rychlik