dr Mariusz Kuryłowicz

płk SW w st. spocz., absolwent Uniwersytetu w Białymstoku – (magister pedagogiki) oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Ponadto, ukończył studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania, Politechniki Białostockiej oraz studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.

Funkcjonariusz Służby Więziennej – Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku w latach 2017-2021. Od maja 2021 do lutego 2023 – Dyrektor Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej (dawniej Instytut Badawczo-Rozwojowy) Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Od września 2023 do stycznia 2024 – Prorektor ds. kształcenia i doskonalenia  zawodowego funkcjonariuszy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Wykładowca akademicki – adiunkt oraz członek Senatu w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, współredaktor i autor monografii oraz tekstów z zakresu bezpieczeństwa; promotor prac licencjackich i magisterskich, promotor pomocniczy przy przewodzie doktorskim.

 

 

Dorobek naukowy

Dorobek dydaktyczny

 • Pracownik dydaktyczny na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii na kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa i Pedagogika (2010-2014 r.; 2016-2017; 2018 -2019 )

 • Pracownik dydaktyczny w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i kierunku Pedagogika (2011-2013)

 • Pracownik dydaktyczny w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne (2012 – do chwili obecnej)

 • Adiunkt – koordynator kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, członek Senatu Uczelni (2014-2019)

 • Adiunkt Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, członek Senatu Uczelni, członek Rady Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie (2019 – 2021)

 • Dyrektor Instytutu Badawczo-Rozwojowego w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, członek Senatu Uczelni,  Adiunkt (2021 – 2023)

 • Prorektor ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości (2023-  )

Dorobek organizacyjny

 • Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Perspektywa zmian w systemie bezpieczeństwa narodowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy publicznych – wymiar personalny i instytucjonalny”

  Moderator paneli

  24 listopada 2021 r.
 • Uczestnictwo w komitecie naukowym I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Prawo a kryminalistyka” organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych i Komendę Stołeczna Policji

  26 października 2021 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Polska na tle porównawczym”

  Wystąpienie pt. „Rzetelność wykonania kary pozbawienia wolności”

  21 października 2021r.
 • Uczestnictwo w komitecie naukowym Konferencji pt. „Środki przymusu bezpośredniego. Zakres użycia i standardy szkolenia” zorganizowanej przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie SWWS

  Moderator Panelu pt. „Zakres użycia środków przymusu bezpośredniego – doświadczenia podmiotów bezpieczeństwa”

  16-17 września 2021 r.
 • Uczestnictwo w komitecie naukowym Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych, w perspektywie wykonanych zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne” organizowanej przez SWWS i CZSW

  Moderator Panelu

  27 maja 2021 r.
 • Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kształcenie i szkolenie kadr w systemie bezpieczeństwa”

  Wystąpienie pt. „Rola nauk o bezpieczeństwie w procesie kształcenia kadry Służby Więziennej”

  11-12 marca 2021 r.
 • Współorganizator ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w ramach VII Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej pt. „Quo vadis współczesny człowieku? Wybrane aspekty zjawiska samotności w ujęciu interdyscyplinarnym” Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Warszawa 18 marca 2021r. Wystąpienie pt. „Oddziaływania penitencjarne wobec zjawiska samotności

  18 marca 2021r.
 • Organizator wielu seminariów i szkoleń przeznaczonych dla funkcjonariuszy SW a w szczególności Nieetatowej Grupy Interwencyjnej Zakładu Karnego w Czerwonym Borze prowadzonych przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji oraz Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 • Inicjator powołania Nieetatowej Grupy Negocjacyjnej oraz wdrożenia w struktury jednostki organizacyjnej SW, procedur rozwiązywania sytuacji kryzysowych za pomocą negocjacji w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze

 • Członek Komitetu naukowego Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.  „Przeciwdziałanie przestępczości – aspekty teoretyczne i praktyczne” pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Wołów, 21 maja 2019 r.,

  2019
 • Współorganizator konferencji „Polskie drogi do niepodległości. Podlasie 1918 -2018. Bezpieczeństwo narodowe w perspektywie XXI wieku”, pod honorowym patronatem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Białystok ,w dniach 5 – 6 listopada 2018 r.,

 • Organizator Międzynarodowej Konferencji naukowo – praktycznej pt. „Edukacja w procesie resocjalizacji skazanych między izolacją a aktywizacją społeczno-kulturową” , Białystok, 27 kwietnia 2018 r.,

 • Współorganizator konferencji „Paradygmaty w naukach o zarządzaniu”, prowadzący panel dyskusyjny nt. „Zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego”,Tykocin, w dniach 19 – 20 kwietnia 2018r.

 • Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie” organizowanej przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie w dniu 25 września 2014r.

 • Organizator seminarium naukowo – eksperckiego nt. „Służba Więzienna w służbie społeczeństwu. Dylematy polskiego więziennictwa – zatrudnij skazanego” organizowanego przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży, w dniu 13 lutego 2015r.

 • Organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Eksperckiej nt. „Wielowymiarowość obszaru bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo międzynarodowe, Obrona i Ochrona Narodowa, Wyzwania i problemy polskiego systemu penitencjarnego”, mającej miejsce w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, w dniu 26 listopada 2015 r.

Pozostałe osiągnięcia

Przyznane odznaczenia państwowe i wyróżnienia:

 • medal „Za zasługi w pracy penitencjarnej: brązowy i srebrny

 • medal „Za zasługi dla Policji”: brązowy

 • medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: brązowy

 • medal „Za zasługi dla obronności kraju”: brązowy

 • medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”: srebrny

 • najwyższe odznaczenie Lasów Państwowych „Kordelas Leśnika Polskiego”

 • order „Św. Mikołaja Cudotwórcy opiekuna więziennictwa”

 • Odznaka „100-lecie polskiego więziennictwa”

 • medal „Medal XXV – lecia NSZZP”

 • Krzyż XXX – lecia Ordynariatu Polowego

 • ORDER XXX-LECIA Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

dr Mariusz Kuryłowicz