dr Jerzy Trocha

dr Jerzy Trocha jest adiunktem w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Doktorat uzyskał na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Ukończył także socjologię na Uniwersytecie Zielonogórskim i obronność w Akademii Obrony Narodowej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w Akademii Obrony Narodowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Sfinalizował również podyplomowe studia menedżerskie Executive Master of Business Administration (EMBA). Ponadto ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, zarządzania kryzysowego oraz ochrony obiektów, w tym obiektów infrastruktury krytycznej.

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego oraz specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego w przedsiębiorstwach sektora publicznego i prywatnego. Opracował, uzgodnił i wdrożył pierwsze dokumentacje planistyczne dla obiektów infrastruktury krytycznej oraz obiektów podlegających obowiązkowej ochronie z uwagi na istotność dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa w jednej ze spółek kolejowych w Polsce. W latach 2022-2023 pełnił funkcję Przewodniczącego Grupy ds. Zarządzania Kryzysowego w transporcie kolejowym (Working Group on Crisis Management) działającej w ramach Międzynarodowego Związku Kolei (International Union of Railways, UIC) zrzeszającej przedsiębiorstwa z branży kolejowej z różnych regionów świata. Ponadto był członkiem Centralnego Zespołu ds. bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i w pociągach w skład, którego wchodzą przedstawiciele m.in. Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei oraz spółek kolejowych prowadzących działalność transportową na terenie kraju. Udziela się także społecznie jako strażak w jednej z ochotniczych straży pożarnych w Warszawie będąc ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Specjalizuje się w problematyce zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej, ochrony ludności, obrony cywilnej, terroryzmu i bezpieczeństwa publicznego. Swoje szczególne zainteresowania skupia również wokół ochrony obiektów użyteczności publicznej oraz bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Autor prac naukowo-badawczych i licznych publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Prelegent oraz moderator podczas konferencji i seminariów naukowych. Promotor prac licencjackich i magisterskich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz penitencjarystyka. Współpracuje także z czasopismami naukowymi w charakterze recenzenta.

Organizator wielu konferencji i seminariów naukowych, a także wydarzeń promujących osiągnięcia naukowe studentów oraz akcji charytatywnych, w tym popularyzujących honorowe krwiodawstwo w środowisku akademickim. W okresie studiów aktywny twórca wydarzeń z okazji dni kultury studenckich Juwenalia.

Odznaczenia i wyróżnienia:

Odznaczenie Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”; Złota odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”; Odznaczenie III stopnia „Serce Legionu”, Honorowy Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów UZ; Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za działalność organizacyjną w roku akademickim 2011/2012.

Dorobek naukowy

 • Jerzy Trocha

  Słownik Społeczny – "Bezpieczeństwo Publiczne", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, Kraków 2023
 • Karina Szafrańska, Jerzy Trocha, Ewa Małachowska

  Journal of Security and Sustainability Issues, 2023, Volume 13, Number 1
 • Jerzy Trocha

  Wyzwania i zagrożenia w działalności funkcjonariuszy publicznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Wybrane aspekty. Warszawa: Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości; 2023
 • Tomasz Kośmider, Jerzy Trocha

  Nieruchomości@ 2021; IV (IV): s. 9-26
 • Jerzy Trocha

  Journal of Security and Sustainability Issues, 2021, Volume 11, Number 1
 • Działalność obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na rzecz ochrony ludności w Polsce

  Jerzy Trocha, Łukasz Roman

  Bezpieczeństwo sektorowe w XXI wieku. Badania i perspektywy. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna; 2020
 • Jerzy Trocha, Wilczek Radosław

  Środki przymusu bezpośredniego. Zakres i zasady użycia na przykładzie wybranych podmiotów bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości; 2020
 • Służby specjalne a ewolucja ochrony informacji niejawnych w wybranych polskich instytucjach wojskowych w latach 1945-1999

  Jerzy Trocha, Łukasz Roman

  Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego – wybrane zagadnienia. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna; 2020
 • Jerzy Trocha

  Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2020
 • Ochrona ludności w wybranych państwach europejskich: praca naukowo-badawcza

  Jerzy Trocha – kierownik projektu badawczego

  Akademia Sztuki Wojennej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Warszawa: 2017
 • Miejsce i rola Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie zarządzania kryzysowego

  Jerzy Trocha

  Determinanty bezpieczeństwa wobec współczesnych zagrożeń. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; 2017
 • Europejskie rozwiązania z zakresu ochrony ludności na przykładzie systemu bezpieczeństwa cywilnego Republiki Włoskiej

  Jerzy Trocha

  Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności. Warszawa: W. Krzeszowski; 2017
 • Rola Ochotniczych Straży Pożarnych na rzecz bezpieczeństwa miasta stołecznego Warszawa

  Jerzy Trocha

  Organizacje Pozarządowe w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Piotrków Trybunalski: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim; 2017
 • Ochrona ludności w Szwecji jako przykład nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego

  Jerzy Trocha

  Zeszyty Naukowe „Zbliżenia Cywilizacyjne” 2017, XIII (1)
 • Norweski system bezpieczeństwa cywilnego a uwarunkowania zagrożeń kryzysowych i wojennych kraju

  Jerzy Trocha

  Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia 2017, 2 (22)
 • Unikalny charakter ochrony ludności cywilnej w Konfederacji Szwajcarskiej

  Jerzy Trocha

  Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia 2017, 1 (21)
 • Wspólnotowy wymiar ochrony ludności cywilnej w Unii Europejskiej

  Jerzy Trocha

  Obronność -Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 2016, 3 (19)
 • Obrona cywilna wobec współczesnych zagrożeń

