mgr Jakub Werbiński

Mjr Jakub Werbiński – jest magistrem pedagogiki, tytuł zawodowy uzyskał na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest także absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w zakresie studiów podyplomowych na kierunku doradca zawodowy na europejskim rynku pracy. Ukończył na Akademii Sztuki Wojennej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Kursu Obronny w zakresie przygotowań obronnych w administracji publicznej i przedsiębiorstwach.

Od 2003 roku jest funkcjonariuszem Służby Więziennej – służbę rozpoczął w Zakładzie Karnym w Sieradzu realizując zadania penitencjarne i ochronne. Od 2013 roku zajmuje się szkoleniem funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie bezpieczeństwa – początkowo w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – Zakład Szkolenia Ochronnego, obecnie w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości – Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Pracownia Ochrony i Obrony Jednostek Organizacyjnych SW. Jest autorem materiałów dydaktycznych, współautorem programów szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, brał udział w wielu projektach szkoleniowych i naukowych, także międzynarodowych. Ponadto ukończył szereg kursów m.in. związanych z kształceniem personelu więziennego.

Poza prowadzeniem zajęć dydaktycznych związanych z bezpieczeństwem jednostek penitencjarnych jest pracownikiem naukowym. Reprezentując Pracownie Ochrony i Obrony Jednostek Organizacyjnych SW funkcjonuje w obszarze bezpieczeństwa więzień. W ostatnim czasie prowadził badania dotyczące informacji jako istotnego czynnika wpływającego na bezpieczeństwo zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dorobek naukowy

 • Bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych w czasie pandemii COVID-19. Doświadczenia polskie.

  Jakub Werbiński, Tomasz Kośmider, Robert Nowacki,

  The Prison Systems Review, nr 116, Warszawa: 2022, s. 7-24.  
 • Monitorowy – rola i zadania w systemie bezpieczeństwa penitencjarnego.

  Jakub Werbiński 

  The Prison Systems Review, Nr 116, Warszawa, 2022 s. 215-229.  
 • Wykorzystanie potencjału Straży Leśnej w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

  Jakub Werbiński

  2022
 • Information as an element of security in the penitentiary unit (based on polish solutions).

  Jakub Werbiński 

  JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES, 2021, Volume 11, s. 401 – 410.  
 • Chronic diseases and labour resources: “Old and new” European Union member states.

  Jakub Werbiński , Agnieszka Jakubowska, Svitlana Bilan,

  JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES, 2021, (Online), 2071-8330 (Print). S. 129-138.   
 • Rodzaje szkoleń realizowane w Służbie Więziennej

  Werbiński Jakub

  [w] T. Kośmider (red.) Szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego. Wprowadzenie do problematyki. Wydawnictwo Episteme, Warszawa: 2020, s. 11-27.
 • Lider grupy merytorycznej w Erasmus+, projekt „Learning by Doing

  Werbiński Jakub

  2020
 • Projekt ,,Pilotażowe kompleksy penitencjarne”, moduł nr II pn. „Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej”

  Werbiński Jakub

  Finansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego; 2020-2021

Dorobek dydaktyczny

 • „Czynności profilaktyczne dla wykładowców szkół Służby Więziennej” realizowane przez Europejską Platformę Edukacyjną współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

  Werbiński J.

  WSKiP; 2020

Dorobek organizacyjny

 • Polskie Towarzystwo Penitencjarne

 • Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

 • korespondent czasopima „Forum Penitencjarne”

Pozostałe osiągnięcia

Osiągnięcia zawodowe

 • Szkolenie dla prowadzących zajęcia zdalne realizowane przez Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

 • Szkolenie metodyczne dla kadry dydaktycznej z uwzględnieniem metodyki kształcenia zdalnego realizowane przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.

 • Szkolenie „Aktywujące metody szkolenia” realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

Nagrody i wyróżnienia

 • Brązowa odznaka Ministra Sprawiedliwości za zasługi w pracy penitencjarne.

 • Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

 • Odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi nadana przez Polski Czerwony Krzyż.

mgr Jakub Werbiński