dr Witold Kołodziejczyk

Doktor nauk społecznych, pedagog i filolog, redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog”, członek redakcji Portalu Nowczesnej Edukacji Edunews.pl oraz portalu Otwarte Lekcje. Apple Professional Learning Specialist, Apple Education Mentor, Apple Education Strategic Planning. Ekspert w Ośrodku Analitycznym Think Tank. Twórca Laboratorium Edukacji Medialnej w CODN. Pełnił funkcję dyrektora do spraw programowych w Centralnym Ośrodku Doskonaleniu Nauczycieli w Warszawie. Laureat konkursu dla doktorantów Polska Cyfrowa 2020+ na najlepszą pracę w kategorii socjologia (Nowatorski model organizacji inspirowany rozwojem ludzkiej świadomości).
Zainteresowania naukowo-badawcze w zakresie kultur organizacyjnych, zachowań ludzi w organizacjach, prakseologii w działaniu, funkcji technologii mobilnej technologii w kształceniu i doskonaleniu dorosłych oraz badania w działaniu w modelu refleksyjnej praktyki.
Autor licznych publikacji naukowych oraz ponad stu publikacji popularno-naukowych promujących innowacje w zarządzaniu, przywództwa i organizacji pracy.

Dorobek naukowy

 • Społeczeństwo 4.0 a edukacja. Szanse, wyzwania, zagrożenia, Kołodziejczyk Witold, Maciąg Jolanta, Grubicka Joanna, (red. nauk.)

  Witold Kołodziejczyk

  Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2023 r.
 • Warsztat nauczyciela w czasach wyzwań, w: Społeczeństwo 4.0 a edukacja. Szanse, wyzwania, zagrożenia, Kołodziejczyk Witold, Maciąg Jolanta, Grubicka Joanna.

  Witold Kołodziejczyk

  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2023, s. 122-136.
 • Witold Kołodziejczyk

  The Prison Systems Review, 2022, nr 117, s. 109-126
 • Witold Kołodziejczyk, Agnieszka Pytka, Jakub Czarkowski

  artykuł w czasopiśmie naukowym
 • Zarządzanie dynamiczne w Służbie Więziennej – podręcznik refleksyjnej praktyki, Witold Kołodziejczyk. Marcin Strzelec (red. nauk.),

  Witold Kołodziejczyk

  Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2021 r.
 • Zarządzanie dynamiczne w Służbie Więziennej – podręcznik refleksyjnej praktyki, Witold Kołodziejczyk. Marcin Strzelec (red. nauk.),

  Witold Kołodziejczyk, wstęp

  Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2021, s. 7-8.
 • Management in action in the educational model of reflective practice to support dynamic security in penitentiary units: a case study

  Witold Kołodziejczyk

  Journal of Security and Sustainability Issues 2021, 11
 • Tablet i telefon w kształceniu zdalnym

  Witold Kołodziejczyk

  Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii. Warszawa: Wydawnictwo DiG; 2020
 • Z oferty potentatów

  Witold Kołodziejczyk

  Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii. Warszawa: Wydawnictwo DiG; 2020
 • Nauczyciel i uczeń we współczesnej cyberprzestrzeni

  Witold Kołodziejczyk

  Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku; 2019

Dorobek dydaktyczny

 • W latach 2002 – 2020 wykładowca w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Dorobek organizacyjny

 • Twórca Laboratorium Edukacji Medialnej w CODN.

 • Koordynator Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich finansowanego przez Bank Światowy.

 • Lider projektu E-Akademia Przyszłości finansowany ze środków UE.

 • Ekspert programów EFS w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Pozostałe osiągnięcia

 • Laureat konkursu dla doktorantów Polska Cyfrowa 2020+ na najlepszą pracę  w kategorii socjologia (Nowatorski model organizacji inspirowany rozwojem ludzkiej świadomości.)

dr Witold Kołodziejczyk