dr Zbigniew Nowacki

Zbigniew Nowacki, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; doktorat uzyskał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; temat pracy doktorskiej: Wywieranie wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach izolacji więziennej. Major Służby Więziennej w stanie spoczynku.   Od 2019 jest zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Penitencjarystyki  Stosowanej  Akademii  Wymiaru  Sprawiedliwości. Posiada niezbędne kwalifikacje uprawniające do  nabywania  i  stosowania testów z kategorii B1 potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu z podstaw psychometrii dla osób niebędących psychologami; ukończył szkolenia certyfikacyjne uprawniające do nabywania i stosowania kilku metod z kategorii  B2. Jest członkiem Rady Naukowej Koła Terenowego w Kielcach Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego oraz Rady Naukowej Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Krajowy staż naukowy odbył  w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obszary badawcze: bezpieczeństwo w zakładach karnych i aresztach śledczych, wywieranie wpływu społecznego, manipulacja, igracjacja. Kierował projektami badawczymi, m. in.: ,,Poczucie bezpieczeństwa osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych”, ,,Prawne i psychopedagogiczne aspekty pełnienia służby przez funkcjonariuszy działu ochrony Służby Więziennej”. Niektóre ważniejsze publikacje: Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej (2010), Wypadki nadzwyczajne w warunkach izolacji więziennej w świetle teorii uczenia się (2011), Autoagresja w warunkach izolacji więziennej-nie tylko funkcjonalne aspekty zachowania (2012); Wpływ użycia środków przymusu bezpośredniego na zachowanie osób pozbawionych wolności. Rozważania w kontekście zdarzeń mających miejsce w polskich jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w latach 2010-2019 (2020);  Sense of security among inmates in polish prisons and detention facilities (2021), A sense of safety prisoners detained in holding cells of penitentiaries and remand centers (2021); Zasadność stosowania czynności profilaktycznych w jednostkach penitencjarnych (2022); Radykalizacja postaw religijno-ideologicznych więźniów jako zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych (2024); współredaktor monografii Psychologiczne i pedagogiczne aspekty pełnienia służby przez funkcjonariuszy działu ochrony polskiej Służby Więziennej. Relacja z badań (2023). ORCID: 0000-0002-0443-7117. Adres do korespondencji: zbigniew.nowacki@aws.edu.pl

http://nowacki.edu.pl/

https://www.researchgate.net/profile/Zbigniew-Nowacki

https://independent.academia.edu/ZbyszekNowacki

https://pl-pl.facebook.com/zbyszek.nowacki.9

 

 

 

Dorobek naukowy

Pozostałe osiągnięcia

  • Członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego oraz  Rady Naukowej Koła Terenowego w Kielcach Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

dr Zbigniew Nowacki