mgr Agnieszka Nowogrodzka

Psycholog specjalizująca się w psychologii klinicznej. Ma otwarty przewód doktorski w Katedrze i Zakładzie Psychologii klinicznej Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W ramach prowadzonych badań podejmuje zagadnienia dotyczące zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u dorosłych. Ukończyła studia podyplomowe dotyczące diagnozy psychologicznej oraz pedagogiki. Zdobyła kwalifikacje psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym. W ostatnich latach w szczególności zajmuje się zarówno praktycznie, jak i naukowo skutecznością i zastosowaniem technik związanych z trzecią falą nurtu poznawczo-behawioralnego. W tym zakresie odbyła dodatkowe szkolenia m.in. ISST approved training module, Wprowadzenie do podejścia Współczucia, Wykorzystanie ACT w depresji.

Od 2012 r. jest funkcjonariuszem Służby Więziennej. Początkowo pracowała jako psycholog w Areszcie Śledczym w Poznaniu zajmując się głównie diagnozą osób skazanych. Od 2019 r jest asystentem w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie a obecnie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Jest autorką ponad trzydziestu publikacji naukowych oraz uczestnikiem wielu konferencji naukowych. Obecnie jako koordynator ds. procesu kształcenia prowadzi studia podyplomowe z Zarządzania Komórkami Organizacyjnymi.

Dorobek naukowy

 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD – perspektywa kliniczno-kryminologiczna.

  Agnieszka Nowogrodzka, Ewa Mojs

  The Prison System Review, 2023, 118, s. 197-218
 • Zindywidualizowane oddziaływania terapeutyczne wobec skazanych z cechami zaburzeń osobowości – stan obecny, perspektywy i rekomendacje

  Agnieszka Nowogrodzka

  W: (red.) J. Pol, Interdyscyplinarnie o człowieku w więzieniu, Warszawa, 2022. Wydawnictwo: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, s. 131-144
 • Kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej na studiach podyplomowych. Wnioski z badań.

  Agnieszka Nowogrodzka, Grzegorz Kostyra

  W: (red.) M. Szewczyk, S. Grzesiak, Potencjał kadrowy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych zadań służbowych. Warszawa 2022: Wydawnictwo DiG, s. 141-154
 • Realizacja podstawowych zadań Służby Więziennej a warunki pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Agnieszka Nowogrodzka, Konrad Kulawik

  W: (red.) M. Szewczyk, S. Grzesiak, Potencjał kadrowy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych zadań służbowych. Warszawa 2022: Wydawnictwo DiG, s. 15-32
 • Potrzeby kadry penitencjarnej w zakresie doskonalenia zawodowego.

  Karolina Kostera, Agnieszka Nowogrodzka 

  The Prison System Review, 2022, 115, s. 173-190
 • Wstępna ocena skuteczności e-learningowego kursu programu profilaktycznego „Korekta dla osadzonych”

  Krzysztof Wojcieszek, Agnieszka Nowogrodzka 

  The Prison System Review, 2021, 113, s. 95-119
 • Czy profilaktyka problemów alkoholowych jest ważna w warunkach izolacji penitencjarnej? Funkcjonariusze Służby Więziennej o potrzebach w zakresie programów profilaktycznych dla osób pozbawionych wolności.

   Agnieszka Nowogrodzka

  W: (red.) K. Wojcieszek, Profilaktyka problemów alkoholowych w systemie penitencjarnym. Warszawa 2021:Wydawnictwo DiG, s. 207-220
 • Resilience – zasoby osobiste funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Agnieszka Nowogrodzka, Konrad Kulawik

  W: (red.) E.W. Pływaczewski, D.Dajnowicz-Piasecka, E. Jurgielewicz-Delegacz, Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa. Warszawa 2020: Wolters Kluwers, s. 615-629
 • Prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych – perspektywa funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Konrad Kulawik, Agnieszka Nowogrodzka

  W: (red.) E.W. Pływaczewski, D.Dajnowicz-Piasecka, E. Jurgielewicz-Delegacz, Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa. Warszawa 2020: Wolters Kluwers, s. 615-629
 • Przestrzeń penitencjarna w kontekście doświadczanego stresu przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Agnieszka Nowogrodzka, Jarosław Rychlik, Sławomir Grzesiak

  Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości Nieruchomości@, 2020, 3, 97-114
 • Agnieszka Nowogrodzka, Bartosz Piasecki

  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2021, Z. 34, Nr. 2, s. 133-143
 • Agnieszka Nowogrodzka

