dr Marcin Mazurek

Adiunkt Instytutu Penitencjarystki Stosowanej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.  Absolwent Akademii Obrony Narodowej, stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Akademii Sztuki Wojennej. Posiada doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel akademicki. Jest autorem i współautorem artykułów naukowych, inicjatorem konferencji, szkoleń i warsztatów poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. Członek zespołów w zakresie ekspertyz i opracowań w ramach współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi. Współpracuje z ośrodkami akademickimi i szkoleniowymi resortów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz organizacjami non-profit. Jest członkiem Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania kryzysowego, antyterroryzmu, obronności,  bezpieczeństwa aglomeracji miejskich, bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego.

Dorobek naukowy

 • Poczucie bezpieczeństwa funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę na stanowisku monitorowego – raport z badań

  Mateusz Lewandowski, Mariusz Kuryłowicz, Marcin Mazurek, Agnieszka Pytka.

  The Prison Systems Review 2023, 118(1), s. 97-119.
 • Miejsce i rola Policji w systemie bezpieczeństwa państwa w warunkach zagrożenia ze, wewnętrznego i czasie wojny.

  Marcin Mazurek

  Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Akademia Sztuki Wojennej 2022. 
 • Mentoring jako narzędzie przekazywania wiedzy zawodowej funkcjonariuszom Służby Więziennej.

  Marcin Mazurek

  Prawo i Porządek publiczny, Warszawa 2022.
 • Mariusz Kuryłowicz, Marcin Mazurek

  Prawo i porządek publiczny, Wydawnictwo SWWS, 2022, s.119 - 138.
 • Współdziałanie Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej.

  Marcin Mazurek

  M. Kuryłowicz, M. Strzelec, Prawo i Porządek publiczny, Warszawa 2022.
 • Bezpieczeństwo konwoju – analiza porównawcza form i metod realizacji zadań przez formacje Służby Więziennej oraz Policji.

  Marcin Mazurek, Mariusz Kuryłowicz

  M. Kuryłowicz, M. Strzelec, Prawo i Porządek publiczny, Warszawa 2022.
 • Edukacja na rzecz prewencji przestępczości — problematyka przestępstwa, oszustwa i cyberoszustwa.

  Marcin Mazurek

  M. Strzelec, Wybrane aspekty kształcenia funkcjonariuszy służb mundurowych , Warszawa 2022
 • Wymogi formalne i kompetencyjne do pełnienia służby w szeregach grupy dyspozycyjnej na przykładzie Służby Więziennej — wybrane zagadnienia.

  M. Szewczyk, S. Grzesiak (red.), Potencjał kadrowy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych zadań służbowych, Warszawa 2022.
 • Wpływ obostrzeń epidemicznych na dynamikę i rodzaj przestępczości w Polsce w okresie stanu pandemii COVID-19.

  Marcin Mazurek

  The Prison Systems Review, Volume 113, Issue IV.
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w realizacji zadań podczas stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2

   

   

  Marcin Mazurek

  Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, Nr 3-4/2020
 • Ratownictwo i Ochrona Ludności w zapewnieniu bezpieczeństwa aglomeracji miejskiej

   

   

  Marcin Mazurek, Agata Hrynkiewicz-Mazurek

  ArchaeGraph Diana Łukomiak 2020; s.159-172
 • Formy i metody działań polskiej Policji wobec sytuacji kryzysowych

   

   

  Marcin Mazurek

  ArchaeGraph Diana Łukomiak 2020; s.172-184
 • Polskie policyjne siły specjalne i ich rola w walce z terroryzmem

   

  Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018; s.113-122
 • Specyfika zadań Polskiej Policji wobec terroryzmu

   

   

  Daniel Smaga, Marcin Mazurek

  De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2017 nr.1(3)

Dorobek dydaktyczny

Dorobek organizacyjny

 • Instytut Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej- Zapewnienie przetrwania ludności cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Problematyka funkcjonowania Policji w sytuacjach szczególnych – wybrane zagadnienia  (29 VI 2021)

  29 VI 2021
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa SWWS – pt.: „Odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych, w perspektywie wykonywanych zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne”, wystąpienie pt.: Rodzaje odpowiedzialności funkcjonariusza Policji w kontekście wykonywanych czynności służbowych (27 V 2021)

  (27 V 2021)
 • Safety Project, Apeiron, uczestnik II ogólnopolskich Warsztatów Naukowo- Technicznych, Przygotowanie obiektów na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje (22 IV 2021)

  22 IV 2021
 • Uniwersytet Wrocławski, członek panelu dyskusyjnego w XXI Międzynarodowym Seminarium z cyklu: Metodologia badań systemów społecznych (21 IV 2021)

  22 IV 2021
 • Wojskowa Akademia Techniczna, członek komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Doktorancko-Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Współczesny Wymiar Zarządzania Kryzysowego w Świecie Zagrożeń Informacyjnych

  14 IV 2020.
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, członek panelu dyskusyjnego w konferencji pt. Przemoc domowa i jej nowe oblicze w dobie pandemii COViD-19 zorganizowanej pod patronatem honorowym komendanta Głównego Policji (26 II 2021)

 • Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP, członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej pt. Transgraniczne wyzwania bezpieczeństwa 2020 (16 XII 2020)

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej pt. Kształcenie i szkolenie kadr w systemie bezpieczeństwa (11-12 III 2020).

 • Uniwersytet Wrocławski, członek panelu dyskusyjnego w XIX Międzynarodowym Seminarium z cyklu: Metodologia badań systemów społecznych (10 XII 2020).

 • Polski Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie, członek panelu dyskusyjnego konferencji pt. Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

  (17 X 2018).

 • Akademia Obrony Narodowej, członek komitetu organizacyjnego krajowej konferencji naukowej pt. Bezpieczne Miasta. współczesne zagrożenia i wyzwania ( 3 VI 2014).

dr Marcin Mazurek