dr Łukasz Roman

Pedagog, koordynator oddziałów przygotowania wojskowego, pracownik badawczo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o obronności, w specjalności polemologia. Stopień naukowy uzyskał na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył studia magisterskie w Akademii Obrony Narodowej w zakresie zarządzania, w specjalności zarządzanie i dowodzenie. Sfinalizował również studia podyplomowe w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie. Ponadto ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu obronności, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

Organizator i współorganizator wielu konferencji i seminariów naukowych, a także wielu szkoleń, kursów i projektów dotyczących obszaru bezpieczeństwa. Główny prowadzący wykładów, debat, paneli dyskusyjnych i spotkań społeczno-gospodarczych.

Współpracował z wieloma firmami, instytucjami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w obszarze bezpieczeństwa. Recenzent wielu artykułów naukowych i monografii. Autor prac naukowo-badawczych i licznych publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego. Prelegent, moderator oraz członek komitetów naukowych i organizacyjnych wielu konferencji i seminariów naukowych.

Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich, licencjackich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe i zarządzanie oraz prac kwalifikacyjnych na studiach podyplomowych, recenzent ponad 50 prac podyplomowych, licencjackich i magisterskich. Sprawował funkcję promotora pomocniczego przy przewodzie doktorskim.

Autor wielu publikacji dotyczących obszaru bezpieczeństwa, obronności i polemologii w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Oprócz polemologii, prowadzi badania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu obronnego państwa, bezpieczeństwa narodowego, publicznego i politologii.

 

Dorobek naukowy

 • Łukasz Roman, Remigiusz Kubiak, Jarosław Mieciński

  Law - Education - Security, 2023, Volume 121, Issue IV
 • Łukasz Roman, Krzysztof Cygańczuk, Jacek Roguski

  Law - Education - Security, 2023, Volume 121, Issue IV
 • Łukasz Roman, Waldemar Tarczyński, Krzysztof Rejman, Raufhon Salahodjaev, Sardor Azam

  Journal of International Studies, 2023, vol. 16 no 2, s. 211-221
 • Strategia wodorowa Polski i Unii Europejskiej w czasie kryzysu energetycznego

  Łukasz Roman, Krzysztof Cygańczuk

  Przemysł Chemiczny, Zeszyt 101/11, strony 903-911
 • Prawny wymiar ochrony infrastruktury krytycznej – wybrane aspekty

  Łukasz Roman, Krzysztof Cygańczuk

  Safety & Fire Technology, VOL 59 ISSUE 1 strony 166-181
 • Polemological research and development facilities and institutions – war studies

  Łukasz Roman

  Journal of Security and Sustainability Issues, 2021, Volume 11, Number 1
 • Stare wojny i wojny przyszłości w ujęciu polemologicznym

  Łukasz Roman

  Współczesne i prognozowane problemy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa: Wyd. Akademia Sztuki Wojennej 2021
 • Polemologia – nauka o wojnie i konfliktach zbrojnych

  Łukasz Roman

  Wojna. Siły Zbrojne. Państwo. Rozważania polemologiczne, Kalisz: Wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2020, s. 103-122;
 • Działalność obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na rzecz ochrony ludności w Polsce

  Łukasz Roman, Jerzy Trocha

  Bezpieczeństwo sektorowe w XXI wieku – badania i perspektywy, Warszawa: Wyd. WAT, 2020, s. 165-177;
 • Społeczeństwo a wojna – wybrane aspekty wojen w ujęciu polemologicznym

  Łukasz Roman

  Wojna, etyka, kultura. Siedlce-Warszawa 2020, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Security of Migration in Interdiscyplinary Perspective

  Łukasz Roman, Grzegorz Winogrodzki

  Challenges and threats to international security, Warszawa, Wyd. Akademia Sztuki Wojennej, 2018
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń

  Łukasz Roman, Krzysztof Krassowski, Stanisław Sagan, Dariusz Wróblewski (red. nauk.)

  Józefów: Wyd. WSGE, 2018
 • Polemology – studies on war – in security sciences

  Łukasz Roman

  Welfare in the 21st Century: Challenges and Solutions, Litwa: Wyd. Klaipeda University, 2018
 • O wojnie i pokoju – dylematy polemologiczne

  Łukasz Roman

  Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique; 2017, s. 80-86;
 • The selected contemporary aspects of human rights

  Łukasz Roman, Bronisław Sitek (red. nauk.)

  Józefów : Wyd. WSGE; 2017
 • Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa

  Łukasz Roman, Bronisław Sitek, Józef Knap, Stanisław Sagan (red. nauk.)