  Journal of Security and Sustainability, 2021, Volume 11, Issue 1, s. 227–234
 • Agnieszka Nowogrodzka

  The Prison System Review 2020, 105 (4), s. 17-31
 • Specyfika autoagresji w warunkach izolacji penitencjarnej

  Agnieszka Nowogrodzka, Leszek Kołtun

  Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe.Wrocław: Wydawnictwo AWL; 2020
 • Grupy interwencyjne Służby Więziennej w ujęciu parametrycznym

  Agnieszka Nowogrodzka, Leszek Kołtun

  Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe.Wrocław: Wydawnictwo AWL; 2020
 • Agnieszka Nowogrodzka, Konrad Kulawik

  Psychopedagogiczne konteksty wykonywania kary pozbawienia wolności. Warszawa: Wydawnictwo DiG; 2020, s. 11-22
 • Agnieszka Nowogrodzka

  Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej z uwzględnieniem systemów penitencjarnych. Warszawa: Wydawnictwo DiG; 2020, s. 21-30
 • Analiza funkcji wykonawczych u chłopców z ADHD

  Agnieszka Nowogrodzka, B. Piasecki

  Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015, 10(3–4), s. 110–115
 • Zdolność do rozpoznawania emocji i odczuwania empatii u osób popełniających przestępstwa

  Agnieszka Nowogrodzka

  Profilaktyka społeczna i resocjalizacja 2014, 23, s. 5-15
 • Poznanie społeczne – czynniki wpływające na adekwatne funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie oraz zaburzenia wynikające z deficytów tej funkcji

  Agnieszka Nowogrodzka

  Neuropsychiatria i neuropsychologia 2014, 1(9), s. 14-21
 • Kryteria kliniczne a stawianie diagnozy. Problemy nadmiernie częstego rozpoznawania nadpobudliwości u dzieci

  Agnieszka Nowogrodzka

  Pielęgniarstwo Polskie 2013, 2 (48), s. 128-131
 • Zespół ADHD a funkcjonowanie motoryczne

  Agnieszka Nowogrodzka, B. Piasecki

  Pielęgniarstwo Polskie 2012, 4 (46), s. 128-131
 • Zaburzenia odżywania – różnice międzypłciowe

  Agnieszka Nowogrodzka, B. Piasecki

  Nowiny Lekarskie 2012, 4 (21), s. 381-385
 • Poznanie społeczne w psychopatologii

  Agnieszka Nowogrodzka, B. Piasecki

  Psychologia w naukach medycznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; 2012
 • Wpływ treningu słuchowego Tomatisa na poziom funkcjonowania poznawczego u dzieci z dysfunkcjami mowy

  Agnieszka Nowogrodzka, E. Mojs, B. Piasecki,B. Wolnowska

  Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2011, 3-4 (6), s. 108-112

Dorobek dydaktyczny

Publikacje dydaktyczne

 • Psychologia poznawcza

  Mojs E., Nowogrodzka A., Piasecki B.

  Elementy psychologii ogólnej i klinicznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2011
 • Zaburzenia nerwicowe

  Nowogrodzka A., Piasecki B.

  Elementy psychologii ogólnej i klinicznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2011
 • Zaburzenia osobowości

  Nowogrodzka A., Piasecki B.

  Elementy psychologii ogólnej i klinicznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2011
 • Wyuczona bezradność – psychologiczna bariera w resocjalizacji?

  Nowogrodzka A., Pomianowski R.

  O więzieniu interdyscyplinarnie. Warszawa: Wydawnictwo Episteme, 2021

Program edukacyjny

 • Współudział w tworzeniu kursu e-learningowego autorstwa Krzysztofa A. Wojcieszka „Korekta dla osadzonych”

  Czy profilaktyka problemów alkoholowych jest ważna w warunkach izolacji penitencjarnej? Funkcjonariusze Służby Więziennej o potrzebach w zakresie programów profilaktycznych dla osób pozbawionych wolności

  Nowogrodzka A.

  Profilaktyka problemów alkoholowych w systemie penitencjarnym

Dorobek organizacyjny

 • Koordynator procesu kształcenia dla studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 • Członek zespołu ds. tworzenia instrukcji postępowania z osobami zgłaszającymi tendencje samobójcze.

 • Członek komitetu organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Doktorantów i Młodych pracowników Nauki „Metody Badawcze w Psychologii” (2013)

 • Członek Komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowie kobiet. Zdrowie mężczyzn. Konteksty kulturowe , społeczne i medyczne (2011)

mgr Agnieszka Nowogrodzka