  Jerzy Trocha

  Zasoby obronne na poziomie obywatelskim – błąd w antycypacji czy konieczność? Kalisz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego; 2016
 • Współczesna idea ochrony ludności cywilnej w świetle regulacji Unii Europejskiej i Polski w obliczu potencjalnego konfliktu zbrojnego w Europie

  Jerzy Trocha

  Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku – podejście polemologiczne. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej; 2016
 • Demograficzne aspekty bezpieczeństwa społecznego Rzeczypospolitej Polskiej

  Jerzy Trocha

  Studia Mazowieckie 2016, 4
 • Monitoring ekologiczny krajowych obszarów morskich jako element bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polski

  Jerzy Trocha

  Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 2015, 1 (13)
 • Wyzwania i zagrożenia stojące przed Polską w kwestii bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku

  Jerzy Trocha

  Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 2015, 2 (14)
 • Badania nad ochroną ludności w Polsce w obliczu koncepcji zmian ustawowych

  Jerzy Trocha

  Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 2015, 4 (16)
 • Perspektywy rozwoju ochrony ludności w Polsce

  Jerzy Trocha

  Bezpieczeństwo i administracja - Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej 2015, 3 (7)
 • Obrona cywilna – system ochrony ludności na przykładzie gminy Gozdowo cz. I,

  Jerzy Trocha

  Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 2014, 1 (9)
 • Obrona cywilna – system ochrony ludności na przykładzie gminy Gozdowo cz. II,

  Jerzy Trocha

  Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 2014, 2 (10)
 • Działalność organizacji pozarządowych na rzecz systemu zarządzania kryzysowego RP

  Jerzy Trocha

  Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 2014, 4 (12)
 • Obrona cywilna w Polsce – stan obecny i perspektywy

  Jerzy Trocha

  Studia Mazowieckie 2014, 4
 • W latach 2015-2018 beneficjent stypendiów: doktoranckiego, projakościowego oraz dla najlepszych doktorantów.

  Jerzy Trocha

  Stypendia naukowe

Dorobek dydaktyczny

 • Organizacja szkolenia pt. Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje  dla przedstawicieli władz samorządowych oraz naczelników urzędu miasta Pruszkowa

  Konstancin-Jeziorna, 15 lutego 2024 r.

 • Organizacja szkolenia pt. Reagowanie na zagrożenia terrorystyczne  dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników jednostek oświatowych oraz funkcjonariuszy straży miejskiej w Pruszkowie

  Pruszków, 7-9 lutego 2024 r.

 • Organizacja warsztatów nt. Reagowania na zamachy terrorystyczne dla przedstawicieli władz samorządowych na Kongresie Aglomeracji w Kaliszu pod patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Urzędu Transportu Kolejowego

  Kalisz, 5-6 czerwca 2023 r.

 • Wykład otwarty nt. Terroryzmu we współczesnym świecie z okazji Day for public safety zorganizowanym przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dla uczniów klas średnich z Kalisza

  Kalisz, 18 maja 2023 r.

 • Organizacja praktycznych warsztatów na temat Reagowania na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w czasie szkolenia zakresu bezpieczeństwa, współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych oraz zagadnień dotyczących zagrożeń terrorystycznych dla wójtów, burmistrzów i starostów z powiatu kaliskiego oraz pracowników urzędów odpowiadających za kwestie bezpieczeństwa i obronności przy wsparciu dr. Ł.Romana

  Mikorzyn, 13-14 kwietnia 2023 r.

 • Zarządzanie dynamiczne w Służbie Więziennej – podręcznik refleksyjnej praktyki

  Zarządzanie w kryzysie na przykładzie wybranego scenariusza ćwiczeń – studium przypadku, red. Marcin Strzelec, Witold Kołodziejczyk

  DIG 2021

Dorobek organizacyjny

 • Od 2023 r. opiekun Akademickiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego działającego w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

  2023
 • Od 2023 r. członek-sekretarz Rady Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

  2023
 • Od 2022 r. recenzent kwartalnika „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” wydawanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie

  2022
 • W latach 2022-2023 przewodniczący Grupy ds. zarządzania kryzysowego działającej w ramach Międzynarodowego Związku Kolei (Chairman of Working Group on Crisis Management)

 • W latach 2020-2023 członek Centralnego Zespołu ds. bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i w pociągach

  2020-2023
 • W latach 2017-2018 członek Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

  2017-2018
 • W latach 2014-2017 redaktor statystyczny czasopisma „Obronność” Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej/Akademii Sztuki Wojennej

  2014-2017
 • Od 2014 r. członek Towarzystwa Wiedzy Obronnej

  od 2014
 • W latach 2013-2017 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Akademii Obrony Narodowej

  2013-2017
 • W latach 2013-2014 członek Rady Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej

  2013-2014
 • W latach 2011-2012 Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

  2011-2012
 • W latach 2011-2012 członek Komisji Krajowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów

  2011-2012
 • Organizator i współorganizator konferencji oraz seminariów naukowych realizowanych m.in. w Akademii Obrony Narodowej/Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie.

  2015-2021

Pozostałe osiągnięcia

  • Odznaczenie Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – 2020
  • Odznaczenie „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”:

  złoty – 2019

  srebrny – 2018

  brązowy – 2018

  • Odznaczenie „Serce Legionu”:

  III stopień – 2022

  IV stopień – 2020

  • Honorowy członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów UZ – 2012
  • Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za działalność organizacyjną w roku akademickim 2011/2012
 • W latach 2015-2018 beneficjent stypendiów: doktoranckiego, projakościowego oraz dla najlepszych doktorantów

 • W 2016 r. otrzymał grant na realizację badań naukowych prowadzonych na potrzeby rozprawy doktorskiej ze środków przeznaczonych na finansowanie prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

dr Jerzy Trocha