  Jóżefów: Wyd. WSGE, 2017
 • Polemologia a obronność i bezpieczeństwo

  Łukasz Roman

  Wyd. WSGE ; 2017
 • Nowe formy konfliktów zbrojnych – relacje i kontekst polemologiczny

  Łukasz Roman

  Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Współczesne środowisko bezpieczeństwo, Poznań, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016
 • Polemologiczne oblicza konfliktów zbrojnych XXI wieku – próba prognozy

  Łukasz Roman

  Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku - podejście polemologiczne, 2016
 • Państwo Islamskie – zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa

  Łukasz Roman

  Współczesne konteksty bezpieczeństwa, Józefów, Wyd. WSGE, 2016
 • Współczesne konteksty bezpieczeństwa

  Łukasz Roman, Magdalena Sitek, Grzegorz Winogrodzki (red. nauk.)

  Józefów : Wyd. WSGE; 2016;
 • Zagrożenia asymetryczne jako wyzwania wobec euroatlantyckiego środowiska bezpieczeństwa

  Łukasz Roman

  Zarządzanie kryzysowe jako element systemu bezpieczeństwa narodowego. Miejsce i rola służb ratowniczych, Poznań, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015
 • Somalia – demontaż państwa i wojna domowa w Rogu Afryki

  Łukasz Roman

  Efekty przemian politycznych w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej na początku drugiej dekady XXI wieku, Warszawa, Wyd. Akademia Obrony Narodowej, 2015
 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa

  Łukasz Roman, Grzegorz Winogrodzki

  Józefów: Wyd. WSGE; 2016
 • Istota współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa

  Łukasz Roman

  Journal of Modern Science nr 4/2015, s. 209-226;
 • Możliwości wykorzystywania wiedzy polemologicznej w naukach o obronności i naukach o bezpieczeństwie

  Łukasz Roman

  Teoretyczno-pragmatyczne aspekty uprawiania polemologii, Warszawa, Wyd. Akademia Obrony Narodowej, 2014
 • Badania problemów wojen i konfliktów zbrojnych – podejście polemologiczne

  Łukasz Roman

  Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Tom VII, Warszawa, Wyd. Akademia Obrony Narodowej, 2014
 • Przygotowanie i edukacja obronna młodzieży w II RP

  Łukasz Roman

  Edukacja obronna młodzieży, Warszawa, Wyd. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, 2012
 • Aspekty polemologiczno-irenologiczne w badaniach wojen i konfliktów zbrojnych

  Łukasz Roman

  Od sztuki wojennej do polemologii, Warszawa, Wyd. Akademia Obrony Narodowej, 2012
 • Kierunki zmian przyszłych wojen i konfliktów zbrojnych – ocena polemologiczna

  Łukasz Roman

  Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczno-irenologicznych, Warszawa, Wyd. Akademia Obrony Narodowej, 2012
 • Interdyscyplinarny wymiar polemologii

  Łukasz Roman

  Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej nr 1, ss. 183-192, Warszawa 2012
 • Wpływ rewolucji krajów arabskich na bezpieczeństwo regionu MENA

  Łukasz Roman

  Middle East and North Africa. Mena źródłem szans i zagrożeń bezpieczeństwa, Gdynia, Wyd. Akademia Marynarki Wojennej, 2012
 • Członek zespołu badawczego nt. „Regulacje Wielkich Technologii – Regulating Big Tech”

  Przemysław Ostojski (kierownik projektu), Jędrzej Kondek (wykonawca), Łukasz Roman (wykonawca), John Yun (wykonawca), Aurlien Portuese (wykonawca)

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości/Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 1.03.2023 - 30.11.2023
 • Członek zespołu badawczego nt. „Pilotaż programu wdrażającego system transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) u skazanych, którym udzielono czasowego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej w związku z podejmowanym zatrudnieniem zewnętrznym w systemie bez konwojenta lub udzieloną przepustką”

  Beata Maria Nowak (kierownik Projektu), Sławomir Grzesiak (zastępca kierownika projektu), Łukasz Roman (wykonawca), Maja Zawadzka (wykonawca)

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości/Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2021-2023.
 • W 2018 roku członek zespołu eksperckiego przygotowującego raport samooceny WSGE dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • W latach 2015-2019 członek zespołu w projektach badawczych: OPUS 10 – „Obcy w moim domu”, projekt badawczy MSWiA „Azyl, migracja, integracja” -„Integracja/legalna migracja” – „Ku jedności w różnorodności”, udział w projekcie pn. „POWR.03.05.00-00-z063/17 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi uczelnią przyszłości”

  Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • W latach 2015-2019 członek interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w zakresie rozwoju dyscyplin naukowych (nauki o bezpieczeństwie)

  Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • W 2012 roku uczestnictwo w szkoleniu w ramach projektu MNiSzW ,,Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, Kurs SZ4 i SZ5 w zakresie „Prowadzenia projektów innowacyjnych metodą MLPP” zorganizowanym przez Polsko-Szwajcarską Szkołę Prowadzenia Projektów

Dorobek dydaktyczny

 • W 2018 roku uczestnik programu Erasmus+ dla pracowników naukowo-dydaktycznych – Klaipedos Universitetas;

 • W latach 2015-2019 współzałożyciel i opiekun Koła Naukowego  Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezpieczna Strefa”

 • W latach 2017-2019  współorganizator szkolenia „Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

 • Zarządzanie w kryzysie jednostką penitencjarną — wybrane aspekty

  Zarządzanie dynamiczne w Służbie Więziennej – podręcznik refleksyjnej praktyki

  red. Marcin Strzelec, Witold Kołodziejczyk

  DiG 2021
 • Współprowadzący szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych oraz zagadnień dotyczących zagrożeń terrorystycznych dla przedstawicieli władz samorządowych powiatu kaliskiego (wraz z dr J. Trocha)

  Mikorzyn, 13-14 kwietnia 2023 r.

 • Prowadzący szkolenie z zakresu bezpieczeństwa oraz obronności dla pracowników ochrony okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich dla potrzeb Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości

  Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, 3-5 lipca 2023 r.

Dorobek organizacyjny

 • Od 2020 roku pracownik badawczo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki / Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości / Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

  2020
 • Od 2023 roku członek Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

 • Od 2022 roku recenzent współpracujących z redakcją kwartalnika Safety & Fire Technology, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie

  2022
 • Od 2022 roku Opiekun studentów na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości / Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

  2022
 • Od 2022 roku członek Towarzystwa Wiedzy Obronnej

  2022
 • Od 2020 roku recenzent współpracujący z redakcją kwartalnika Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

  2020
 • Od 2021 roku koordynator studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Ludności” w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości / Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

  2021
 • W latach 2017-2019 Dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych WSGE w Mińsku Mazowieckim

  2017-2019
 • W latach 2016-2017 Kierownik Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

  2016-2017
 • W 2018 roku powołany jako członek zespołu eksperckiego przygotowującego raport samooceny WSGE dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”

  2018
 • W latach 2016-2018 Sekretarz Rady Patronackiej WSGE ds. promocji uczelni na rynku lokalnym wśród społeczeństwa, przedsiębiorców i władz samorządowych Powiatu Otwockiego i Mińskiego

  2016-2018
 • W latach 2015-2019 członek interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w zakresie rozwoju dyscyplin naukowych (m.in. nauki o bezpieczeństwie)

  2015-2019
 • W latach 2015-2019 pracownik naukowo – dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

   2015-2019
 • W 2014 roku członek zespołu organizacyjno-edytorskiego Leksykonu Obronności. Polska i Europa wyd. Bellona

  2014
 • W latach 2015-2019 był recenzentem współpracującym z  zespołem redakcyjnym międzynarodowego czasopisma OPUS – International Journal of Society Researches

  2015-2019
 • W latach 2017-2019 był recenzentem współpracującym z redakcją kwartalnika Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

  2017-2019
 • Od 2014 roku członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya

  od 2014 roku
 • Od 2015 roku był członkiem , a od 2018 roku zastępcą przewodniczącego komisji ds. jakości i efektów kształcenia WSGE w Józefowie

  2015-2018
 • Organizator, współorganizator oraz aktywny uczestnik wielu konferencji oraz seminariów naukowych realizowanych przez różne krajowe i zagraniczne ośrodki i instytuty badawcze i naukowo – dydaktyczne

 • Wykłady otwarte dla maturzystów i studentów
  Prowadzenie cykli wykładów otwartych dla uczniów i maturzystów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych w obszarze bezpieczeństwa (współczesne wojny i konflikty zbrojne, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni)

Pozostałe osiągnięcia

 • W 2014 roku uzyskał grant naukowy na prowadzenie badań naukowych do rozprawy doktorskiej i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 • W latach 2011-2015 beneficjent stypendiów: doktoranckiego, projakościowego oraz dla najlepszych doktorantów

 • W 2009 roku Certyfikat ukończenia Kursu Szkolenia Rezerw – Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie,  stopień wojskowy – kapral

dr Łukasz Roman